Look up artist Secunda, Sholom


Name: Secunda, Sholom
Name (Yiddish): סעקונדאַ, שלום
Born: August 23, 1894 (Alexandria, Kherson Province, Russia)
Died: June 13, 1974 (New York, USA)
Comment: Came to US 1908/See Permutter p359

Songs written or composed


Title: Amkho -- עמך
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Tailor/Occupation/Labor/Poverty/Class

Sheet music:


Folder: 353
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 58 Second Ave
Date: 1939
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 127
First line: Bin Ikh mir a shnayderl, kh'bin by mir a godl, ikh farmog…
First line (Yiddish): בין איך מיר אַ שנײַנדערל, כ'בין בײַ מער אַ גאָדל, איך פֿאַרמאָג...
Notes: Black lettering, English/Hebrew. Photo insert of Sholom Secunda. Price 30 cents. Yiddish words, two verses on back cover.

Recording:


On album: F-032(d) (Gila Flam/ Miscl 78 rpm Selections)
Track ID: 23520
Vocal Bart, Jan
First line: Oy oy oy amkho, oy amkho, ikh zing mir un mir varfn stekh,
First line (Yiddish):אױ אױ אױ עמך, אױ עמך, איך זינג מיר און מיר װאַרפֿן שטעך,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: copy from 78 rpm
Language: Yiddish

Title: Bar Mitsvah Lid (Secunda) -- בּר מיצװה ליד (סעקונדע)
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Recording:


On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18629
Artist Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Dayn bar mitsva, mayn kind, vos vet pravet atsind,
First line (Yiddish):דײַן בּר מיצװה, מײַן קינד, װאָס װעט פּראַװעט אַצינד,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Bar Mitzvah Song"
Language: Yiddish

Title: Bay Mir Bistu Sheyn (Yiddish) -- בײַ מיר ביסטו שײן (ייִדיש)
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/American/Pop/Swing
Subject: Love/Beauty/Appearance
Origin: GYF 40/Alb F-024(e)/Alb K-029(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Estella 4/Alb K-007(a)/GYF 43/Alb K-059(d)/
Translation: GYF 43/Alb P-038€
Music: Estalla 4/GYF 41/
Additional song notes: English Version by Cahn and Chaplin see Moskow SM General 116

Sheet music:


Folder: 115
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: J & J Kammen Music Co.
Publisher address: 305 Roebling St. Brooklyn, NY
Date: 1937
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a tuter, ven du host oygn vi a
First line (Yiddish): ווען דו זאָלסט זײַן שוואַרץ ווי אַ טוטער, ווען דו האָסט אויגן ווי אַ קאָטער
Notes: Photo insert of Sholom Secunda/ Green Background/Featured by the Incomparabl Bell Baker with large photo of Bell Baker

Title: Bay Mir Bistu Sheyn (Kotliar) -- בײַ מיר ביסטו שײן (קאָטליאַר)
Author: Kotliar, Yosef -- קאָטליאַר, יוסף
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: USSR/Love
Subject: War/Memory

Recording:


On album: C-011(a) (Beniamin Khayatauskas (Khiatovsky) Jewish Songs (in Jewish))
Track ID: 2077
Author Kotliar, Yosef -- קאָטליאַר, יוסף
Artist Khayatovsky, Benjamin (Benyumen) כײַאַטאָװסקי, בעניאָמען
Artist Klenitskis, A., chamber orchestra
First line: Zeyst far di oygn alts nit tsu fargesn, dos vayte shtibele..
First line (Yiddish):זײסט פֿאַר די אױגן אַלץ ניט צו פֿאַרגעסן, דאָס װײַטע שטיבעלע אין...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Made in the USSR, adapted version with USSR text
Language: Yiddish

Title: Beserabia -- בעסעראַביע
Also known as: Gib Mir Besarabye
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Sheet music:


Folder: 738
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press Inc.
Publisher address: 37 E. 18th St. New York, NY
Date: 1937
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 606
First line: Giter brider her zikh ayn, ikh ken langer du nit zayn…
First line (Yiddish): גיטער ברידער הער זיך אײַן איך קען לאַנגער דאָ ניט זײַן,
Notes: Brown lettering, Yiddish/English. "As sung by the celebrated artist Herman Yablokoff and Max Kletter in Ilia Trilling's new musical spectacle Give Me Back My Heart". Playing at he National Theatre, 2nd Avenue at Houston Street, New York. Photos of Yablokoff, Kletter and Triling on front cover. Yiddish lyrics on back cover. Also on back cover, Cast of Characters in Yiddish and English.

Recordings:


On album: 043s (Lebedeff, Aaron/ Gib Mir Besarabye/ Far Nile, Nokh Nile)
Track ID: 30024
Artist: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן

On album: 027n (Yablakoff, Herman/ Goldele Dem Bekers/ Besarabia)
Track ID: 30430
Vocal Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Language: Yiddish
Style: Theater

Title: Dona Dona -- דאָנאַ דאָנאַ
Author: Zeitlin, Aaron -- צײַטלין, אַהרן
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Theatre/Folk
Subject: Calf/Freedom/Choice/Subjegation/Wagon/Swallow (Bird)
Origin: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Alb A-001(h)/Alb Z-012(a)/Alb B-007(a)/Vinkov 4 45
Transliteration: Alb B-007(a)/Kinderbuch 104/Alb C-015(a)/Alb D-016(a)/Alb L-023(b)/Kinderland
Translation: Kinderbuch 104/Alb L-048(a)/Alb O-001(a)/Alb B-007(a)/Kinderland/Schwartz 6
Music: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Z-012(a)/Vinkov 4 45/Schwartz 6
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. See also Ephemera 918 for original text, translation and Transliteration

Recordings:


On album: G-007(a) (The Grand Music Hall of Israel -- הבלט הגדול מיוזיקהול מישׂראל להקה רשמית של ישׂראל)
Track ID: 19078
Hebrew Translator Hendel, Nechama -- הנדל, נחמה
Vocal Yarkoni,Yaffa -- יפה ירקוני
Artist: Grand Music Hall Of Israel -- הבלט הגדול מיוזיקהול מישׂראל
Arranger Graziani, Yitskhak -- גרציאני, יצחק
Language: Hebrew

On album: P-024(a) (Full Circle...the old and the new Jackie Pack)
Track ID: 18678
Translator English Krevass, Arthur
Vocal Pack, Jackie
First line: On a wagon, bound for market, there's calf with a mournful..
Language: English

On album: G-048(a) (lescht doss fajer! die "gojim" jiddishe widerstands-und...)
Track ID: 20392
Artist: Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: G-053(a) (Jiddische Lieder - Jiddish Songs Lex Goudsmit)
Track ID: 20534
Vocal Goudsmit, Lex
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Recorded in Holland - Recorded under "Dos Kelbl"
Language: Yiddish

On album: M-052(a) (The Modern Klezmer Quartet Hora & Blue Jazz - Klezmer)
Track ID: 21376
Artist: Modern Klezmer Quartet
Piano/Arranger Applebaum, Bob
Clarinet Yoelin, Shelley
Bass Cox, Jim
Drums Allen, Sarah
Track comment: Modern jazz version with part rendered in a Latin beat.
Style: Instrumental/Jazz/Blues
Length: 4:42

On album: Y-020(a)2 (Byidish Ze Nishmma Yoteyr Tov 2(It Sounds Better In Yiddish) -- בּאידיש זה נשמע יותר טוב 2)
Track ID: 22195
Vocal Harele Bar -- הראלה בר
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Hebrew commentary at song program at Habima Theatre
Language: Yiddish

On album: S-041(c) (Yiddish Songs Oksana Sowiak, vocal Arnold Stengl, guitar)
Track ID: 22814
Vocal Sowiak, Oksana
Guitar Stingl, Anton
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Duplicate of song on Album S-41(a) or (b).
Language: Yiddish

On album: G-051(b) (Alexandra Gorelik Ikh Hob Dikh Tsufil Lib)
Track ID: 22503
Vocal Gorelik, Alexandra
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: L-023(b) (Chansons Yiddish Yankele Moshe Leiser)
Track ID: 22717
Vocal/Guitar Leiser, Moshe
Violin/Arrangement Flammer, Ami
Accordion Barreaux, Gerard
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt er gebunden mit a shtrik, olem
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט ער געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: A-036(a) (Bonnie Abrams A Sudenyu Of Yiddish Song)
Track ID: 22427
Vocal Abrams, Bonnie
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebundn mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: On a wagon, bound for market, there's a calf with a...
Language: Yiddish/English

On album: S-093(a)2 (Leo Summergrad Yiddish Folksongs 1959 Vol 2 of 2)
Track ID: 23181
Vocal Summergrad, Leo
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: A-035(c) (Aufwind Junge Jorn Jiddische Lieder)
Track ID: 24127
Vocal Koch, Claudia
Artist: Aufwind
Vocal Reich, Hardy
Vocal Rohde, Andreas
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: T-028(a) (Grune Blatter Karsten Troyke -- גרינע בלעטער קאַרסטען טרױקע)
Track ID: 24910
Vocal Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
Piano Hass, Peter M.
Violin Soudnitsyn, Andrej
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Recorded under "Dos Kelbl"
Language: Yiddish

On album: O-008(c) (Claire Klein Osipov Sing To Me In Yiddish Vol II)
Track ID: 26685
Vocal Osipov, Claire Klein
Piano/Arrangement Stuart, Wendy Bross
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: G-066(a) (Di Goldene Keyt/The Yiddish Chorale/Mir Zaynen Do Tsu Zingen -- די גאָלדענע קײט מיר זײַנען דאָ צו זינגען)
Track ID: 25822
Vocal Goldene Keyt Chorale -- די גאָלדענע קײט כאָר
Piano Kortis, Edward
Arranger Zuckerman, Mark -- זוקערמאַן, מאַרק
Director Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish/English
Style: Chorale

On album: K-073(b) (Second Ave Theatre Lomir Ale Freilech Zayn Betty Klein -- בטי קלין זינגט אַבי געזונט, לאָמיר אַלע פֿרײליך זײַן)
Track ID: 26029
Vocal Klein, Betty
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: B-083(a) (Shpil Klezmer Shpil)
Track ID: 26041
Artist Brukner, Marek
First line: Oyfn vogn ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן װאָגן ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: S-002(h) (Martha Schlamme sings Jewish & Israeli Folk Songs)
Track ID: 26364
Vocal Schlamme, Martha
Conductor Orchestra DeCormier, Robert
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: L-048(a) (Rainer Lemke / Yiddish Songs / Davke -- דװקאַ)
Track ID: 26697
Artist Lemke, Rainer
First line: Oyfn vogn ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן װאָגן ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: B-065(b) (Budapester Klezmer Band The Train 7.40)
Track ID: 27439
Artist: Budapester Klezmer Band
Director/Piano Javori, Ferenc
Language: Instrumental

On album: Z-013(c) (Zamir Chorale Of Boston / An Hour In The Garden Of Eden / Joshua Jacobson Director -- אַ שעה אין גן־עדן)
Track ID: 27531
Vocal Zamir Chorale Of Boston
Conductor Jacobson, Joshua
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish
Style: Choir/Piano Accompaniment
Length: 2:24

On album: K-075(b) (Wolf Krakowski/ Goyrl: Destiny -- גױרל)
Track ID: 28702
Vocal Krakowski, Wolf
Instrumental Accompaniment The Lonesome Brothers
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik, hoykh in himl flit a …
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק, הױך אין הימל..
Language: Yiddish
Style: Soft Rock/Paylish Dialect
Length: 4: 26"

On album: S-083(d) (Folksongs From Israel / The Burning Bush)
Track ID: 31917
Vocal Skeaping, Lucie
Guitar Jeffrey, Robin
Language: Hebrew
Style: Folk
Length: 3:12

On album: R-048(a) (Romantic Jewish Songs / Nightclub Music)
Track ID: 28118
Soprano Sax/Tenor Sax Vratil, Ladislav
Violin/Viola Hudak, Zdenek
Piano, Keyboards Hindls, Richard
Keyboards, Programming Linhart, Radim
Arranger Hindls, Richard
Style: Instrumental/Pop/Modern
Length: 02:23

On album: E-029(a) (Jake Ehrenreich/ Yiddish Unplugged)
Track ID: 33796
Vocal/Arrangement Ehrenreich, Jake
Guitar/Arranger Lanzbom, C,
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik, inem himl flit a shvelbl,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק, אינעם הימל פֿליט אַ ..
Language: Yiddish
Style: Folk
Length: 2:47

On album: E-014(b) (ESPE Performance Tape No 2)
Track ID: 36288
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: S-145(a) (Songs From the Garden of Eden/ Jewish Lullabies and Nursery Rhymes)
Track ID: 37990
daf, riqq, darbouka, udu, cajon, pandeiro, guimbarde Paul, Mindy
guitars, oud, mandolin, bouzouki, bass, percussion, vocals Jean-Christophe Hoarau
qanoun Khadija El Afrit
oud Mohamed Nabil Saied
accordion Christine Laforet
violin Jason Meyer
clarinet Yannick Thepault
First line: Ofyn furl ligt a kelbl, Ligt gebundn mit a shtrik Hoykh in hmil flit a foygl fli
First line (Yiddish):אופֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל ליגט געבונדן מיט אַ שטריק. הויך אין הימל פֿליט אַ..
Language: Yiddish
Length: 3:43

On album: L-095(a) (Played by Paul Levin The Soul of the Jewish Violin (Vol. 4) Melancholic Melodies Including Yiddish, Holocaust, and Ghetto ballads)
Track ID: 41185
Violin Levin, Pavel
Language: Yiddish
Length: 2:55

On album: T-028(d)1 (Karsten Troyke / Live Klezmer Concert)
Track ID: 42532
Vocal Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a..shtrik, hoykh in himl flit a…
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ..שטריק, הױך אין הימל פֿליט אָ
Language: Yiddish
Style: Concert/Acapella/Folk
Length: 3:54

On album: D-041(a) (Lillian Davis: Yiddish Songs)
Track ID: 42393
Vocal Davidson, Lillian
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik, inem himl flit a shvelbl,.
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק, אינעם הימל פֿליט אַ ..
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 2:32

On album: P-038(e) (Andre Ochodio & Pressburger Klezmer Band/ Shalom)
Track ID: 43070
Double Bass Alexander, Samo
Accordion Jovic-Werner, Snezana
Vocal Ochodlo, Andre
Percussion Instruments Oros, Martin
Artist: Pressburger Klezmer Band -- פּ ק בּ
Piano Suska, Pavol
Clarinet Tago, Miro
Fiddle Werner, Andrej
Double Bass/Music Supervisor Zuchowski, Adam
First line: Ofyn furl ligt a kelbl, ligt gebundn mit a shtrik hoykh in him flit a foygl, dreyt zikh un dreyt zikh hin un tsurik,….
First line (Yiddish):אופֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל ליגט געבונדן מיט אַ שטריק. הויך אין הימל פֿליט אַ שוועלבל, דרייט זיך און דרייט זיך הין און...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 4:17

On album: K-032(b) (David Kusevitsky / Jewish Folk Songs)
Track ID: 3947
Vocal Kusevitzky, Cantor Dovid -- קוסעװיצקי, חזן דוד
Conductor, Choir & Orchestra Zalis, Herman
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: L-025(c) (Manfred Lemm NU-ME LAKHT Jiddische Lieder und Geschichten)
Track ID: 3948
Vocal Lemm, Manfred
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: F-016(a) (Hanna Foukes chante L'AME D'UN PEUPLE EN YIDDISH EN HEBREU -- חנה פֿןקס זינגט די פֿאָלקס-נשמה חנה פוקס בּשירי נשמת האם)
Track ID: 3949
Vocal Fouks, Hanna
Piano Grynszpan, Laurent
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: A-001(h) (Chava Alberstein More Yiddish Songs -- חוה אלברשטיין עוד שירים באידיש)
Track ID: 3950
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: M-035(a) (Sima & Arnold Miller Heritage:The Art of the Yid. Song Vol 1)
Track ID: 3951
Vocal Miller, Sima
Piano Miller, Arnold
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: O-001(a) (Mark Olf Sings Jewish Folk Songs)
Track ID: 3952
Vocal Olf, Mark -- אָלף, מאַרק
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: R-005(a) (Songs Of My People/Tova Ronni/Orchestrated by Shmuel Fershko)
Track ID: 3953
Vocal Ronni, Tova -- רוני, טובֿה
Director/Arranger Fershko, Shmuel -- פֿערשקאָ, שמואל
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: R-015(a) (Lionel Rocheman chante en Yiddisch "nous sommes tous freres" -- לײבל ראָחמאַן זינגט אין ייִדיש אַלע ברידער)
Track ID: 3954
Vocal Rochman, Lionel -- ראָחמאַן, לײבל
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: S-002(e) (Raisins And Almonds Martha Schlamme)
Track ID: 3955
Vocal Schlamme, Martha
Orchestra Concudtor DeCormier, Robert
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 3956
Arranger/Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: W-014(a) (Yiddish Program For Soviet Jewry Workman's Circle Chorus)
Track ID: 3958
Vocal Workmen's Circle Chorus, Phila -- אַרבעטער רינג כאָר, פֿילאַ.
Conductor Helzner, Morrie -- העלזנער, מאָרי
Piano Seidman, Claire, piano
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID: 3959
Vocal Yarkoni,Yaffa -- יפה ירקוני
Conductor Weiss, Alex -- וויס, אלעקס,
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: M-037(a) (Shalom Lutz Elias & Massel (Mazl) Klezmorim)
Track ID: 3960
Vocal/Arranger Elias, Lutz
Artist: Massel Klezmorim
First line: Oyfn vogn ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן װאָגן ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: Z-011(d) (Chants du Yiddishland Ben Zimet et ses musiciens)
Track ID: 3961
Vocal/Arranger Zimet, Ben
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: Z-012(a) (Zupfgigenhansel Jiddische Lieder 'ch hob gehert sogn -- כ'האָב דעהערט זאָגן)
Track ID: 3962
Artist: Zupfgeigenhansel
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: B-007(a) (Theodore Bikel Sings More Jewish Folk Songs)
Track ID: 3963
Vocal Bikel, Theodore
Director/Arranger Hellerman, Fred
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: T-022(a) (Nizza Thobi Mir Lebn Ejbig)
Track ID: 3964
Vocal Thobi, Nizza
Artist Herchenhahn H. Quartet
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: B-054(a) (Dany Bober Judisches)
Track ID: 3965
Artist Bober, Dany -- דעלמין, דאַני, אָרקעסטער און כאָר
Artist Koblinsky, Frank D.
First line: Oyfn furele ligt dos kelbele, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורעלע ליגט דאָס קעלבעלע, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: A-001(j) (Chava Alberstein Sings Yiddish -- חוה זינגט ייִדיש)
Track ID: 3966
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Arrangement Weisenberg, Menakhem -- ויזנברג, מנחם
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: C-015(a) (Frumi Cohen & Susan Cohen Undzer Yiddish -- אונדזער ייִדיש)
Track ID: 3967
Vocal Cohen, Frumi
Vocal Cohen, Susan
Vocal Cohen, Susan
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: T-003(d) (Yidishe Lider Fun Tova Ben Tsvi -- ייִדישע לידער פֿון טובה בּן צבי)
Track ID: 3968
Vocal Ben-Tsvi, Tova
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: O-007(a) (The Old World Folk Band II Dancing In The Aisles -- קלעזמער)
Track ID: 3969
Vocal Leviton, Susan
Artist: Old World Folk Band
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: D-016(a) (Miriam Dvorin Yiddish Songs Grandma Soup)
Track ID: 3970
Vocal Dvorin, Miriam
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: K-059(a) (Daniel Kempin Yiddish Songs)
Track ID: 3971
Vocal Kempin, Daniel
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: F-018(a) (Jewish Folk Songs Sung By Mort Freeman)
Track ID: 3972
Vocal Freeman, Mort -- פֿרימאַן, מאָרט
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: F-020(a) (Leo Fuld)
Track ID: 3973
Vocal Fuld, Leo -- פֿולד, לעאָ
Violin Behr, Benny
Arranger/Orchestra Conductor Schaeffer, Pi., orch cond & arr
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: T-002(b) (Topol '68 With Roger Webb & His Orchestra)
Track ID: 3974
English Adaptation Newell, Norman
Vocal Topol, Chaim -- טופּול, חיים
Artist: Webb, Roger Orchestra
First line: There's a peddler who tells his stories to little children..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Adaptation
Language: English

On album: F-001(c) (The Feenjon Group An Evening At The Cafe Feenjon)
Track ID: 3975
Artist Sappir, Jerry & Feenjon Group
First line: On a wagon, by a market, there's a calf with a mournful eye,
First line (English):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Language: English

On album: I-001(a) (Community Singing in Jerusalem Recorded Live -- שירה בּציבּוּר בהדרכת אפי נצר הקלטה חיה מפסטיבלי הזמר בּירושלים)
Track ID: 3976
Vocal/Translator Hendel, Nechama -- הנדל, נחמה
Vocal Community Sing
Director Netzer, Effi -- נצר, אפי
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Hebrew/Yiddish

On album: I-004(b) (Folk Songs of Israel -- שירי עם ישׂראליים)
Track ID: 3977
Vocal Hendel, Nechama -- הנדל, נחמה
Vocal Community Sing
Director Netzer, Effi -- נצר, אפי
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Hebrew/Yiddish

On album: Z-016(c) (Shteitle of Gold Israel Zohar with Zurich Symphony Orch -- עיירה של זהב ישׂראל זוהר \ נועם שריף \ התזמורת הסיפונית ציריך)
Track ID: 3978
Clarinet Zohar, Israel -- זוהר, ישׂראל
Artist Zurich Symphony Orchestra
Arranger Sheriff, Noam -- שריף, נעום,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Style: Instrumental

On album: S-080(b) (Sweet Dreams II (Sheyne Chalomes) For Guitars and Flutes -- שײנע חלומות ב)
Track ID: 3979
Artist Schonbrun, Bluma & Bill Bridges
Cello Shapero, Jose, cello
Artist Schonbrun, B. & Bill Bridges, arr
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Style: Instrumental

On album: F-029(a) (La Flute D'israel lehakat Ha Nodedim/ / The Israelean Flute)
Track ID: 3980
Flute Greenbaum Matthew, flute
Artist Regnier, Sebastian, guitar
Arrangement Benichou, A., arranger
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Style: Instrumental

On album: M-002(a) (Recorded Live At A Jewish Party The "Young Israelians")
Track ID: 3981
Artist Mann, Joy and Young Israelians
First line: Said the cat, I hate the stable, like the bird, I would...
First line:אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish/English
Style: Folk

On album: S-019(a) (Yiddish American Sing-A-Long Solomon Schwartz Orchestra)
Track ID: 3982
Artist: Schwartz, Solomon and his Orch
Vocal Fisher, Emmanuel Singers
First line: On a wagon, bound and fettered, lies a calf...
First line:אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish/English

On album: A-002(a) (From Generation To Generation The Aviva Duo -- לדור ודור)
Track ID: 3983
Vocal Aviva Duo
Flute Moses, Kathryn
Oboe Berman, Melvin
Clarinet Amaro, Eugene
French Horn Hearn, Miles
Accordion Macerolloa, Joe
Percussion Morrell, Marty
Piano Senesky, Bernie
Violin Kash, Eugene
Viola Perry, Doug
Bass Lauder, Murray
Guitar Bridges, Bill
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish/English

On album: C-001(c) (Nigun featuring Shlomo Carlebach and Others)
Track ID: 3984
Vocal Zimel, Cantor Paul
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish/English

On album: D-015(a) (Music Treasures of the Jewish People Deutsch Sisters)
Track ID: 3985
Vocal Deutsch Sisters & Family
Arranger Deutsch Sisters
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: Medley with Der Rebe Elimelekh, Oyfn Pripetshik
Language: Yiddish/Hebrew/English

On album: E-014(b) (ESPE Performance Tape No 2)
Track ID: 3945
Vocal ESPE
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: K-029(d) (The Klezmer Conservatory Band Oy Chanukah!)
Track ID: 3946
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
Conductor Netsky, Hankus
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language: Yiddish

On album: A-001(s) (Chava Alberstein/ Yiddish Songs)
Track ID: 35348
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Arrangement Weisenberg, Menakhem -- ויזנברג, מנחם
First line: Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop/Folk/Klezmer
Length: 1:45

Title: Dos Kleyne Shnayderl -- דאָס קלײנע שנײַדערל
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Lament
Subject: Occupation/Tailor/Wife/Daughter/Povery/Clothes/Hunchback
Origin: Alb L-001(a)
Transliteration: Alb L-001(a)

Recordings:


On album: L-001(a) (Sing Along With Me! Bina Landau -- זינגט מיט מיר! לידער פֿאַר געזאַנג בּציבּור מיט בינה לאַנדאו)
Track ID: 4066
Author Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Accomp/Conductor Chorus Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
Narrator Mlotek, Yosl -- מלאָטעק, יוסל
First line: Makht dos horbate shnayderl: bim, un varft mit der nodl gikh
First line (Yiddish):מאַכט דער האָראַבאַטע שנײַדערל: בים, און װאַרפֿט ניט דער נאָדל גיך,
Language: Yiddish

On album: B-003(l) (Sidor Belarsky Encore!)
Track ID: 4067
Vocal Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Piano Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
First line: Makht dos horbate shnayderl: bim, un varft mit der nodl gikh
First line (Yiddish):מאַכט דער האָראַבאַטע שנײַדערל: בים, און װאַרפֿט ניט דער נאָדל גיך,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: Dos Oybershte Fun Shtoysl -- דאָס אַױבערשטע פֿון שטױסל
Author: Ostroff, Oscar -- אָסטראָף, אָסקאַר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Subject: Marriage/Home
Transliteration: Alb L-002(a)
Translation: Alb L-002(a)

Sheet music:


Folder: 599
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 58 Second Ave. New York, NY
Date: 1940
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 339
First line: Kh'vel far dir mayn tsirele oyf boyen a sheyn direle..
First line (Yiddish): כ'וועל פֿאַר דיר מײַן צירעלע, אויפֿבויען אַ שיין דירעלע,
Notes: Black lettering, Yiddish/English. Photo of Sholom Secunda. Price 30 cents. Yiddish lyrics on back cover.

Recordings:


On album: F-027(b) (Myriam Fuks)
Track ID: 21474
Vocal Fuks, Myriam
First line: Ikh vel far dir, mayn Tsirele, boyen a sheyn shtibele,
First line (Yiddish):איך װעל פֿאַר דיר, מײַן צירעלע, בױען אַ שײן שטיבעלע,
Track comment: Credited to Lebedeff -Recorded under "Vayl Ikh Hob Dikh Lib"
Language: Yiddish

On album: 043r (Lebedeff, Aaron/ Rumenye, Rumenye/ Dos Oybershte Fun Shtoysl)
Track ID: 30023
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Ikh vel far dir, mayn Tsirele, boyen a sheyn shtibele,
First line (Yiddish):איך װעל פֿאַר דיר, מײַן צירעלע, בױען אַ שײן שטיבעלע,
Language: Yiddish

On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 4128
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vel far dir, mayn Tsirele, boyen a sheyn shtibele,
First line (Yiddish):איך װעל פֿאַר דיר, מײַן צירעלע, בױען אַ שײן שטיבעלע,
Language: Yiddish

On album: L-002(d) (Ludwig Satz & Aaron Lebedeff Sing...Greatest Theatre Hits)
Track ID: 4129
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vel far dir, mayn Tsirele, boyen a sheyn shtibele,
First line (Yiddish):איך װעל פֿאַר דיר, מײַן צירעלע, בױען אַ שײן שטיבעלע,
Track comment: Recorded under title "Ikh Hob Dikh Lib".
Language: Yiddish

On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 4130
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vel far dir, mayn Tsirele, boyen a sheyn shtibele,
First line (Yiddish):איך װעל פֿאַר דיר, מײַן צירעלע, בױען אַ שײן שטיבעלע,
Language: Yiddish

Title: Dos Yidishe Lid -- דאָס ייִדישע ליד
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Cantorial/Religious
Subject: Faith/Holidays/Khazn/Contor/Exile/Expulsion/Wandering
Transliteration: Alb A-005(e)
Translation: Alb A-005(e)

Sheet music:


Folder: 847
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music
Publisher address: 64 Second Ave. New York, NY
Date: 1928
Provenance: Gift of Gail Morrison Hall
First line: Der yid meg zayn orum dokh iz zeyr raykh…
First line (Yiddish): דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זייער רײַך, ווײַל גײַסטיקע אוצרות...
Notes: Black lettering, English/Yiddish (script). Six verses, Yiddish text on back cover. Price 60 cents.

Recordings:


On album: B-107(b) (M. Ben-Sachar, Bariton / Yidishe Lider 2 -- מרדכי בן־שחר \ ייִדישע לידער 2)
Track ID: 37719
Vocal Ben Shakhar, Mordecai -- בּן־שחר, מרדכי
First line: Der yid meg zayn orem, dokh is er zeyer raykh, vayl gaystike oytsres hot er…
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, ווײַל גײַסטיקע אוצרות האָט…
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 6:32

On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18624
Author/Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Though he may be poor, the Jew owns wealth untold,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded as "The Wandering Jew" Melody of "Dos Yidishe Lid"
Language: English

On album: M-053(a) (Meredith chante les tresores du folklore yiddish -- מערעדיט זינגט די אוצרות פֿון ייִדישן פֿאָלקלאָר)
Track ID: 21682
Artist Meredith -- מערעדיט
Artist Biota, Pablo, arr & piano
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Der Farjugter Yid"
Language: Yiddish

On album: A-037(a) (A Musical Tribute to Israel Sam Appel sings "Songs I Love")
Track ID: 23911
Artist Appel, Sam
Musical Direction Helzner, Jules
Piano/Organ Appel, Neil
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: J-026(a) (Jewish Nostalgia -- בענקען געגועים)
Track ID: 23980
Vocal Hershman, Cantor Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment: Dupicate on H-04(b) Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: G-042(e) (Moshe Ganchoff Encore)
Track ID: 24414
Vocal Ganchoff, Cantor Moyshe -- גאַנשאַף, חזן משה
Artist: Abe Ellstein Ensemble -- אײב עלשטײַן אַנסאַמבל
First line: Der yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: E-026(a) (Cantor Itzhak Eshel Yiddish Songs In A Cantorial Style -- החזן יצחק אשל ייִדישע לידער אױף אַ חזנישן שטײגער)
Track ID: 27579
Artist Eshel, Khazn Yitskhak -- אשל, חזן יצחק
Artist Hed Arzi Orchestra -- הד ארצי אָרקעסטער
Conductor Userovici, Maurice -- אושרוביץ, משה
First line: Der yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: A-005(e) (Misha Alexandrovich, Yiddish Songs of a Perished World/ Un Dokh Zing Ikh! -- און דאָך זינג איך)
Track ID: 28656
Vocal Alexandrovitch, Cantor Misha -- אַלעקסאַנדראָװיטש, חזן מישאַ
First line: Der yid meg zayn orem, dokh is er zeyer raykh, vayl gaystike oytsres hot er…
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע אוצרות האָט ער..
Track comment: Originally recorded in Tel Aviv by RCA, 1972
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 9' 23"

On album: V-015(a) (Vorbei... Beyond Recall, CD 1/ A Record of Jewish musical life in Nazi Berlin, 1933-1938)
Track ID: 31257
Vocal Bischofwerder, Oberkantor Boas
Arranger Deutscher, David
First line: Der Yid megt zayn orem, ober er iz zayer reykh, vayl gastike oytsres hot er...
First line (Yiddish):דער ייִד מעגט זייִן אָרעם, אָבער ער איז זייער רייִך, ווייִל גייִסטיקע אוצרות...
Language: Yiddish
Style: Concert/Orchestral Accompaniment
Length: 9:17

On album: A-005(h) (The Art of Misha Alexandrovitch)
Track ID: 35020
Vocal Alexandrovitsh, Cantor Misha -- אַלעקסאַנדראָװיטש, חזן מישאַ
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl gaystike oytzres hot er………
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע אוצרות האָט ער..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert

On album: Y-063(a) (The Best Yiddish Album In The World/Jewish Musical Heritage)
Track ID: 41753
Vocal Adler, Chaim -- אַדלער, חיים
First line: Der yid meg zayn orem, dokh is er zeyer raykh, vayl gaystike oytsres hot er…
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, ווײַל גײַסטיקע אוצרות האָט ער
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 9:12

On album: H-004(b) (Mordecai Hershman Sings Yiddish Folk Songs Volume 6)
Track ID: 4154
Vocal Hershman, Cantor Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: J-002(a) (Judishe Gesang Voices of Israel Chorale Oratorio de Paris)
Track ID: 4155
Artist Oratio de Paris
Arranger Neumann, Max
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: K-048(a) (Moshe Kraus sings Yidish in Yidish)
Track ID: 4156
Vocal Kraus, Cantor Moshe
Artist Katz, Shmuel, piano
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: G-013(d)5 (Song of the Golden Land Lectures 09 and 10)
Track ID: 4157
Vocal Hershman, Cantor Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
Narration Katzman, Dr. Jacob
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 9, Song of the Golden Land, Golden Age of Khazonim
Language: Yiddish

On album: A-005(a) (Misha Alexandrovitsh The Yiddish Song -- מישאַ אַלעקסאַנדראָװיטש דאָס ייִדישע ליד)
Track ID: 4158
Vocal Alexandrovitch, Cantor Misha -- אַלעקסאַנדראָװיטש, חזן מישאַ
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: A-007(a) (Treasures Of Our People Chayele Ash/ Ari and Avrom Fuhrman -- פֿון אונדזערע אוצרות חיהלע אַש \ ארי און אַבֿרהם פֿורמאַן)
Track ID: 4159
Artist Fuhrman, Avrom -- פֿורמאַן, אַבֿרהם
Piano Kesilman, Edythe
Arranger Fuhrman, Ari -- פֿורמאַן, אַרי
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: B-019(a) (Pinchos Borenstein Sings Best Loved Jewish Folk Songs Vol 3)
Track ID: 4160
Artist Borenstein, Khazn Pinkhos -- באָרענשטײן, חזן פּינחס
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: C-023(g) (Golden Voices of Israel/ Sings Yiddish Masterpieces -- שירי הזהב בּייִדיש)
Track ID: 4161
Vocal Hershman, Cantor Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish

On album: K-057(a) (Para Ustedes... Zivia Klein -- צביה קלײן)
Track ID: 4162
Arranger Levy, Alberto
Vocal Klein, Zivia -- קלײן, צביה
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line:דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley of cantorial selections.
Language: Yiddish/Hebrew

On album: C-031(b) (Then Sang ...The Chai Duo William Gunther, Conductor -- אז ישיר...חי)
Track ID: 4163
English Adaptation Kleinman, Sy
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Chai Duo, Harriet Kaye, Karl Kritz
Conductor Gunther, William
First line: In exile we wandered from Egypt as slaves,
Track comment: Medley of cantorial selections, sone adapted in Eng.
Language: English

Title: Du Felst Mir -- דו פֿעלסט מיר
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Love/Theater/Humorous
Subject: Possesions/Love/Missing

Sheet music:


Folder: 289
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc.
Publisher address: 37 E. 18th St. New York, NY.
Date: 1937
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 72
First line: Ikh hob fun lebn fargenigen vus ikh vil ken ikh…
First line (Yiddish): איך האָב פֿון לעבען פֿאַרגעניגען וואָס איך וויל קען עס קריגען,
Notes: Blue lettering, English/Yiddish/Transliteration. From the Operetta "Let's Get Married" by William Siegel. Words by Jacob Jacobs. Music by Sholom Secunda. Playing at the Public Theatre, Second Ave. at 4th St. New York, NY. Rolland, Parnes & Pasternak, Managers. Photos of Itzik Feld, Lucy Levin & Sholom Secunda on front cover. Cast of characters on back cover in Yiddish & English.

Recordings:


On album: M-021(a) (Raisins and Almonds Benny Michel and his Orchestra)
Track ID: 4347
Artist Michal, Benny and Orch
First line: Du feylst, oy, oy, nor du feylst mir, oy, oy, du du, nor du
First line:דו פֿײלסט, אױ, אױ, נאָר דו פֿײלסט צורת אױ, אױ,דו דו, נאָר דו,

On album: L-034(a) (Dayne Oygn Francois Lilienfed und "Galizianer" -- דײַנע אױגן)
Track ID: 4348
Artist: Galitsianer
Vocal Lilienfeld, Francois
First line: Ikh hob fun lebn farganign, vos ikh vil ken ikh bald krign,
First line (Yiddish):איך האָב פֿון לעבן פֿאַרגאַניגן, װאָס איך װיל קען איך באַלד קריגן,
Language: Yiddish

Title: Es Kumen Loytere Teg -- עס קומען לױטערע טעג
Author: Shimel, Z.
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Hope/Future

Sheet music:


Folder: 642
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1946
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 400
First line: Veyn nit yingele, vish op dayne oygn, es vet nol zayn gut,
First line (Yiddish): ווין ניט ייִנגעלע, עס וועט נאָך זײַן גוט, מיר וועלן פֿאַרהיילן די וווּנדן,
Notes: Block lettering title in English/Yiddish. Subtitled "Veyn Nit Yingele". Price 50 cents

Recording:


On album: R-013(a) (The Art of Henry Rosenblatt Vol 1)
Track ID: 4822
Author Shimel, Z.
Artist Rosenblatt, Henry -- ראָזענבלאַט, הענרי
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Piano Zayde, Jascha
First line: Veyn nit, yingele, vish op dayne oygn, es vet nokh zayn gut,
First line:װײן ניט, ייִנגעלע, װיש אָפּ דײַנע אױגן, עס װעט נאָך זײַן גוט,

Title: Eybik (Leyvik) -- אײביק (לייוויק)
Author: Leivick, Halper -- לײװיק, האַלפּער
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Survival/Fire/Dangers/Persistance/Imperishable
Origin: Betsky 37/ML PYS 199/Sh Sh305
Transliteration: Betsky 37/ML PYS 199/Alb G-006(b)
Translation: Alb G-006(b)/Sh Sh 304
Music: ML PYS 199
Additional song notes: Forever

Recordings:


On album: G-005(b) (Hazzan Isaac Goodfriend Songs of Martyrdom and Hope -- לידער פֿון קאַמף און בּטחון)
Track ID: 18641
Vocal Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line:די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...

On album: B-003(x) (Sidor Belarsky 24 Favorite Yiddish Songs)
Track ID: 21289
Vocal Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line (Yiddish):די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Audio: Judaica Sound Archives at FAU Libraries
Language: Yiddish
Style: Concert

On album: G-043(c) (A Recital of Jewish Music Solomon Gisser, baritone)
Track ID: 21317
Vocal Gisser, Cantor Solomon
Piano Levitan, Samuel, piano
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line:די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

On album: 028e (Belarsky, Sidor/ Partisan Song/ Eybik)
Track ID: 29550
Vocal Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh…
First line:די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...

On album: G-042(b) (Moshe Ganchoff Song Recital)
Track ID: 20302
Vocal Ganchoff, Cantor Moyshe -- גאַנשאַף, חזן משה
Artist: Instrumental Ensemble
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line:די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

On album: K-136(a) (On The Keys of Yiddish Poetry/ Poems by Yiddish Poets Read by Evgeny Kissin -- אויף די קלאַווישן פֿון ייִדישער פּאָעזיע\ לידער..ייִדישע דיכטער..יעווגעני קיסין)
Track ID: 35765
Vocal Kissin, Evgeny -- קיסין, יעווגעני
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line (Yiddish):די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Language: Yiddish
Style: Literary Origin/Spoken Word
Length: 02:19

On album: L-010(a) (Poetry of H. Leivick Recorded in Yiddish by Maxim Brodyn 1)
Track ID: 35764
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line (Yiddish):די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Language: Yiddish

On album: M-129(a) (Herschel Melamed/ 18 Songs: A Long Life in Yiddish in 3 Acts/ Acapella)
Track ID: 41962
Vocal Melamud, Herschel -- מעלאַמוד, הערשעל
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, er trogt mikh tsum fayer, er trogt…
First line (Yiddish):די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, ער טראָגט מיך צום פֿײַער, ער טראָגט
Language: Yiddish
Style: A Cappella/Folk
Length: 1:55

On album: M-129(b) (Herschel Melamed/ 18 Songs: A Long Life in Yiddish in 3 Acts/Ensemble Accompaniment)
Track ID: 41981
Mandolin/Guitar Fox-Rosen, Avi
Recorder/Flute Spiegelman, Alec
Vocal Melamud, Herschel -- מעלאַמוד, הערשעל
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, er trogt mikh tsum fayer, er trogt…
First line (Yiddish):די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, ער טראָגט מיך צום פֿײַער, ער טראָגט
Language: Yiddish
Style: A Cappella/Folk
Length: 2:46

On album: L-010(a) (Poetry of H. Leivick Recorded in Yiddish by Maxim Brodyn 1)
Track ID: 4932
Vocal Brodyn, Maxim -- בראָדין, מאַקסים
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, er trogt mikh tsum fayer, er trogt…
First line (Yiddish):די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Language: Yiddish

On album: L-013(a) (La Bianca Heart Warming Yiddish-Hebrew Favorites)
Track ID: 4933
Vocal La Bianco, Gianetta
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line:די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...

On album: M-035(d) (Sima & Arnold Miller Heritage:The Art of the Yid. Song Vol 4)
Track ID: 4934
Vocal Miller, Sima
Piano Miller, Arnold
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line:די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Music credited to Secunda on cassette notes

On album: S-018(a) (Bracha Skulnick Sings -- בּרכה סקולניק זינגט)
Track ID: 4935
Vocal Skulnik, Brakha -- בּרכה סקולניק
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh...
First line:די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...

On album: B-003(e) (Sidor Belarsky Favorite Yiddish Songs)
Track ID: 4936
Artist Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
First line: Di velt nemt mikh arum mit shtekhike hent, un trogt mikh…
First line (Yiddish):די װעלט נעמט מיך אַרום מיט שטעכיקע הענט, און טראָגט מיך...
Audio: Judaica Sound Archives at FAU Libraries
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: Eyn Mol In Lebn -- אײן מאָל אין לעבן
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Fate/Luck/Opportunity/Once/Love/Destiny
Origin: SM 585
Transliteration: Warem 64/SM 585
Translation: Warem 64/Alb C-044(a)
Music: SM 585
Additional song notes: From the musical comedy "Laugh and Be Happy"

Sheet music:


Folder: 585
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1950
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 325
First line: Dos glik kumt tsu yedin eyn mol, eyn mol nor klapt es in…
First line (Yiddish): דאָס גליק קומט צו יעדן איין מאָל, איין מאָל נאָר קלאַפּט עס אין טיר,
Notes: Brown lettering, English/Yiddish. Photos of Sholom Secunda, Edmund Zayenda and Lily Lilliana on front cover. From the musical comedy "Laugh and Be Happy". Price 40 cents. Yiddish words on back cover.

Recordings:


On album: C-044(a) (Eybike Lider/ Eternal Songs / Caroline Chanin Mezzo Soprano & Joyce Rosenzweig Pianist & Arranger -- אייביקע לידער)
Track ID: 31766
Vocal Chanin, Caroline
Piano Rosenzweig, Joyce
First line: Dos glik kumt tsu yedn eyn mol, eyn mol nor klapt es in dayn tir,
First line (Yiddish):דאָס גליק קומט צו יעדן איין מאָל, איין מאָל נאָר קלאַפּט עס אין דײַן טיר,
Language: Yiddish
Style: Concert/Art Song
Length: 3:06

On album: P-002(d) (Jan Peerce on 2nd Ave Orch Conducted by Gershon Kingsley)
Track ID: 4996
Vocal Peerce, Jan
Author Jacobs, Jacob / Isadore Lillian -- דזאַקאָבס, דזאַקאָב \ איסאַדאָר ליליאַן
Conductor Orchestra Kingsley, Gershon
Arranger Kingsley, Gershon
First line: Eyn mol in lebn treft zikh aza glik, ver ken opshatsn di...
First line (Yiddish):אײן מאָל אין לעבן טרעפֿט זיך אַזאַ גליק, װער קען אָפּשאַטצן די...
Track comment: From the Yidish musical "Lakh Un Zay Freylekh" - 1950
Language: Yiddish

On album: C-032(b) (Chutzpah Frank Krasnowsky Jewish Theatre Songs)
Track ID: 4997
Artist Krasnowsky, Frank, vocal & eng
Piano Steuer, Sydney Anschell
First line: Eyn mol in lebn treft zikh aza glik, ver ken opshatsn di...
First line:אײן מאָל אין לעבן טרעפֿט זיך אַזאַ גליק, װער קען אָפּשאַטצן די...
Track comment: From the Louis Freiman musical "Lakh Un Zay Freylekh"
Language: Yiddish/English

Title: Feygele (Secunda) -- פֿײגעלע (סעקונדאַ)
Author: Rosenberg, Yisroel -- רוזנבּרג, ישׂראל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Subject: Interfaith
Transliteration: Alb K-029(g)
Translation: Alb K-029(g)
Additional song notes: From the 1926 operetta "Margarita"

Recordings:


On album: K-029(g) (The Klezmer Conservatory Band Thirteenth Anniversary Album)
Track ID: 21246
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
Artist Netsky, Hankus
Artist Netsky, H. & Judy Bressler, arr
First line: Feygele, oy feygele, ven du kumst tsu mayn fensterl...
First line:פֿײגעלע, אױ פֿײגעלע, װען דו קומסט צו מײַן פֿענסטערל, אױ זינג...
Track comment: from 1926 operetta "Margarita"

On album: 050d (German, Lucy/ Feygele/ Trinklid)
Track ID: 30192
Artist: German, Lucy -- גערמאַן, לוסי

Title: Git Mir Op Mazl Tov -- גיט מיר אָפּ מזל טובֿ
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Wedding/Family
Origin: Warem 80/Alb R-022(a)
Transliteration: Alb R-022(a)
Translation: Alb R-022(a)
Additional song notes: From the musical "Heaven On Earth".

Sheet music:


Folder: 698
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press
Publisher address: New York, NY
Date: 1935
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 493
First line: Ven a kind heybt on tsu vern fertsn, fuftsn yor…
First line (Yiddish): ווען אַ קינד הייבט אָן צו ווערן פֿערצן-פֿופֿצן יאָר...
Notes: Brown lettering, English/Yiddish. From the play, Heaven on Earth, an operetta in two acts. "Now playing at Public Theatre, 2nd Avenue at Fourth Street, New York. Cover includes sixteen small photos of theater people. Back cover includes Yiddish words and cast of characters in English and Yiddish.

Recordings:


On album: O-003(b) (Der Koysl Shimon Osovitsky -- דער כּותל שמעון אָסאָװיצקי)
Track ID: 5679
Vocal Osovitsky, Shimon -- אָסאָװיצקי, שמעון
First line: Ven a kind heybt on tsu vern fiftsen, zekhtsen yor,
First line (Yiddish):װען אַ קינד הײבט אָן צו װערן פֿיפֿצען, זעכצען יאָר,
Language: Yiddish

On album: R-022(a) (Mazltov! Yiddish Folk Songs by Pearl Rottenberg & NAMA Orch)
Track ID: 5680
Artist Rottenberg, Pearl & NAMA Orch
First line: Ven a kind heybt on tsu vern fertsn, fiftsen yor,
First line:װען אַ קינד הײבט אָן צו װערן פֿערצן, פֿיפֿצען יאָר,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Album notes credit lyrics to Jacobs and not "Lillian"

On album: W-017(b) (The Wholesale Klezmer Band Joe Kurland, conductor)
Track ID: 5681
Artist: Wholesale Klezmer Band
Vocal/Conductor Kurland, (Joe) Yosl -- קורלאַנד, יוסל
First line: Shpilt zhe mir, klezmorimlekh, shpilt mir yetst a freylekhs,
First line:שפּילט זשע מיר, קלעזמאָרימלעך, שפּילט מיר יעצט אַ פֿרײלעךס,

On album: B-028(a) (The World Of The Barry Sisters Memorable Jewish Melodies)
Track ID: 5682
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Ven a kind heybt on tsu vern fertsen, fiftsen yor,
First line:װען אַ קינד הײבט אָן צו װערן פֿערצען, פֿיפֿצען יאָר,
Track comment: Lyrics credited to Jacobs on album

On album: B-028(i) (The Barry Sisters)
Track ID: 5683
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Ven a kind heybt on tsu vern fertsen, fiftsen yor,
First line:װען אַ קינד הײבט אָן צו װערן פֿערצען, פֿיפֿצען יאָר,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

On album: B-028(j) (Shalom The Barry Sisters)
Track ID: 5684
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Artist Reisman, Joe
Arranger Fershko, Shmuel -- פֿערשקאָ, שמואל
Arranger Reisman, Joe
Arranger Manning, Dick
First line: Ven a kind heybt on tsu vern fertsen, fiftsen yor,
First line:װען אַ קינד הײבט אָן צו װערן פֿערצען, פֿיפֿצען יאָר,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Habeyt Mishomayim Urey -- הבּט משמים וראה
Also known as: Shver Tsu Zayn A Yid (Habet...)
Author: Perlov, Yitskhak -- פּערלאָװ, יצחק
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Lament/Holocaust
Subject: Scorn/Victims/Help/God/Helplessness/Listen/Protection
Origin: ML SOG 279
Transliteration: ML SOG 279/Alb I-013(a)
Translation: ML SOG 280/Alb I-013(a)

Recordings:


On album: S-089(a) (Yiddish Classics Vol 1 A Suki & Ding Production -- הײמישע ייִדישע געזאַנגען)
Track ID: 20945
Vocal Beigel, Fishl
Arrangements Berri, Suki, musical arrangements
Vocal Suki & Deng Chorus
First line: Habet mishomayim urey, kuk arop fun himl un ze, me yogt...
First line:הבּט משמים וראה, קוק אַראָף פֿון דײַן הימל און זע,
Track comment: with "A Sukele A Kleyne"

On album: I-013(a) (Inna Mazel - Jiddische Lieder)
Track ID: 25317
Vocal Slavskaja, Inna
Piano Terletsky, Vladimir -- טערלעטסקי, װלאַדימיר
Violin Bondar, Ilja
Piano Gutman, Alexander
First line: Habet mishomayim urey, kuk arop fun himl un ze, me yogt...
First line (Yiddish):הבּט משמים וראה, קוק אַראָף פֿון הימל און זע, מע יאָגט דײַנע...
Language: Yiddish

On album: xI-013(a)
Track ID: 25318
Author Perlov, Yitskhak -- פּערלאָװ, יצחק
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Slavskaja, Inna
Piano Terletsky, Vladimir -- טערלעטסקי, װלאַדימיר
Violin Bondar, Ilja
First line: Habet mishomayim urey, kuk arop fun himl un ze, me yogt...
First line:הבּט משמים וראה, קוק אַראָף פֿון הימל און זע, מע יאָגט דײַנע...
Track comment: also Alexander Gutman on piano

Title: Hob Mikh Lib -- האָב מיך ליב
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre
Subject: Love
Song Comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Recordings:


On album: G-045(a) (Songs From "Go Fight City Hall" "Bay Mir Bistu Sheyn")
Track ID: 20362
Artist Chester, Allen & Doris Cohen
First line: Hob mikh lib baym geyn shpatsirn. Hob mikh lib baym…
First line (Yiddish):האָב מיך ליב בײַם גײן שפּאַצירן. האָב מיך ליב בײַם ראָמאַנצירן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Bay Mir Bistu Sheyn"
Language: Yiddish

On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 6667
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Hob mikh lib.... geyn shpatsirn. Hob mikh lib…romantsirn,
First line:האָב מיך ליב...גײן שפּאַצירן. האָב מיך ליב...ראָמאַנצירן,

On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 6668
Vocal Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vil nit gornit lakhn, neyn, volst mit mir...
First line:איך װיל ניט גאָרניט לאַכן, נײן, װאָלסט מיט מיר...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: Peysekh Lid (Secunda) -- חד גדיא ליד (סעקונדאַ)
Author: Baron, A. L. -- באַראָן, אַ. ל.
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Holiday/Passover
Subject: Food/Kneydlekh/Goat/Kid/Children/Elijah

Sheet music:


Folder: 298
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Translator: Shneour, A. (Heb.)
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1953
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 81
First line: By dem seder hot mayn tatenyu gezogt tsu mir….
First line (Yiddish): בייַ דעם סדר האָט מייַן טאַטעניו געזאָגט צו מיר,
Notes: Black lettering English/Hebrew. Photo inserts Sholom Secunda and A. L. Baron (Words). Price 40 cents. Three verses in Hebrew/English/Transliteration on back cover.

Recording:


On album: B-003(s) (Seder Nights with Sidor Belarsky -- לכּבֿד יום טובֿ פּסח)
Track ID: 8012
Vocal Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Choral Arrangements/Musical Director Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
First line: Bay dem seder hot mayn tatenyu gezogt tsu mir,
First line (Yiddish):בײַ דעם סדר האָט מײַן טאַטענוּ געזאַקט צו מיר, פֿאַר דעם נבֿיא...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Khazonim Af Probe -- חזנים אױף פּראָבע
Author: Avraham, Sholom Ben
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Humorous/Satire
Subject: Cantors/Audition/Musical Style
Transliteration: Alb H-002(c)
Music: Ephemera 284

Sheet music:


Folder: 117
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music
Publisher address: 64 Second Avenue, New York
Date: 1935
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996/ Gift of Carol Weinbaum, 2007
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 87
First line: Ven di yomim neroyim zenen nit vayt, vert a...
First line (Yiddish): ווען די ימים נוראים זענען ניט ווײַט, ווירט אַ ..
Notes: Photo inset of Sholem Secunda. Price 60 cents.

Recordings:


On album: H-004(c) (Mordecai Hershman The Yiddish Folk Singer Volume 2 -- אידישע פֿאַלקס לידער געזונגען פֿון חזן מרדכי הערשמאַן)
Track ID: 8234
Vocal Hershman, Cantor Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
First line: Ven di yomim noraim zenen nit veyt, vert a yarid oyf…
First line:װען די ימים נוראים זענען ניט װײַט, װערט אַ יריד אױף חזנים,

On album: J-002(a) (Judishe Gesang Voices of Israel Chorale Oratorio de Paris)
Track ID: 8235
Vocal Oratio de Paris
Director Neumann, Max
First line: Ven di yomim noraim zenen nit veyt, vert a yarid oyf…
First line:װען די ימים נוראים זענען ניט װײַט, װערט אַ יריד אױף חזנים,

On album: J-017(a) (A Collection of Jewish Folk Songs)
Track ID: 8236
Vocal Hershman, Cantor Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
First line: Ven di yomim noraim zenen nit veyt, vert a yarid oyf…
First line:װען די ימים נוראים זענען ניט װײַט, װערט אַ יריד אױף חזנים,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

On album: S-037(b) (In Concert/Cantor Moshe Stern/Leon Berger Symphonic Choir/Cantor Meir Berger/Zev Scherl)
Track ID: 8237
Vocal Stern, Cantor Moshe -- שטערן, חזן משה
Piano Barash, Jack
First line: Ven di yomim noraim zenen nit veyt, vert a yarid oyf…
First line:װען די ימים נוראים זענען ניט װײַט, װערט אַ יריד אױף חזנים,

On album: B-107(b) (M. Ben-Sachar, Bariton / Yidishe Lider 2 -- מרדכי בן־שחר \ ייִדישע לידער 2)
Track ID: 37712
Vocal Ben Shakhar, Mordecai -- בּן־שחר, מרדכי
First line: Ven di yomim noraim zenen nit veyt, vert a yarid oyf khazonim,
First line:װען די ימים נוראים זענען ניט װײַט, װערט אַ יריד אױף חזנים,
Language: Yiddish/Hebrew
Style: Concert/Dialects/Jazz
Length: 4:59

On album: E-026(a) (Cantor Itzhak Eshel Yiddish Songs In A Cantorial Style -- החזן יצחק אשל ייִדישע לידער אױף אַ חזנישן שטײגער)
Track ID: 27580
Vocal Eshel, Khazn Yitskhak -- אשל, חזן יצחק
Artist: Hed Arzi Orchestra -- הד ארצי אָרקעסטער
Conductor Userovici, Maurice -- אושרוביץ, משה
First line: Ven di yomim noraim zenen nit veyt, vert a yarid oyf…
First line:װען די ימים נוראים זענען ניט װײַט, װערט אַ יריד אױף חזנים,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: See Sheet Music - Ephemera folder no 284

On album: N-026(a) (An Afternoon Of Yiddish Art Song)
Track ID: 27759
Piano Rosenzweig, Joyce
Vocal Novick, Cantor Martha
First line: Ven di yomim noraim zenen nit veyt, vert a yarid oyf khazonim,
First line:װען די ימים נוראים זענען ניט װײַט, װערט אַ יריד אױף חזנים,
Language: Yiddish/Hebrew
Style: Concert/Dialects/Jazz
Length: 4:59

Title: Kol Nidre (Secunda) -- כּל נדרי (סעקונדאַ)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Religious/Liturgical/Yom Kipur
Subject: Vows
Origin: Alb B-033(i)
Translation: Alb R-009(b)/Alb B-026(b)/Alb B-033(b)/Alb R-009(b)

Recording:


On album: Z-010(f) (Paul Zim Sings Cantorial Favorites For The High Holidays -- חזנות לימים נוראים)
Track ID: 8592
Vocal Zim, Cantor Paul
First line (Hebrew):כּל נדרי ואסרי וחרמי וקוֹנמי וכנוּיי ןקנוּסי וּשבוּעוֹת דנדרנא
Language: Hebrew
Style: Cantorial

Title: Lakh Un Zay Freylekh -- לאַך און זײַ פֿרײלעך
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Novelty/Humorous
Subject: Laughter/Joy/Israel/USA

Sheet music:


Folder: 274
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1950
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 64
First line: Lakh un zay freylakh, s'gantse leben lang hert not oyf….
First line (Yiddish): לאַך און זייַ פֿריילעך, דאָס גאַנצע לעבען לאַנג, הער ניט אויף צו לאָכען,
Notes: Blue lettering in Yiddish/English. Large photo of Leo Fuchs and Edmund Zayenda. Small oval insert photo of Sholom Secunda. Price 40 cents. Listing on back cover of new songs. Three verses in Yiddish on inside cover.

Recording:


On album: F-009(d) (Leo Fuchs Sings Yiddish Theatre Favorites)
Track ID: 8828
Artist Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
First line: Lakh un zay freylekh, dos gantse lebn lang ken nisht...
First line:לאַך און זײַ פֿרײלעך, דאָס גאַנצע לעבן לאַנג קען נישט אָפּצולאַכן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Mayn Yidishe Meydele -- מײַן ייִדישע מײדעלע
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Charm/Beauty/Love
Origin: Kammen 25F 61
Transliteration: Warem 132/Alb K-029(h)/Kammen 25F 12/Ephemera 399
Translation: Alb G-013(c)/Alb K-029(h)/Ephemeral 399
Music: Kammen 25F 61/ Warem 132
Additional song notes: See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, Page 5 From Yiddish Musical Titled "Mayn Yidishe Meydele," 1926

Sheet music:


Folder: 1307
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc
Publisher address: 28-30 East 4th St., NY
Date: 1927
Provenance: Gift of Debra Rasansky, March 1017
First line: Froyen fil hob ikh gezen, bay yedn folk zaynen zey farshidn,
First line (Yiddish): פֿרויען פֿיל האָב איך געזען, בײַ יעדער פֿאָלק זײַנען זיי פֿאַרשידען,..
Notes: Cover: Sung by William Schwartz in Sholom Secunda's Great Operetta "His Jewish Girl" Photo Insert of Secunda & probably Schwartz

Folder: 1254
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration
Provenance: Gendelman Gift
First line: Mayn yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, mayn yidishe...
Notes: with "Oy Iz Dos A Rebetsn"

Recordings:


On album: I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki -- ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID: 10025
Vocal Itskhaki, Israel -- יצחקי, ישׂראל
Artist Weiss, Alex and his Orchestra -- װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger Weiss, Alex -- וויס, אלעקס,
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Twist

On album: G-013(c) (The Golden Land, a joyous new musical Original Cast Album)
Track ID: 10026
Vocal Zagnit, Stuart
Artist: Golden Land Klezmer Orchestra
Orchestration Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: K-007(a) (Sing-Along IN Yiddish with Marv Kurz -- זינגט מיט מיר אין ייִדיש)
Track ID: 10027
Artist: Kurz, Marv
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: G-037(a) (Hanna Greenbaum In Yiddish Songs -- חנה גרינבאום ייִדישע לידער)
Track ID: 10028
Vocal Greenbaum, Hanna -- גרינבױם, חנה
Conductor Oshervits, M. orchestra -- אָשעראָװיץ, מ.
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: N-008(b) (Fay Nicoll The 2nd Album)
Track ID: 10029
Vocal Nicoll, Fay
Arranger Reisenman, Bob
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: P-002(d) (Jan Peerce on 2nd Ave Orch Conducted by Gershon Kingsley)
Track ID: 10030
Vocal Peerce, Jan
Arranger/Conductor Orchestra Kingsley, Gershon
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: R-027(a) (William Royal sings Romantic Music of the Jewish Theatre)
Track ID: 10031
Vocal Royal, William
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: S-027(c) (Jacob Sandler Yiddishe Tanz Musik Vol. 2 -- יעקבֿ סאַנדלער ייִדישע טאַנץ מוזיק)
Track ID: 10032
Vocal Sandler, Jacob -- סאַנדלער, יעקבֿ
Artist: Hed Arzi Orchestra -- הד ארצי אָרקעסטער
Arranger/Conductor Tarski, Alexander -- טאַרסקי, אַלעקסאַנדער
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish
Style: Rumba

On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 10033
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט…
Language: Yiddish

On album: N-014(b) (Moshe Nathanson Songfest/ Favorite Songs of the Feinberg Duo)
Track ID: 10034
Vocal Feinberg Duo
First line: Froyen fil hob ikh gezen, bay yedn folk zenen zay farsheydn,
First line (Yiddish):פֿרױען פֿיל האָב איך געזען, בײַ ייִעדן פֿאָלק זענען זײַ פֿאַרשײדן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: Z-010(a) (Brothers Zim Presents Sol Zim singing Great Jewish Melodies)
Track ID: 10035
Arranger/Orchestra Conductor Kingsley, Gershon
Artist Zim, Sol
Artist Vienna Symphony, G. Kingsley cond
Arranger DeCormier, Robert
First line: The girl of my golden dreams, she's lovely to see,
Language: English

On album: S-080(a) (Sweet Dreams (Sheyne Chalomes) For Guitars and Flutes -- שײנע חלומות)
Track ID: 10036
Guitar/Flute/Arrangers Schonbrun, Bluma & Bill Bridges
Style: Instrumental

On album: S-081(a) (First Klez Salamon Klezmorim)
Track ID: 10037
Drums Licht, David
Artist Salomon Klezmorim
Clarinet/Arranger Salomon, Marcel
Accordion/Arranger von Tol, Theo
Style: Instrumental/Tango
Length: 2' 50"

On album: F-019(a) (More Bagels and Bongos Irving Fields Trio)
Track ID: 10038
Artist: Fields Trio, Irving
Piano/Arranger Fields, Irving, piano & arr
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

On album: S-007(c) (Cantor Benjamin Siegal In Song and Prayer)
Track ID: 10039
Vocal Siegel, Cantor Benjamin
Piano Reisenman, Bob
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: B-028(i) (The Barry Sisters)
Track ID: 10041
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line:מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: You've got to...happiness, the girl of my heart,
Language: English/Yiddish

On album: Z-010(m) (Paul Zim Sings Forever Yiddish 20 Yiddish "Golden Oldies")
Track ID: 18351
Artist Zim, Paul & Simcha Klezmer Band
Artist Barnes, Rolfe & M. Tornick, cond
Clarinet Pincus, Paul
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18628
Vocal Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Froyen fil hob ikh gezen, bay yedn folk zenen zay farsheydn,
First line (Yiddish):פֿרױען פֿיל האָב איך געזען, בײַ ייִעדן פֿאָלק זענען זײַ פֿאַרשײדן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: G-027(a) (Yiddish Songs / Johnny Grey)
Track ID: 20107
Vocal Grey, Johnny
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: K-010(g) (32 World Famous Artists Sing Oldies Of The Yiddish Theatre)
Track ID: 21167
Vocal Schwartz, William -- שוואַרץ, וויליאַם
Narration Kressyn, Miriam -- קרעסן, מיריאַם
Narration Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: H-031(a) (Memories Of My Father's House The Exciting Voice of Jack Hilliard -- זכּרונות בּית אבּי)
Track ID: 20825
Vocal Hilliard, Jack
Orchestra Conductor Katz, Mickey
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: O-010(a) (Oomph Intercontinental Klezmer Between Two Worlds)
Track ID: 21399
Vocal Falk, "Yankl" Jack & Oomph
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: C-032(e) (Chutzpah Lebn zol Kolombus)
Track ID: 21471
Vocal Krasnowsky, Frank
Piano Steuer, Sydney Anschell
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: M-055(a) (Lekhaim Yidn/Budte Zdravi Zide/Jewish Folk Songs/Yakov Magid -- לחיים ייִדן !)
Track ID: 22751
Vocal Magid, Yakov & Ensemble -- מאַגיד, יעקבֿ מיט אַנסאַמבל
First line: Mayn Yidishe meydele, ver ken nokh zayn azoy sheyn,
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, װער קעןנאָך זײַן אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע,
Language: Yiddish

On album: S-027(d) (Jacob Sandler Yidishe Tants Muzik -- ייִדישע טאַנץ מוזיק)
Track ID: 22364
Vocal Sandler, Jacob -- סאַנדלער, יעקבֿ
Artist: Hed Arzi Orchestra -- הד ארצי אָרקעסטער
Arranger/Conductor Tarski, Alexander -- טאַרסקי, אַלעקסאַנדער
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish
Style: Rumba

On album: Y-004(b) (S'benkt Zikh Aheym Di Beste Lider Fun Di Beste Zingers -- ס'בענקט זיך אַהײם די בעסטע לידער פֿון די בעסטע זינגערס)
Track ID: 21726
Vocal Greenbaum, Hanna -- גרינבױם, חנה
Conductor Oshervits, M. orchestra -- אָשעראָװיץ, מ.
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: L-041(a) (Howard Leshaw & The Golden Land Orchestra Vol I-Yiddish)
Track ID: 23128
Artist Leshaw, Howard & Golden Land Orch
Arranger/Clarinet Leshaw, Howard, arr & clarinet
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

On album: H-023(b) (The Hester Street Troupe Sounds of the Shtetl)
Track ID: 23838
Artist: Hester Street Troupe
First line: A yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, A yidishe meydele...
First line (Yiddish):אַ ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, אַ ייִדישע מײדעלע, מיט אַ...
Language: Yiddish

On album: E-021(a) (Frieda Enoch and the Capital Klezmers String of Pearls -- שנירעלע פּערעלע)
Track ID: 24016
Vocal Enoch, Frieda
Artist: Capital Klezmers
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: M-053(b) (Meredith Heritage of Jewish Folklore -- אַ ייִדישע ירושה)
Track ID: 25128
Vocal Meredith -- מערעדיט
Arranger/Director Biota, Pablo, arr and musical dir
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: Yiddish

On album: K-029(h) (The Klezmer Cconservatory Band Dancing In the Aisles)
Track ID: 25258
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
First line: A beauty so fine and rare, That's my yiddishe girl,
First line:מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Language: English/Yiddish

On album: 023f (Gafni, Miklos, tenor/ Mayn Yidishe Meydele/ Erets Yisroel Iz Undser Land)
Track ID: 29413
Vocal Gafni, Miklos
Language: Yiddish

On album: G-037(b) (Hanna Greenbaum Great yiddish Songs -- ייִדישע לידער שירים גדולים ביידיש)
Track ID: 25767
Vocal Greenbaum, Hanna -- גרינבױם, חנה
Conductor Oshervits, M. orchestra -- אָשעראָװיץ, מ.
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: F-041(a) (Freilach Express Plays Klezmer Music / East Goes West)
Track ID: 26086
Artist Salmonsson, Bjorn & Tomas Bohm
Artist: Freilach Express
First line: Froyen fil hob ikh gezen, bay yedn folk zenen zay farsheydn,
First line (Yiddish):פֿרױען פֿיל האָב איך געזען, בײַ ייִעדן פֿאָלק זענען זײַ פֿאַרשײדן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: B-088(b) (Bobby Block Sings Yiddish / The Songs From His Youth)
Track ID: 33520
Vocal/Saxophone/Clarinet Block, Bobby
Keyboards Kravitz, Bernie
Percussion Sperell, Chic
First line: Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe…
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט…
Language: Yiddish
Style: Pop/Rumba
Length: 3:17

On album: Y-063(a) (The Best Yiddish Album In The World/Jewish Musical Heritage)
Track ID: 41746
Artist: Hed Arzi Orchestra -- הד ארצי אָרקעסטער
Vocal Sandler, Jacob -- סאַנדלער, יעקבֿ
Arranger/Conductor Tarski, Alexander -- טאַרסקי, אַלעקסאַנדער
First line: Mayn yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, mayn yidishe meydele, mit ir yidishn…
First line (Yiddish):מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט איר ייִדישן...
Language: Yiddish
Style: Tango
Length: 2:54

Title: Mayn Zindele -- מײַן זינדעלד
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Son/Mother/Child/Peace/Bar Mitzva
Origin: Alb T-005(c)/Metro Scher 29
Transliteration: Alb L-009(a)/SM Scher 6
Music: SM Scher 6
Additional song notes: From "Two Hearts" See Heskes 2594

Sheet music:


Folder: 839
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music
Publisher address: 64 Second Avenue, New York, NY
Date: 1935
Provenance: Gift of Gail Morrison Hall
First line: Vi an oytser fun di himlen, bistu mir geshikt….
First line (Yiddish): ווי אַן אוצר פֿון די הימלען, ביסטו מיר געשיקט...
Notes: Dark brown lettering, Yiddish, Englisn. Large photo of Chaim Towber and small photo of Sholol Secunda on front cover. Price 30 cents. Rubber stamped "B. Freedman Music Store, 6th & Morris Sts. Phila. PA."

Folder: 1011
Series: 4
Arranger: William Sher
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Company
Publisher address: 54 Second Ave, New York, New York 10003
Date: 1955
Provenance: Gift of Faye and Jerry Rosenthal
First line: Mayn Yingele, mayn zindele, oy mir zol zayn far dir,
First line (Yiddish): מײַן ייִנגעלע, מײַן זונדעלע אוי מיר זאָל זײַן פֿאַר דיר, אויף לאַנגע יאָר,
Notes: From "Metro Folio Popular Jewish Songs" See Book Index "SM Scher"

Recordings:


On album: L-009(a) (Yiddish Sing Along with Cy Levitan- His Orchestra and Chorus -- ייִדיש זינג מיט)
Track ID: 10061
Artist Cy Levitan Orchestra and Chorus
First line: Mayn yingele, mayn zindele, oy, mir zol zayn far dir,
First line:מײַן ייִנגעלע, מײַן זינדעלע, אױ, מיר זאָל זײַן פֿאַר דיר,
Track comment: Transliteration with album notes.

On album: T-005(b) (Chaim Towber Anniversary Record)
Track ID: 10062
Artist Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
First line: Vi an oytser fun di himlen, bistu mir geshikt,
First line:װי אַן אוצר פֿון די הימלען, ביסטו מיר געשיקט,

On album: T-005(c) (Chaim Towber, The Singing Poet Songs To Remember -- לידער צו געדענקען)
Track ID: 10063
Artist Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
First line: Vi an oytser fun di himlen, bistu mir geshikt,
First line:װי אַן אוצר פֿון די הימלען, ביסטו מיר געשיקט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Text of chorus with album

On album: B-028(g) (The Barry Sisters A Time To Remember)
Track ID: 10064
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Vi an oytser fun di himlen, bistu mir geshikt,
First line:װי אַן אוצר פֿון די הימלען, ביסטו מיר געשיקט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

On album: L-019(f) (Bar Mitzvah Favorites Marty Levitt Orchestra -- באַליבטע בּר מצװה ניגונים)
Track ID: 19842
Artist Kane, Harriet & Marty Levitt Orch
First line: Vi an oytsr fun di himlen, bistu mir geshikt, bist mayn...
First line:װי אַן אוצר פֿון די הימלין, ביסטו מיר געשיקט, ביסט מײַן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

On album: N-029(b) (Nigunim -- ניגונים)
Track ID: 33061
Tuba Belobrov, Valery
Guitar Kadenko, Sergey
Accordion/Artistic Director/Grand Piano/Arrangements Kazdan, Igor
Violin Kazdan, Natalia
Artist: Nigunim Klezmer Band
Flute Sinyakova-Belobrova, Alexandra
Vocal Gorelova, Serafima
First line: Vi an oytser fun di himlen, bistu mir geshikt,
First line:װי אַן אוצר פֿון די הימלען, ביסטו מיר געשיקט,
Style: Pop/Concert
Length: 3:35

Title: Mentshn Lomir Bentshn -- מענטשן לאָמיר בענטשן
Author: Younin, Wolf -- יונין, װאָלף
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Thanksgiving/Praise

Recording:


On album: B-003(l) (Sidor Belarsky Encore!)
Track ID: 10304
Vocal Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Piano Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
First line: Rabosay, rabosay, libe mentshn, gekumen iz di tseyt tsu...
First line:רבּותי, רבּותי, ליבע מענשן, געקומען איז די צײט צו לױבן און…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish/Hebrew
Style: Concert/Khasidic

Title: Menshn Lomir Bentshn (Yid, Heb) -- מענטשן לאָמיר בענטשן (ייִדיש, עבֿרית)
Author: Younin, Wolf -- יונין, װאָלף
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Subject: Thanksgiving, Praise
Additional song notes: People, Let Us Say The Benediction After The Meal

Recording:


On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18630
Vocal Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Rabosay, rabosay, libe mentshn, gekumen iz di tseyt tsu...
First line:רבּותי, רבּותי, ליבע מענשן, געקומען איז די צײט צו לױבן און…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Menukha Vesimkha (Secunda) -- מנוחה ושׂמחה (סעקונדאַ)
Author: Avraham, Sholom Ben
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Memory/Shabos/Home/Ritual/
Additional song notes: Subtitled "Erev Shabos"

Sheet music:


Folder: 657
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 58 Second Ave. New York, NY
Date: 1938
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 421
First line: S'loyfin feel bilder far mayne oygn…
First line (Yiddish): ס'לופֿן פֿיל בילדער פֿאַר מײַנע אויגן, און פֿרישן מיר אויף די זכרונות...
Notes: Black lettering, Yiddish/Hebrew/English. Sוubtitled "Erev Shabos" Photos of Sholom Secunda and Cantor Maurice Ganchoff. Prie 50 cents. Five verses in Yiddish inside front cover.

Recording:


On album: B-014(b) (Belina Siegfried Behrend Jiddish Songs "Es Brennt")
Track ID: 10313
Vocal Belina
Arranger/Guitar Behrend, Siegfried
First line: S'loyfn fil bilder farbay mayne oygn un frishn mir oyf di...
First line (Yiddish):ס'לױפֿן פֿיל בילדער פֿאַרבײַ מײַנע אױגן און פֿרישן מיר אױף די...
Track comment: Several shabos songs incorporated. (Heb)
Language: Yiddish

Title: Mimaamakim (Leyvik) -- ממעמקים (לייוועק)
Also known as: Fun Der Tifenish
Author: Leivick, Halper -- לײװיק, האַלפּער
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Words/Meaning
Origin: Harshav 742
Translation: Harshav 742
Additional song notes: Allusion to Psalm 130 "From Out of the Depths"

Sheet music:


Folder: 397
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1945
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 175
First line: Mimaamakim a vort aza, a vort aza, fun der tifenish…
First line (Yiddish): ממעמקים -- אַ וואָרט אַזאַ, אַ וואָרט אַזאַ, פֿון דער טיפֿעניש
Notes: Dark brown lettering, Yiddish/English. Price 50 cents. Yiddish words inside front cover. Listing of New Publications of Jewish Folk Songs and Classics on Back Cover, with prices.

Recording:


On album: R-013(a) (The Art of Henry Rosenblatt Vol 1)
Track ID: 10458
Artist Rosenblatt, Henry -- ראָזענבלאַט, הענרי
Piano Zayde, Jascha
First line: Mimaamakim -- a vort aza. A vort aza: funderteyfenish,
First line (Yiddish):מ.., אַ װאָרט אַזאַ, אַ װאָרט אַזאַ פֿון דער טײפֿעניש,
Track comment: An allusion to Psaml 130:01 " Out of the depths have I..."
Language: Yiddish

Title: Odessa Mame (Secunda) -- אָדעסאַ מאַמע (סעקונדאַ)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Memory/Place
Subject: Odessa/Food/Beauty/
Transliteration: Alb L-002(a)
Translation: Alb L-002(a)

Recordings:


On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 11382
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ver es iz nor nit geven in der sheyner shtot Odes,
First line (Yiddish):װער עס איז נאָר ניט געװען אין דער שײנער שטאָט אָדעס,
Language: Yiddish

On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 11383
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ver es iz nor nit geven in der sheyner shtot Odes,
First line (Yiddish):װער עס איז נאָר ניט געװען אין דער שײנער שטאָט אָדעס,
Language: Yiddish

On album: 010b (Lebedeff, Aaron/ Yakh Tshiri Bim/ Odesa Mame)
Track ID: 29062
Artist: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Language: Yiddish

Title: Ovinu Malkeynu (Jacobs) -- אבינו מלכּנו (דזשאַקאָבס)
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Bi Lingual
Subject: Prayer/Piety

Recording:


On album: K-011(a) (Jennie Kessler Sings -- זשעני קעסלער זינגט)
Track ID: 11663
Artist Kessler, Jenny -- קעסלער, זשיני
Conductor Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
First line: Ikh bin keynmol frum nit geven, ikh fleg lib gehot tsu zogn,
First line:איך בין קײנמאָל פֿרום ניט געװען, איך פֿלעג ליב געהאַט צו זאָגן,
Language: Yiddish/Hebrew

Title: Oyb S'iz Bashert -- אױב ס'איז באַשערט
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Love/Theatre
Subject: Fate/Preordained Match
Song Comment: From the 1959 musical "Kosher Widow"

Recording:


On album: P-002(d) (Jan Peerce on 2nd Ave Orch Conducted by Gershon Kingsley)
Track ID: 11807
Vocal Peerce, Jan
Conductor Orchestra Kingsley, Gershon
Arranger Kingsley, Gershon
First line: Oyb s'iz bashert, vet es zikher...
First line:אױב ס'איז באַשערט, װעט עס זיכער...
Track comment: From the play "Kosher Widow" - 1959
Language: English/Yiddish
Style: Concert/Operatic

Title: Shabos Shabos -- שבּת שבּת
Author: Rosenberg, Israel -- ראָזענבערג, ישראל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Shabos/Sabbath/Memory/Courting/Family

Sheet music:


Folder: 666
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.(Trio Press).
Publisher address: 58 Second Ave.
Date: 1936
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 437
First line: Ikh ken zikh klor itst dermanen by unzer hoyz…
First line (Yiddish): איך קען זיך קלאָר איצט דערמאָנען, בײַ אונדזער הויז איז געשטאַנען...
Notes: Dark Blue lettering. Yiddish/English. Photos of Sholom Secunda, Itzhok Feld and Lucy Levin. Three verses and refrain, in Yiddish, on back cover.

Recording:


On album: S-012(a) (Sarah Schneiderman Radio's Folkzingerin)
Track ID: 13469
Vocal Schneiderman, Sarah
First line: Ikh ken zikh klor itst dermonen, bay undzer hoyz iz...
First line:איך קען זיך קלאָר איצט דערמאָנען, בײַ אונדזער הױז איז...

Title: Shotns (Tauber) -- שאָטנס
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Actor/Memory

Recording:


On album: R-013(a) (The Art of Henry Rosenblatt Vol 1)
Track ID: 14169
Vocal Rosenblatt, Henry -- ראָזענבלאַט, הענרי
Piano Zayde, Jascha
First line: In a park, oyf farnakht, shteyt a mensh, eynzam, aleyn,
First line (Yiddish):אין אַ פּאַרק, אױף פֿאָרנאַכט, שטײט אַ מענש, אײנזאַם, אַלײן,
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: Skrip Klezmerl Skripe -- סקריפּ קלעזמערל סקריפּע
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Wedding/Klezmer/Family/Drums/Fiddle/Bride/Dance/Relatives/
Origin: Alb R-024(d)/Metro Scher 30/Metro Album 49
Transliteration: K-029(b)/Alb L-002(a)/Alb L-038(a)/Alb R-024(d)/Ephemeral 620/MS Sher 8
Translation: K-029(b)/Alb L-002(a)/Alb L-038(a)/Alb R-024(d)/Ephemeral 620
Music: SM Scher 8

Sheet music:


Folder: 924
Series: 4
Arranger: Scher, William
Arranged for: Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co
Publisher address: 64 Second Ave, NY
Date: 1951
Provenance: Gift of Carol Weinbaum
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line (Yiddish): סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.

Folder: 1011
Series: 4
Arranger: Scher, William
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co
Publisher address: 64 Second Ave, NY
Date: 1951
Provenance: Gift of Fay & Jerry Rosenthal
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line (Yiddish): סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Notes: From "Metro Folio Popular Jewish Songs" See Book Index "SM Scher"

Recordings:


On album: 046l (Lebedeff, Aaron, tenor/ Skrip, Klezmerl, Skrip/ Az Men Farzukht Un S'Iz Gut)
Track ID: 30106
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line (Yiddish):סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Language: Yiddish

On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18620
Vocal Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Oystsutsien kinder, ot dos iz a vunder,
First line (Yiddish):אױסצוציִען קינדער, אָט דאָס איז אַ װוּנדער,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: M-034(e) (The Mazeltones Latkes & Lattes)
Track ID: 21356
Artist: Mazeltones
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line:סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Track comment: Recorded with and segues into "Oatmeal And Bananas"
Style: Instrumental

On album: F-027(b) (Myriam Fuks)
Track ID: 21473
Vocal Fuks, Myriam
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line (Yiddish):סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Track comment: Erronously credited to Lebedov
Language: Yiddish

On album: L-038(a) (Shura Lipovsky Moments of Jewish Life)
Track ID: 21843
Vocal/Arranger Lipovsky, Shura
Artist: Warschauer, Jeff Klezmer Ensemble
Arranger Warschauer, Jeff
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line (Yiddish):סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Language: Yiddish

On album: R-043(a) (Janice Rubin & Friends Feels Like Family Yiddish Folksongs -- אַזױ װי משׁפּחה)
Track ID: 24076
Vocal Rubin, Janice
Vocal Roberts, Barry
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe, s'lekht a yeder ponim
First line (Yiddish):סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Language: Yiddish
Style: Concert

On album: L-019(g) (Marty Levitt The "Undisputed" King of the Klezmers)
Track ID: 27075
Artist: Marty Levitt & Klezmer Ensemble
Track comment: Recorded under "Skripe Klezmer"
Style: Instrumental

On album: K-029(b) (Klez!!! The Klezmer Conservatory Band)
Track ID: 14546
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
Director Netsky, Hankus
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line (Yiddish):סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 14547
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line (Yiddish):סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Language: Yiddish

On album: L-002(d) (Ludwig Satz & Aaron Lebedeff Sing...Greatest Theatre Hits)
Track ID: 14548
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line:סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל פֿרײלעכס צו דער חופּה.

On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 14549
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line:סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל פֿרײלעכס צו דער חופּה.

On album: M-016(a) (Gittele & Goldele Malavsky Yiddish Songs)
Track ID: 14550
Vocal Malavsky, Goldele -- מאַלאַװסקי, גאָלדעלע
Vocal Malavsky, Gitele -- מאַלאַװסקי, גיטעלע
First line: Skrip, fidele, skripe, Shpilt a freylekhs tsu der khupe.
First line:סקריפּ, פֿידעלע סקריפּע, שפּילט אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Track comment: I'm dreaming of a wedding, a lovely wedding in June.
Language: English/Yiddish

On album: T-007(e) (Freilech In HI Fi Volume 2 Jewish Wedding Dances)
Track ID: 14551
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ
Artist: Murray Lehrer Ensemble
Track comment: Skrip Klezmer Skr../ Vus Du Vilst../ Esheys Khayil/
Style: Instrumental/Medley

On album: K-034(a) (Neshoma Orchestra Presents THE NEW YORK KLEZMER ENSEMBLE)
Track ID: 14552
Artist: New York Klezmer Ensemble
Arranger Musiker, Ray, arrangement
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

On album: R-019(a) (The Happy People Danny Rubinstein and his Orchestra)
Track ID: 14553
Drums Kutcher, Marvin
Trumpet Kutcher, Sam
Piano Shilkret, Nathaniel
Trumpet Brown, Harry
Leader/Clarinet Rubinstein, Danny
Artist: Danny Rubinstein Orchestra
Bass Romoff, Dick
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

On album: K-045(a) (Nu! Klezmer Plus! Featuring Sid Beckerman and Howie Lees)
Track ID: 14554
Artist: Klezmer Plus
Track comment: Medley with Mayn Shtetele Belz and Vos Du Vilst
Style: Instrumental

On album: K-045(b) (Klezmer Plus! Featuring Sid Beckerman & Howie Leess)
Track ID: 14555
Bass Abruzzo, Tom
Clarinet Beckerman, Sid
Trumpet Gross, Ken
Artist: Klezmer Plus
Tenor Sax Leess, Howie
Tenor Banjo Sapoznik, Henry -- סאַפּאָזניק, הענעך
Piano Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
Track comment: Medley with Mayn Shtetele Belz and Vos Du Vilst
Style: Instrumental

On album: L-019(b) (Marty Levitt/Clarinet & Orchestra/King of the Klezmers Vol 2)
Track ID: 14556
Artist: Marty Levitt Orchestra
First line: Skrip, klezmerl, skripe, Shpil a freylekhs tsu der khupe.
First line:סקריפּ, קלעזמערל סקריפּע, שפּיל אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Style: Instrumental

Title: Tango Fun Geto -- טאַנגאָ פֿון געטאָ
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Lament
Subject: Wandering/Poverty
Music: Warem 132
Additional song notes: Same melody as "Mayn Yidishe Meydele"

Recordings:


On album: F-023(a) (Irina Fogelson Sings: Yiddish Hebrew Russian English)
Track ID: 10040
Vocal Fogelson, Irena
Arranger Shalit, Vladimir
Arranger Batitsky, Pavel
First line: Mir geyen, mir vandern, arum oyf der velt, fun eyn ort in..
First line (Yiddish):מיר גײען, מיר װאַנדערן, אַרום אױף דער װעלט, פֿון אײן אָרט אין...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Tango

On album: xF-023(a)
Track ID: 14795
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Fogelson, Irena
Arranger Shalit, Vladimir
Arranger Batitsky, Pavel
First line: Mir geyen, mir vandern, arum oyf der velt, fun eyn ort in..
First line:מיר גײען, מיר װאַנדערן, אַרום אױף דער װעלט, פֿון אײן אָרט אין...
Track comment: Wandering, poverty, holocaust? song to melody of MYM

Title: Tsvey Khaverimlekh -- צװײ חבֿרימלעך
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Love/Disappointment/Jealousy/Friendship
Origin: Alb T-005(a)

Sheet music:


Folder: 252
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish//Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 58 Second Ave.
Date: 1938
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 46
First line: Fun a kleyn shtetele, veyt iber yamen, zaynen gekumen...
First line (Yiddish): פֿון אַ קליין שטעטעלע ווייַט איבער יםען, זייַנען געקומען חברימלעך..י
Notes: Dark purple lettering Yiddish/English. Photo inserts of Sholom Secunda and Chaim Tauber. Price 30 cents. List of new Metro Music releases on back cover in Yiddish.

Recording:


On album: T-005(a) (Chaim Towber Golden Jubilee Record 1917-1967)
Track ID: 15729
Artist Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
First line: Fun a kleyn shtetle vayt iber yamen, zenen gekumen...
First line:פֿון אַ קלײן שטעטעלע װײַט איבער ימען, זענען געקומען חבֿרימלעך...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Tsvey Shvesterlekh (Manger) -- צװײ שװעסטערלעך (מאַנגער)
Also known as: Tsvey Shvester (Ts.Shvesterlekh..)
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Sisters/Love/
Origin: Manger 332

Recordings:


On album: L-001(b) (Bina Landau presents Poetry In Song -- בינה לאַנדאו זינגט דיכטער לידער געװידמעט מיכל געלבאַרט)
Track ID: 15742
Author Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Piano Pressler, Hilda
Artist Mourrah, Ruth, piano
First line: Tsvey shvesterlekh lign in bet, plaplt eyne un redt:
First line:צװײ שװעסטערלעך ליגן אין בעט, פּלאַפּלט אײנע און רעדט:

On album: B-004(e) (Mascha Benya, A Yiddish Song Recital Featuring the poetry of Itzik Manger)
Track ID: 27630
Accomp Brodsky, Michael
Vocalist Benya, Masha -- בעניע, מאַשאַ
First line: Tsvey shvesterlekh lign in bet, plaplt eyne un redt:
First line (Yiddish):צװײ שװעסטערלעך ליגן אין בעט, פּלאַפּלט אײנע און רעדט:
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Ven Ikh Zol Zayn A Shnayder -- װען איך זאָל זײַן אַ שנײַדער
Author: Yoakhimovitsh, Avrom -- יאָאַכימאָװיטש, אַבֿרהם
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Tailor/Joy/
Origin: Alb J-08(a)

Recordings:


On album: J-008(a) (A Collection of Yiddish Songs Lyrics by Abraham Joachimowicz -- איך בענק נאָך דעם ניגון)
Track ID: 16409
Vocal Malovany, Cantor Joseph -- מאַלאָװאַני, חזן יוסף
Piano Reisenman, Bob
First line: Ven Ikh zol zayn a shnayder, geven vet es voyl un fine.
First line:װען איך זאָל זײַן אַ שנײַדער, געװען װעט עס װאױל און פֿײַן.

On album: M-042(b) (Malovany Sings Yiddish Songs I Long For The Song -- יוסף מלובני איך בענק נאָך דעם ניגון)
Track ID: 16410
Vocal Malovany, Cantor Joseph -- מאַלאָװאַני, חזן יוסף
Piano Reisenman, Bob
First line: Ven Ikh zol zayn a shnayder, geven vet es voyl un fine.
First line:װען איך זאָל זײַן אַ שנײַדער, געװען װעט עס װאױל און פֿײַן.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Also recorded on J-08(a)

On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18627
Vocal Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Ven Ikh zol zayn a shnayder, geven vet es voyl un fine.
First line:װען איך זאָל זײַן אַ שנײַדער, געװען װעט עס װאױל און פֿײַן.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Vos Du Vilst, Dos Vil Ikh Oykh -- װאָס דו װילסט, דאָס װיל איך אױך
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Subject: Constancy
Transliteration: Alb H-007(a)/Warem 220/SM Moskow 51
Music: Warem 220/SM Moscow 52
Additional song notes: From the musical "Pini From Pinchev"

Sheet music:


Folder: 100
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc.
Publisher address: 17 E. 18th St., New York
Date: Not Noted
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Kh'vel dir zogn shoyn, az du vest zayn mayn kroyn,
First line (Yiddish): כ'וועל דיר זאָגן שוין, אַז דו טעסט זייַן מייַן קרוין
Notes: Sung by Itzik Feld and Lucy Levin. Theater Program Cover entirely in English: "Itzik Feld and Lucy Levin's two song hits from Sholom Secunda's Musical Comedy 'Pini fin Pinchev' by Louis Freiman, Lyrics by Jacob Jacobs Now playing at the Public Theater, Second Ave. at 4th St., New York with Irving Grossman, Diana Goldberg, Paul Burstein, Yetta Zwerling and an All Star Cast." Photos presumably of Itzik Feld, Lucy Levin and Louis Freiman. Photos of Irving Grossman, Diana Goldberg and Paul Burstein. Program includes synopsis of the plot, photos of scenes from the play with credits and cast on the back cover.

Folder: 51
Series: 1
Arranger: Joseph M. Estella
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration
Publisher: J. & J. Kammen Music Co
Publisher address: NY 19, NY
Date: 1956
Provenance: Gift of Barbara Moskow
First line: Vu du vilst, dos vil ikh oykh, du bist mayn harts,
First line (Yiddish): וואָס דו ווילסט, דאָס וויל איך אויך, דו ביסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,...

Recordings:


On album: K-007(a) (Sing-Along IN Yiddish with Marv Kurz -- זינגט מיט מיר אין ייִדיש)
Track ID: 16669
Artist Kurz, Marv
First line: Vos du vilst, dos vil ikh oykh, Du bist mayn harts, mayn...
First line (Yiddish):װאָס דו װילסט, דאָס װיל איך אױך, דו ביסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: R-016(b) (Seymour Rexsite Sings Jewish Folk Songs & Yiddish Theatre...)
Track ID: 16670
Vocal Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
First line: Vos du vilst, dos vil ikh oykh, du bist mayn harts,
First line (Yiddish):װאָס דו װילסט, דאָס װיל אַיך אױך, דו בֿיסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,
Language: Yiddish

On album: M-021(a) (Raisins and Almonds Benny Michel and his Orchestra)
Track ID: 16671
Artist Michal, Benny and Orch
First line: Vos du vilst, dos vil ikh oykh, Du bist mayn harts, mayn...
First line (Yiddish):װאָס דו װילסט, דאָס װיל איך אױך, דו ביסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,
Language: Yiddish

On album: K-045(a) (Nu! Klezmer Plus! Featuring Sid Beckerman and Howie Lees)
Track ID: 16672
Artist Klezmer Plus
First line: Vos du vilst, dos vil ikh oykh, Du bist mayn harts, mayn...
First line (Yiddish):װאָס דו װילסט, דאָס װיל איך אױך, דו ביסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,
Language: Yiddish

On album: K-045(b) (Klezmer Plus! Featuring Sid Beckerman & Howie Leess)
Track ID: 16673
Bass Abruzzo, Tom
Clarinet Beckerman, Sid
Trumpet Gross, Ken
Artist: Klezmer Plus
Tenor Sax Leess, Howie
Tenor Banjo Sapoznik, Henry -- סאַפּאָזניק, הענעך
Piano Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
First line: Vos du vilst, dos vil ikh oykh, Du bist mayn harts, mayn...
First line (Yiddish):װאָס דו װילסט, דאָס װיל איך אױך, דו ביסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,
Language: Yiddish
Style: Instrumental

On album: K-034(a) (Neshoma Orchestra Presents THE NEW YORK KLEZMER ENSEMBLE)
Track ID: 16674
Artist New York Klezmer Ensemble
Artist Musiker, Ray, arrangement
Style: Instrumental

On album: T-007(e) (Freilech In HI Fi Volume 2 Jewish Wedding Dances)
Track ID: 16675
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ
Artist: Murray Lehrer Ensemble
Track comment: Skrip Klezmer Skr../ Vus Du Vilst../ Esheys Khayil/
Style: Instrumental

On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18626
Artist Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Kh'vel dir zogn shoyn, az du vest zayn mayn kroyn.
First line (Yiddish):כ'װעל דיר זאָגן שױן, אַז דו װעסט זײַן מײַן קרױן.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: L-019(e) (Klezmer Wedding featuring Marty Levitt, Clarinet/Marty Levit, King of the Klezmers)
Track ID: 19808
Artist: Marty Levitt Orchestra
First line: Vos du vilst, dos vil ikh oykh, Du bist mayn harts, mayn...
First line (Yiddish):װאָס דו װילסט, דאָס װיל איך אױך, דו ביסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,
Track comment: Vilst, Dos Vil../ Oy S'iz Gut/ Yukl/ Grine Kuzine/ Yosl Yosl
Language: Yiddish

On album: C-071(a) (Mazl Tov Mis Amigos / Juan Calle and His Latin Lantzman/ Yiddish Favorites In Latin Tempos)
Track ID: 42378
Vocal Powell, Ed
Trumpet Cheatham, Doc
Trumpet Oles, Lou
Trumpet Terry, Clark
Timbals Rodriguez, Willie
Piano Palmieri, Charles
Lute/Arranger Cali, John
Conga/Bongos Barretto, Ray
Conductor, Latin Lantzman Calle, Juan
Clarinet/Bass Clarinet/Flute Russell, Shelly
Bass Marshall, Wendell
First line: Vos du vilst, dos vil ikh oykh, du bist mayn harts, mayn moyekh,…
First line (Yiddish):װאָס דו װילסט, דאָס װיל איך אױך, דו ביסט מײַן האַרץ, מײַן מוח,
Language: Yiddish
Style: Concert/Dance/Klezmer/Latin/Cha Cha
Length: 3:00

Title: Yukl -- יוקל
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Recordings:


On album: K-011(a) (Jennie Kessler Sings -- זשעני קעסלער זינגט)
Track ID: 17899
Vocal Kessler, Jenny -- קעסלער, זשיני
Conductor Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
First line: Kh'gey arum un hob fil tsar un veys nisht vos tsu ton derfar,
First line:כ'גײ אַרום און האָב פֿיל צער און װײס נישט װאָס צו טאָן דערפֿאַר,

On album: L-009(a) (Yiddish Sing Along with Cy Levitan- His Orchestra and Chorus -- ייִדיש זינג מיט)
Track ID: 17900
Artist: Cy Levitan Orchestra and Chorus
First line: Vu bistu yukl eyner, vu bistu yukl sheyner, Ikh benk azoy..,
First line:װוּ ביסטו יוקל אײנער װוּ ביסטו יוקל שײנער, איך בענק אַזױ...

On album: M-021(a) (Raisins and Almonds Benny Michel and his Orchestra)
Track ID: 17901
Artist: Michel, Benny Orch
First line: Kh'gey arum un hob fil tsar un veys nisht vos tsu ton derfar,
First line:כ'גײ אַרום און האָב פֿיל צער און װײס נישט װאָס צו טאָן דערפֿאַר,
Style: Instrumental

On album: 008b (Zwerling, Yetta/ Yukl/ Der Khosn Vos Ken Nit Arayn)
Track ID: 28999
Vocal Zwerling, Yetta

Title: Yukl (Medley) -- יוקל (מעדלי)
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Recording:


On album: L-019(e) (Klezmer Wedding featuring Marty Levitt, Clarinet/Marty Levit, King of the Klezmers)
Track ID: 19810
Clarinet Levitt, Marty
Artist: Marty Levitt Orchestra
First line: Kh'gey arum un hob fil tsar un veys nisht vos tsu ton derfar,
First line:כ'גײ אַרום און האָב פֿיל צער און װײס נישט װאָס צו טאָן דערפֿאַר,
Track comment: Vilst, Dos Vil../ Oy S'iz Gut/ Yukl/ Grine Kuzine/ Yosl Yosl
Style: Instrumental

Title: Yukl Mit Zayn Yukelele -- יאָקל מיט זײַן יאָקעלײלי
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Comic
Subject: Musician/Ukelele
Additional song notes: Yukl With His Ukulele

Recording:


On album: L-002(f) (Aaron Lebedeff Sings Fourteen Yiddish Favorites - Volume 2)
Track ID: 17902
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Mayn kale zugt tsu mir, "Yukl dolling dear, ikh hob dir..."
First line (Yiddish):מײַן כּלה זאָגט צו מיר, "יאָקל דאָלינג דיר, איך האָב דיר ליב..."
Language: Yiddish

Title: Zing Shtil -- זינג שטיל
Also known as: Es Hot Mir Mayn Tate
Author: Younin, Wolf -- יונין, װאָלף
Author: Younin, Wolf -- יונין, װאָלף
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Melody/Song/Quiet/Discovery/Advice/Father
Origin: Boiberik Comp/ML PYS 182
Transliteration: Boiberik Comp/ML PYS 182
Translation: ML PYS 182
Music: ML PYS 182
Additional song notes: Boiberik Comp, Page 5 Song 10 of song pamphlet, no date given

Recordings:


On album: M-035(e) (Sima & Arnold Miller Heritage:The Art of the Yid. Song Vol 5)
Track ID: 18057
Vocal Miller, Sima
Piano Miller, Arnold
First line: Zing shtitl, gor shtil, az keyner fun undz zol nisht hern,
First line (Yiddish):זינג שטיל, גאָר שטיל, אַז קײנער פֿון אנדז זאָל נישט הערן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: W-014(a) (Yiddish Program For Soviet Jewry Workman's Circle Chorus)
Track ID: 18059
Vocal Workmen's Circle Chorus, Phila -- אַרבעטער רינג כאָר, פֿילאַ.
Conductor Helzner, Morrie -- העלזנער, מאָרי
Piano Seidman, Claire, piano
First line: S'hot mir mayn tate fun kindvayz gezogt, gut iz tsu...
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדווײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Language: Yiddish

On album: B-003(n) (Sidor Belarsky sings Select Yiddish Songs -- סידאָר בעלאַרסקי זינגט געקליבענע ייִדישע לידער)
Track ID: 18060
Vocal Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Piano Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
First line: S'hot mir mayn tate nokh kindvayz gezogt, gut tsu...
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדװײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert

On album: C-009(a) (Soul Of My People Sung by David Carey -- דאָס פֿאָלק זינגט)
Track ID: 18061
Vocal Carey, David
Artist Rubinstein, Eli -- רובינשטײַן, עלי
First line: Hot mir mayn tate nokh kindvayz gezogt, gut iz tsu…
First line (Yiddish):האָט מיר מײַן טאַטע נאָך קינדװײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: W-020(a) (Lomir Zinguen Rivka Klenetski Weiner -- לאָמיר זינגען חברשאַפֿט)
Track ID: 18062
Vocal Klenetski-Weiner, Rivka -- קלענעצקי-װײַנער, רבֿקה
Piano Wajner, Leon -- װײַנער, לעאָן
First line: S'hot mir mayn tate fun kindvayz gezogt, gut iz tsu...
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדװײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18623
Vocal Goodfriend, Cantor Isaac
First line: S'hot mir mayn tate fun kindvayz gezogt, gut iz tsu...
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדװײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: L-046(a) (LeZklez A Cholem -- אַ חלום)
Track ID: 25818
Vocal Alvarez, Denise
First line: S'hot mir mayn tate fun kindvayz gezogt, gut iz tsu...
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדװײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Language: Yiddish
Style: Concert/Acapella

On album: V-021(a) (Lucette van den berg/Zing Shtil/Yiddish Songs)
Track ID: 35792
Vocal/Arranger Van Den Berg, Lucette
Accordion Lettink, Coos
Violin den Hertog, Carel
Clarinet Terra, Caspar
Bass ? Kuijpers, Leon
Guitar/String Guitar/Mandolin Vrijhoef, Reinout
Artist: Trio C tot de deride
First line: S'hot zikh mayn tate nokh kinvayz gezogt, gut tsu oyfshteyn baginen,
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדװײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 5:41

On album: R-056(a) (Astrid Ruff / chanson yiddish / Ivresses)
Track ID: 38213
Vocal (Chanteuse) Ruff, Astrid
Accordion (Accordeon) Weyh, Yves
Violin (Violon) Helmstetter, Tchatcho
First line: S'hot mir mayn tate nokh kindvayz gezogt, Gut iz tsu oyfshteyn baginen
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע נאָך קינדווײַז געזאָגט, גוט איז צו אויפֿשטיין באַגינען.
Language: Yiddish
Length: 4:01

On album: G-099(a) (Bela Gubenko/ Lomir Ale Zingen -- בעלאַ גובענקאָ)
Track ID: 40673
vocal Gubenko, Bella -- גובענקאַ, בעללא
Language: Yiddish
Length: 3:16

On album: M-133(a) (Barbara Moskow / Disc 1)
Track ID: 39950
Vocal Moskow, Barbara -- מאָסקאָ, באַרבאַראַ
Piano Cohen, Rose Jarvis
First line: S'hot zikh mayn tate nokh kinvayz gezogt, gut tsu oyfshteyn baginen,
First line (Yiddish):ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדװײַז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:41

On album: T-017(a) (Yiddish Songs Of The Past Sung By Feiwel Tyberg -- ייִדישע לידער פֿון אַמאָל...)
Track ID: 4813
Vocal/Arranger Tyberg, Feyvl -- טיבערג, פֿײַװל
First line: S'hot mir mayn tate fun kindveyz gezogt, gut iz tsu...
First line:ס'האָט מיר מײַן טאַטע פֿון קינדװײז געזאָגט, גוט איז צו אױפֿשטײן...
Track comment: Recorded under title "Es Hot Mir Der Tate"

Title: Zmiros (Jacobs) -- זמירות (דזאַקאָבס)
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Memory/Family/Sabbath/Shabos/Children/Song/Joy
Origin: Alb 054(a)
Transliteration: Alb H-002(c)/Alb 054(a)
Translation: Alb 054(a)

Sheet music:


Folder: 413
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1937
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 189
First line: Gedenkt ir yene zise tseytn ven mir senen kinder nokh geven.
First line (Yiddish): געדענקט איר יענע זיסע צייַטן ווען מיר זייַנען קינדער נאַך געטטען,
Notes: Black lettering, Hebrew/Yiddish/English. Photo insert of Sholom Secunda. Price 50 cents. Yiddish words on back cover.

Recordings:


On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18622
Vocal Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Gedenkt ir yene zise tsaytn, ven mir zenen kinder nokh...
First line (Yiddish):געדענקט איר יענע זיסע צײַטן, װען מיר זענען קינדער נאָך געװען,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: B-031(a) (Jewish Classic Songs by Henry Belasco)
Track ID: 18095
Vocal Belasco, Henry
First line: Gedenkt ir yene sheyne tsaytn, ven mir zenen kinder nokh...
First line (Yiddish):געדענקט איר יענע שײנע צײַטן, װען מיר זענען קינדער נאָך געװען,
Language: Yiddish

On album: H-002(c) (Cantor Jacob Hass Jewish Folk Songs..&..Hebrew...Melodies)
Track ID: 20723
Vocal Hass, Cantor Jacob
First line: Gedenkt ir yene sheyne tsaytn, ven mir zenen kinder nokh...
First line (Yiddish):געדענקט איר יענע שײנע צײַטן, װען מיר זענען קינדער נאָך געװען,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: A-054(a) (Robert Paul Abelson, Baritone / Joyce Rosenzweig, Piano / A Leyter Tus Himl/ A Ladder to Heaven/ The Art of Jewish Song -- אַ לייטער צום הימל)
Track ID: 35848
Vocal Abelson, Cantor Robert Paul
Piano/Arrangement Rosenzweig, Joyce
First line: Gedenkt ir yene sheyne tsaytn, ven mir zenen kinder nokh geven?
First line (Yiddish):געדענקט איר יענע שײנע צײַטן, װען מיר זענען קינדער נאָך געװען?
Language: Yiddish
Style: Concert/Art Song
Length: 2:47

Title: Zog Far Vos -- זאָג פֿאַר װאָס
Author: Jacobs, Jackie
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Transliteration: Warem 251/CD K-059(d)
Translation: CD K-059(d)
Music: Warem 251

Sheet music:


Folder: 1223
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration
Provenance: Gendelman Gift
First line: Zug far vos, bistu mir azoy tayer, zug far vos, glit du...
Notes: Lyrics by Jacob Jacobs, Music by Sholom Secunda

Recordings:


On album: G-014(a) (Jose Griminger Lo Que Le Gusta A Usted -- דאָס װאָס אײַך געפֿעלט)
Track ID: 19390
Artist Handfus, Bela Ariel/ J. Grimminger -- האַנדפֿוס, בעלאַ און יוסף גרימינגער
Artist Grinblat, Yosele, cond -- גרינבלאַט, יוסעלע, דיריגענט
First line: Zog far vos, bist du mir azoy tayer? Zog far vos,
First line:זאָג פֿאַר װאָס, ביסט דו מיר אַזױ טײַער? זאָג פֿאַר װאָס,
Track comment: Part of "Di Bagegenish Mit Mayn Kale"

On album: O-005(d) (A Gala Concert with Moishe Oysher & The Barry Sisters Vol 2)
Track ID: 18105
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Zog far vos, bist du mir azoy tayer? Zog far vos, glit do..
First line:זאָג פֿאַר װאָס, ביסט דו מיר אַזױ טײַער? זאָג פֿאַר װאָס, גליט דאָס...

On album: S-027(c) (Jacob Sandler Yiddishe Tanz Musik Vol. 2 -- יעקבֿ סאַנדלער ייִדישע טאַנץ מוזיק)
Track ID: 18106
Artist Sandler, Jacob -- סאַנדלער, יעקבֿ
Vocal/Accompaniment Hed Arzi Orchestra and Choir -- הד ארצי אָרקעסטער און כאָר
Arranger/Conductor Tarski, Alexander -- טאַרסקי, אַלעקסאַנדער
First line: Zog far vos, bist du mir azoy tayer? Zog far vos, glit do..
First line:זאָג פֿאַר װאָס, ביסט דו מיר אַזױ טײַער? זאָג פֿאַר װאָס, גליט דאָס...

On album: Y-002(b) (Rumania, Rumania Sabra Sings Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID: 18107
Artist Yarkoni,Yaffa -- יפה ירקוני
Artist Osser, Glen
First line: Zog far vos, bist du mir azoy tayer? Zog far vos, glit do..
First line:זאָג פֿאַר װאָס, ביסט דו מיר אַזױ טײַער? זאָג פֿאַר װאָס, גליט דאָס...

On album: K-059(a) (Daniel Kempin Yiddish Songs)
Track ID: 18108
Artist Kempin, Daniel
First line: Zog far vos, bist du mir azoy tayer? Zog far vos, glit do..
First line:זאָג פֿאַר װאָס, ביסט דו מיר אַזױ טײַער? זאָג פֿאַר װאָס, גליט דאָס...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

On album: K-059(d) (Daniel Kempin/ Mazl Un Shlamazl -- מזל און שלימזל)
Track ID: 22985
Artist Kempin, Daniel
Violin Meier, Sigi
Contrabass Muller, Thomas O. H.
First line: Gleyb mir, liber, ikh farshey dikh, fun der vaytn, ven ikh..
First line:גלײב מיר, ליבער, איך פֿאַרשטײ דיך, פֿון דער װײַטן, װען איך זע...

On album: S-027(d) (Jacob Sandler Yidishe Tants Muzik -- ייִדישע טאַנץ מוזיק)
Track ID: 22372
Artist Sandler, Jacob -- סאַנדלער, יעקבֿ
Vocal/Accompaniment Hed Arzi Orchestra and Choir -- הד ארצי אָרקעסטער און כאָר
Arranger/Conductor Tarski, Alexander -- טאַרסקי, אַלעקסאַנדער
First line: Zog far vos, bist du mir azoy tayer? Zog far vos, glit do..
First line:זאָג פֿאַר װאָס, ביסט דו מיר אַזױ טײַער? זאָג פֿאַר װאָס, גליט דאָס...

Also known as: Bobenyu (Secunda)
Also known as: Got Fun Avrom (Secunda)

Title: Ovinu Malkeynu (Secunda) -- אבינו מלכּנו (סעקונדאַ)
Author: Amram Goan, Rabbi
Author: Akiba, Rabbi
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Religious/High Holy Days/Liturgical/Prayer
Subject: Sin/Repentance/Confession/Forgivness
Origin: Alb C-005(b)/Alb B-033(b)/Seder Avo 466
Transliteration: Alb S-092(a)
Translation: Alb C-005(b)/Alb B-033(b)/Seder Avo 466/Alb B-026(b)
Additional song notes: See Vorbei 293 for history of the text

Recording:


On album: B-070(b) (Prieres De Kippour Et De Sabbat Schalom Berlinski)
Track ID: 23897
Artist Berlinski, Cantor Shalom -- בערלינסקי, חזן שלום
Artist Franck, Maurice
Organ Bonfils, Jean
First line (Hebrew):תּבא לפניך תּפלתנוּ ואל תּתעלם מתּחנתנוּ. שׁאין אנחנוּ עזי פנים...
Track comment: Premier Ministre Officiant du Temple Victoire
Language: Hebrew
Style: Cantorial/Choral

Title: Kosher Widow Overture
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Instrumental

Recording:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28336
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Style: Orchestral

Title: Gants Long Island Redt -- גאַנץ לאָנג אײַלאַנד רעדט
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Author: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre
Subject: Gossip/Place Long Island
Song Comment: From 1959 musical "Kosher Widow"/ Yiddish lyrics by Picon, English by Secunda

Recording:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28337
Vocal Adler, Julius
Vocal Saltzman, Esta -- זאַלצמאַן, עסטע
Vocal Winters, Ann
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Hello. Oh, I don't believe it! It's a lie, Goodbye.
First line:... ס'איז אַ ליגן, ס'איז פּלאָפּלירײַ...
Language: English/Yiddish

Title: An Akteritse -- אַן אַקטעריסע
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Novelty Song
Subject: Occupations/Actress/Knowledge/Yiddish Theatre
Song Comment: From the 1959 musical "Kosher Widow"

Recording:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28338
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Teater iz a modne zakh (2), bay undz in teater freygt men keyn shaylis,
First line (Yiddish):טעאַטער איז אַ מאָדנע זאַך (2), בײַ אונז אין טעאַטער פֿרעגט מען...
Language: Yiddish
Style: Song and Dance/Light

Title: Am Yisroel Chai (Kosher Widow) -- עם ישׂראל חי (כּשר אלמונה)
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Author: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Zionist
Subject: Impossibility/Unity/Persistance/Survival
Song Comment: From 1959 musical "Kosher Widow"/ Yiddish lyrics by Picon, English by Secunda

Recordings:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28339
Vocal Serebroff, Muni
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Language: Yiddish
Style: Duet/Operetta/Waltz

On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28341
Vocal Kosher Widow Ensemble
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: They said that it couln't be done (2), regirn an eygn yidish land, s'vet der..
First line:...רעגירן אַן אײגן ייִדיש לאַנד, ס'װעט דער ייִד קײן מאָל ניט טעון..
Language: Yiddish/English
Style: Triumphant

Title: Lekhaim (Kosher Widow) -- לחיים (כּשר אלמנה)
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Novelty/Humorous
Subject: Drinking/Drunkeness/Whiskey
Song Comment: From the 1959 musical "Kosher Widow"

Recording:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28342
Vocal Serebroff, Muni
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Jacobson, Irving
First line: Lekhaim briderlekh, a trink iz der iker, hot gezogt der feter yoshke,
First line (Yiddish):לחיים ברידעלעך, אַ טרינק איז דער עיקר, האָט געזאָקט דער פֿעטער יאָשקע…
Language: Yiddish
Style: Duet

Title: Mazl Tov (Kosher Widow) -- מזל טובֿ (כּשר אלמנה)
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Author: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Novelty
Subject: Events/Rites Of Passage/Celebration
Song Comment: From 1959 musical "Kosher Widow"/ Yiddish lyrics by Picon, English by Secunda

Recording:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28343
Vocal Schoenfeld, Mae
Vocal Adler, Julius
Vocal Jacobson, Henrietta
Vocal Saltzman, Esta -- זאַלצמאַן, עסטע
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Adler, Bruce
First line: Mazl tov (3), dos vintshet zikh bnai yisroel, mazl tov (2) mirtshem (2) bay dir
First line:מזל טובֿ (3), דאָס װינטשעט זיך בּני ישׂראל, מזל טובֿ (2) מירטשעם..
Language: Yiddish/English
Style: Congratulatory

Title: M'nemt Eykh Oyf Der Hutska -- מ'נעמט אײַך אױף דער הוטסקאַ
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Author: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Novelty
Subject: Seduction/Duplicity/Trickery/Bluff
Song Comment: From 1959 musical "Kosher Widow"/ Yiddish lyrics by Picon, English by Secunda

Recording:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28344
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ven a man zogt dir, "du bist mayn one and only gal", zolst visn s'iz gefonfetת
First line:װען אַ מאַן זאָגט דיר, "דו ביסט מײַן װאָן און אָנלי גאַל" זאָלסטו...
Language: Yiddish/English/Yinglish
Style: Humerous

Title: Ikh Darf Dikh Vi A Lokh In Kop -- איך דאַרף דיך ווי אַ לאָך אין קאָפּ
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Novelty/Humorous/Sarcasm/Vaudeville
Subject: Rejection/Needs/Insults/Qualities/Food/Broken Promises
Song Comment: From the 1959 musical "Kosher Widow"

Recordings:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28345
Vocal Adler, Julius
Vocal Saltzman, Esta -- זאַלצמאַן, עסטע
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh darf dikh hobn vi a lokh in kop, vi a milkhike blintse darf a fleyshikn top
First line (Yiddish):איך דאַרף דיך האָבן װי אַ לאָך אין קאָפּ, װי אַ מילכיקע בלינצע..
Language: Yiddish
Style: Humerous/Swing/Song and Dance

On album: L-059(a) (Lider Fun Boydem 2/Di Beste Lider Fun 78 Platen/Songs From The Attic/The Best of 78 Records/ Ikh Lib Dikh -- לידער פֿון בוידעם 2\די בעסטע לידער פֿון 78 פּלאַטען\ איך ליב דיך)
Track ID: 32954
Vocal Rosner, Mildred -- ראָסנער, מילדרעד
First line: Ikh darf dikh vi a hering darf potatos, ikh darf dikh vi pickles darf tomatoes,
First line (Yiddish):איך דאַרף דיך ווי אַ הערינג דאַרף פּאָטאַטאָס, איך דאַרף דיך ווי פּיקעלס דאַרף טאָמייטאָס,
Language: Yiddish
Style: Theater/Vaudeville
Length: 02:59

Title: Di Belles Fun Bell Harbor -- די בעלס פֿון בעל האַרבאָר
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Author: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Novelty
Subject: Age/Men
Song Comment: From 1959 musical "Kosher Widow"/ Yiddish lyrics by Picon, English by Secunda

Recording:


On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28340
Vocal Schoenfeld, Mae
Vocal Jacobson, Henrietta
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Mir zenen di belles fun bell harbor, mir zenen di bell harbor chicks
First line:מיר זענען די בעלס פֿון בעל האַרבאָר, מיר זענען די בעל האַרבאָר...
Language: Yiddish/English/Yinglish
Style: Duet/Waltz/Song and Dance/Humorous/Light

Title: Whoopee -- וואפי
Also known as: Makin Whoopee
Author: Rosenberg
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre

Recordings:


On album: F-045(a)1 (From Avenue A To The Great White Way/ Yiddish & American Popular Songs/ Disk 1)
Track ID: 28511
Vocal Burstein, Peysekhke -- בורשטײַן, פּסחקע
First line: Oy, ikh bin vi ir zet, nisht keyn yingl, un dokh bin ikh greyt tsu blaybn...
First line (Yiddish):אױ, איך בין, װי איר זעט, נישט קייִן ייִנגל, און דאָך, בין איך גרייט צו ...
Track comment: Originally Recorded by Columnbia Records 8144F, New York 1916
Language: Yiddish
Style: Folk
Length: 03:12

On album: Z-040(a) (Zing / Yiddish Song Project -- זינג \ ייִדיש ליד פּרייִיעקט)
Track ID: 39785
First line: Oy, ikh bin vi ir zet, nisht keyn yingl, un dokh bin ikh greyt tsu blaybn...
First line (Yiddish):אױ, איך בין, װי איר זעט, נישט קייִן ייִנגל, און דאָך, בין איך גרייט צו ...
Language: Yiddish
Length: 2:55

Title: Dos Khupe Kleyd -- דאָס חופּה קלייד
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Lament
Subject: Father/Cemetary/Marriage/Joy/Sadness

Sheet music:


Folder: 81
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Volk's Theater Co.
Publisher address: 235-37 Bowery, N. Y. C.
Date: MCMXVI
Provenance: Gift of Robert Alan Friedman, 2003
First line: Vos iz a meydls grester glik? Geyn tsu der khupe
First line (Yiddish): וואָס איז אַ מיידלס גרעסטער גליק? גיין צו דער חופּה
Notes: "Sung with great success by Miss Jennie Goldstein in Max Gabel's latest play 'Reyne Gevisen'". Large Photograph of Jennie Goldstein. Photo insert of Sholom Secunda. Price 40 cents. Back cover: in Yiddish "Reyne Gevisen comedia drama in 4 akten fun Max Gabel" with cast list (perzonen).

Recording:


On album: 046m (Robyn, William/Hoffman, Anna/ Morgnshtern - Di Naye Tsayt/ Dos Khupe Kleyd)
Track ID: 30109
Artist: Robyn, William/Hoffman, Anna
Language: Yiddish

Title: Erets Yisroel Iz Undzer Land -- ארץ ישׂראל איז אונדזער לאַנד
Author: Baron, A. L. -- באַראָן, אַ. ל.
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Zionist/Patriotic/Triumphal
Subject: Israel/Nation/Victorious/Strength/God Given/
Additional song notes: Box #023f/Columbia Alb 8244-F/ Music by Secunda/ Text by A. L. Baron/ Sung by Mklos Gafni, Tenori

Sheet music:


Folder: 564
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Translator: Shneur, Zalmen, Hebrew Translation
Texts: Yiddish/Transliteration/Hebrew
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1948
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 304
First line: Erets yisroel iz unser land, zingt, nu lomir ale zingen….
First line (Yiddish): ארץ ישראל איז אונדזער לאַנד, זינגט נו לאָמיר אַלע זינגען,
Notes: Brown lettering, English/Yiddish. Photos of Sholom Secunda, A. L. Baron and Miklos Gafni on cover. Recorded by Gafni on Columbia record No. 8244. Price 35 cents. Yiddish words on back cover. Poem by Z. Shneyer, five verses in Hebrew on back cover.

Recording:


On album: 023f (Gafni, Miklos, tenor/ Mayn Yidishe Meydele/ Erets Yisroel Iz Undser Land)
Track ID: 29414
Vocal Gafni, Miklos

Title: Tsadik Adoshem -- צדיק יהוה
Also known as: Psalm 145:17
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Biblical/Psalm 145:17
Subject: God/Righteous

Sheet music:


Folder: 218
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1952
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 15
First line: Tsadik adonly b'khol d'rokhov v'khosid b'khol maasov….
Notes: Black block letters in English and Hebrew. For voice and piano. Price 60 cents. As sung by eminent cantor artist Richard Tucker.

Recording:


On album: 030k (Tucker, Richard/ Tsadik Adomshem/ Ki K'simcho)
Track ID: 29626
Artist: Tucker, Richard

Title: Joe and Paul
Author: Barton, Eddie
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Novelty/Klezmer/
Subject: Boy's Clothing/Advertising/Bargins/Off Color/Humor/

Recordings:


On album: G-013(c) (The Golden Land, a joyous new musical Original Cast Album)
Track ID: 7652
Author Barton Brothers
Artist Krause, Mark
Accomp Golden Land Klezmer Orchestra
Orchestration Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
Artist: Kapelye -- קאַפּעליע
First line: A gutn frimorgn aykh, mayne libe radio tsuherers,
First line:אַ גוטן פֿרימאָרגן אײַך, מײַנע ליבע ראַדיאָ צוהערערס,
Language: Yiddish/English
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: 047a (Barton Brothers/ Joe and Paul/)
Track ID: 30116
Artist: Barton Brothers
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Audio courtesy of Geoffrey Lerner, Yorba Linda, CA
Language: Yiddish, part 1
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: 047a (Barton Brothers/ Joe and Paul/)
Track ID: 37736
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Audio courtesy of Geoffrey Lerner, Yorba Linda, CA
Language: Yiddish, part 2
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: B-072(c) (The Barton Brothers Jewish Comedy Songs)
Track ID: 32743
Singers/ Comedians Barton Brothers
First line: Ya, Ya, Yubay, Yubabay, Yububay, WBVD…
Track comment: Parts 1 & 2
Language: Yiddish/English
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: K-030(d) (Kapelye On The Air Old Time Jewish American Radio)
Track ID: 22407
Artist Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
Accomp Kapelye -- קאַפּעליע
First line: Joe and Paul..a farganign, Joe and Paul, dos vet ir bilig...
Track comment: Part of WBBC Brooklyn, Brooklyn Talent Hunters
Language: Yiddish/English
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: V-005(a)2 (The Best of Yiddish Vaudeville Vol 2)
Track ID: 24275
Author/Artist Barton Brothers
First line: Yay bay yababa yababay bay bay, WVBD, hay bab a rebab,
First line:יאײַ בײַ יאַבאַבאַ יאַבאַבײַ בײַ בײַ, WVBD, הײ באַב אַ ריבאַב,
Language: Yiddish/English
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: B-072(a) (Joe & Paul Meet Cockeye Jenny / Barton Brothers / Jewish Comedy Songs)
Track ID: 24283
Author/Artist Barton Brothers
First line: Yay bay yababa yababay bay bay, WVBD, hay bab a rebab,
First line (Yiddish, part 1):יאײַ בײַ יאַבאַבאַ יאַבאַבײַ בײַ בײַ, WVBD, הײ באַב אַ ריבאַב,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish, part 1
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: B-072(a) (Joe & Paul Meet Cockeye Jenny / Barton Brothers / Jewish Comedy Songs)
Track ID: 24284
Author/Artist Barton Brothers
First line: Cut, speech, mir brengen aykh yetst finuf minit fun der...
First line (Yiddish, part 2):קוט, שפּיש, מיר ברענגען אײַך יעצט פּיניף מיניט פֿון דער...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish, part 2
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: L-047(a) (L'Chaim Music of the Jewish People)
Track ID: 26527
Artist: Carroll, Irv & Orchestra
Vocal Barton Brothers
First line: Yay bay yababa yababay bay bay, WVBD, hay bab a rebab,
First line:יאײַ בײַ יאַבאַבאַ יאַבאַבײַ בײַ בײַ, WVBD, הײ באַב אַ ריבאַב,
Track comment: Recorded 1947
Language: Yiddish/English
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: A-027(b) (Bruce Adler An Evening At The Yiddish Theatre -Act II-)
Track ID: 26490
Author Barton Brothers
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Adler, Bruce
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: A gutn frimorgn aykh, mayne libe radio tsuherers,
First line:אַ גוטן פֿרימאָרגן אײַך, מײַנע ליבע ראַדיאָ צוהערערס,
Track comment: Recorded under WEVD/Joe & Paul's Sung with "WEVD Melody"
Language: Yiddish/English
Style: Novelty/Humorous/Klezmer

On album: J-069(a) (The Jewish Songbook: The Heart and Humor of a People)
Track ID: 42750
Vocal/Tambourine Shaffer, Paul
Vocal Belzer, Richard
Conductor/Piano/Arranger Della, Joe
Bass Leonhart, Jay
Drums Pelton, Shawn
Clarinet Musiker, Ray
Trumpet Soloff, Lou
Violin Svigals, Alicia
First line: Yom bom bom..WEVD, oy..delicious,..yom bom..WEVD, oy get your free card,..
Language: Yiddish/English
Style: Novelty/Humorous/Klezmer
Length: 3:15

Title: Ou La La
Author: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Recording:


On album: 063j (Lebedeff, Aaron/ Ou La La/ In Der Sart)
Track ID: 30679
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Style: Theatre

Title: Gis Gis Gis -- גיס גיס גיס
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Drinking/Liquor/Wine
Additional song notes: From Secunda's operetta "A Sheyner Kholom" Book by William Segal.

Sheet music:


Folder: 717
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Samuel Secunda
Publisher address: Trio Press Inc. 37 E. 18th St. New York, NY
Date: 1936
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 553
First line: Gis, gis, gis, gis on dos gleyz, gis, gis, gis, gis, zay...
First line (Yiddish): גיס, גיס, גיס, גיס אָן דאָס גלעזל, גיס, גיס גיס, גיס, זײַ ניט קיין אייזל
Notes: Dark blue lettering, English/Yiddish. Photos of Aaron Lebedeff, Itzik Feld, Lucy Levin, Gertie Bulman, Leon Gold. From the theatre production "A Beautiful Dream" at the Public Theatre, Second Ave. at 4th Street, New York, NY. Yiddish words on back cover. Cast of Characters in Yiddish and English on back cover. "A Sheyner Kholom" also included.

Recordings:


On album: B-028(m) (The Barry Sisters/ Their Greatest Yiddish Hits)
Track ID: 36506
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Geyt a yid in shenkl arayn, shenkl arayn, in shenkl arayn,
First line (Yiddish):גײט אַ ייִד אין שענקל אַרײַן, שענקל אַרײַן, אין שענקל אַרײַן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Swing/Klezmer
Length: 2:41

On album: B-028(g) (The Barry Sisters A Time To Remember)
Track ID: 5673
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Geyt a yid in shenkl arayn, shenkl arayn, in shenkl arayn,
First line (Yiddish):גײט אַ ייִד אין שענקל אַרײַן, שענקל אַרײַן, אין שענקל אַרײַן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Swing/Klezmer

Title: Pinie Fun Pinshev -- פּיניע פֿון פּינשעוו
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Humorous
Subject: Efficiency/Handsome/Clark Gable/Robert Taylor/
Additional song notes: From the musical "Pinie Fun Pinshev"

Sheet music:


Folder: 101
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc
Publisher address: 37 E. 18th St. New York
Date: Not Noted
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Ver iz der oybershte fun shteysl, ver is gevorn..
First line (Yiddish): ווער איז דער אָויבערשטע פֿון שטויסל, ווער איז...
Notes: Sung by Itzik Feld. Theater Program Cover entirely in English: "Itzik Feld and Lucy Levin's two song hits from Sholom Secunda's Musical Comedy 'Pini fin Pinchev' by Louis Freiman, Lyrics by Jacob Jacobs Now playing at the Public Theater, Second Ave. at 4th St., New York with Irving Grossman, Diana Goldberg, Paul Burstein, Yetta Zwerling and an All Star Cast." Photos presumably of Itzik Feld, Lucy Levin and Louis Freiman. Photos of Irving Grossman, Diana Goldberg and Paul Burstein. Program includes synopsis of the plot, photos of scenes from the play with credits and cast on the back cover.

Title: Nokh A Regn Sheynt Di Zun -- נאָך אַ רעגן שייִנט די זון
Author: Stutchkoff, N.
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Hope/Rain/Sun/Fate
Additional song notes: From "Oy Amerike"

Sheet music:


Folder: 104
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc.,
Publisher address: 28 E. 4th St
Date: 1931
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Zog vos drikt dikh meydl mayn, red zikh op fun...
First line (Yiddish): זאָג וואָס דריקט דיך מיידל מייַן, רעד זיך אָפּ פֿון....
Notes: Cover mostly in Yiddish "Nokh a Regn Shaynt Di Zun, duet, gezungen fun William Shwartz un Fani Lubrizki in Sholm Secundas nayeste muzikal comedi prodokshon 'Oy Amerike' fun N. Stutkov yetst geshpilt in Roland Teater, Eastern Parkvey un Seint Dzhons Pleys, Bruklin." 0Photo of Luci German, William Schwartz and presumably N. Stutchkoff. Back cover includes credits and cast.

Title: Aheym Aheym (Schorr) -- אהײם אהײם (שאָר)
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Memory/Lament
Subject: Immigration/Hometown/Longing/
Additional song notes: Published under "A! Heim A! Haim" See also "Heskes" catlg 1509. From the musical comedy "Di Yidishe Shiksa"

Sheet music:


Folder: 229
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Arch Street Theatre Co.
Publisher address: Philadelphia, PA
Date: 1923
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 24
First line: In der alte velt - af dem grinem feld bin ikh keyn mol….
First line (Yiddish): אין דער אַלטער וועלט - אויף דעם גרינעם פֿעלד בין איך קיין מאָל...
Notes: Black/white lettering in English/Yiddish. Inset photos of Miss Yetta Zwerling, Mr. Izzi Meltzer, Miss Budnick, Mr. Solomonescu, Miss Celia Steiner, Mr. Fenigstein, Mr. Silberkasten, Mr. Schorr, Mr. Secunda.Dora Weissman. Sung by Dora Weissman in Anshel Schorr's & Sholem Secunda's greatest musical comedy "Di Yiddishe Shiksse".

Recordings:


On album: 022j (Paskel, Simon/Feldman, J.../ Nakhes Fun A Kind/ Aheym Aheym)
Track ID: 29398
Artist: Paskel, Simon/Feldman, J...

On album: 033c (Medoff, David, tenor/ Nakhes Fun Kinder/ Aheym Aheym)
Track ID: 29696
Vocal Medoff, David

Title: Kimat A Freylakhs -- כּמאַט אַ פֿרייליכס
Author: Heller, Jacob J.
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Wedding/Joy/Sadness/Separation/Parents/Children

Sheet music:


Folder: 243
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1943
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 37
First line: A khosen bokheril mayn kindele genumen hostu emetsins,,,
First line (Yiddish): ...אַ חתן בחורל מייַן קינדעלע, גענומען האָסטו עמענצענס
Notes: Brown lettering, English/Yiddish. Photo insets of Sholom Secunda and Jacob J. Heller. Price 40 cents. List of new Metro Music releases on back cover.

Title: Shema Koleynu (Secunda) -- שמע קולינו (סענקונדאַ)
Author: Lash, Isadore -- לעש, איזאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Religious/Prayer/Lament
Subject: Forgiveness/Persecution/Entreaty/Plea
Additional song notes: From the S. Kohn production "Dem Ruv's Tokhter"

Sheet music:


Folder: 258
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: S. G oldberg & Co.
Publisher address: 398 Grand St. New York, NY
Date: 1919
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 57
First line: Shema koleu adonoy eloheynu, khus vrakhem olenu…
Notes: Dark blue lettering, Yiddish/English. Photo inserts of S. Blum & Samuel Secunda. "Sung with great success by Mr. S. Blum". At the Liberty Theatre in S. Kohn's prodction "Dem Ruv's Techter". Price, Piano; 50 cents/ Violin 30 cents.

Title: Shlof Ayn Meyn Kind -- שלאָף אייִן מייִן קינד
Author: Frug, Shimon Shmuel -- פֿרוג, שמעון שמואל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Lullaby/Vig Lid
Subject: Child/Future/Strength/Troubles

Sheet music:


Folder: 267
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1936
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 56
First line: Di nakht iz kalt, es roysht der vint, slof ayn meyn kind….,
First line (Yiddish): די נאַכט איז קאַלט, עס רוישט די ווינט, שלאָף אײַן מײַן קינד…
Notes: Blacklettering, Yiddish/English. Photo insert of Sholom Secunda. Price 35 cents. Yiddish words, four verses on inside cover.

Title: Tates Hit Ayer Heym -- טאַטעס היט אייִער היים
Author: Segal, William -- װיליאַם סיגאַל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Instructional
Subject: Father/Child/Abondoned/Responsibility/Orphan

Sheet music:


Folder: 292
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: S. Goldberg
Publisher address: 398 Grand St. New York, NY
Date: 1918
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 76
First line (Yiddish): וואָס בלאָנדזשעט אַרום אַ קינד אויף דער סטריט, קייַן טאַטען, קייַן מאַמען...
Notes: Dark blue lettering, English/Yiddish in orange border. Price 40 cents.

Title: Mir Felt A Fraynd -- מיר פֿעלט אַ פֿרײַנד
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Lonliness/Frendship
Additional song notes: From Secunda's operetta "Sweet Moments"

Sheet music:


Folder: 368
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc.
Publisher address: 37 E. 18th St. New York, NY
Date: 1930
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 145
First line: In dem kurtzn leben's veg, gibn troyerig treybe teg…
First line (Yiddish): אין דעם קורצן לעבענס וועג גיבן טרויעריג טריבע טעג,
Notes: Dark blue lettering, Yiddish/English. Large photo insert of Sholom Secunda. As sung in Sholom Secunda's romantic operetta "Sweet Moments" by William Siegel and Louis Freiman.

Recording:


On album: V-015(a) (Vorbei... Beyond Recall, CD 1/ A Record of Jewish musical life in Nazi Berlin, 1933-1938)
Track ID: 31253
Vocal Lavenda, Pinkhes -- לאַװענדאַ, פּינחס
Piano Janowski, Max -- יאַנאָװסקי, מאַקס
First line: Im dem kurtsen lebn tsugevoynt, gibn troyerik driber teg, ven der mentsh...
First line (Yiddish):אין דעם קורצען לעבן צוגעוואוינט, גיבן טרויעריק דרעבער טעג, ווען דער מענטש...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:16

Title: Zise Momentn -- זיסע מאָמענטן
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Subject: Separation/Reunion/Joy/Fantasy/Dream
Additional song notes: From Secunda's operetta "Sweet Moments"

Sheet music:


Folder: 299
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc.
Publisher address: 37 E. 18th St.
Date: 1930
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 84
First line: In mayn fantazi gevezen bist du, kh'hob gezen dikh in shlof
First line (Yiddish): אין מײַן פֿאַנטאַזי געוועזען ביסטו, כ'האָב געזען דיך אין שלאָף...
Notes: Dark blue lettering, Yiddish/English. Photo insert of Sholom Secunda in center. As sung in Sholom Secunda's Romantic Operetta "Sweet Moments". By William Siegel and Louis Freiman.

Recording:


On album: V-015(e) (Vorbei… Beyond Recall, CD 5/ A Record of Jewish musical life in Nazi Berlin, 1933-1938)
Track ID: 31473
Artist: Lavenda, Pinkhes -- לאַװענדאַ, פּינחס
First line: In mayn fantazi gevezen bist du, kh'hob gezen dikh in shlof
First line (Yiddish):אין מייִן פֿאַנטאַזי געוועזען ביסטו, כ'האָב געזען דיך אין שלאָף…
Language: Yiddish
Style: Operetta/Waltz
Length: 3:18

Title: Der Rebe Di Rebitsin Un Ikh -- דער רבי די רביצין און איך
Author: Halpern, Moyshe Leyb -- האַלפּערן, משה לײב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Humor/Dialect/Theater/Novelty
Subject: Rebitsin/Rebbe/Infidelity/Cuckold

Sheet music:


Folder: 312
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1944
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 96
First line: Der mizrakh is a shayne zakh, di zun geyt fun dort aroys...
First line (Yiddish): דער מיזרח איז אַ שיינע זאַך, די זון גייט פֿון דאָרט אַרויס,
Notes: Black lettering, Yiddish/English/Transliteration. Humorous song. Successfully introduced by Menachem Rubin. Price 40 cents. Three verses in Yiddish on back cover.

Title: Dos Reydele Dreyt Zikh (Tauber) -- דאָס ריידעלע דרייט זיך (טויבער)
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Luck/Fate/Fortune
Additional song notes: From Secunda's operetta "An East Side Wedding"

Sheet music:


Folder: 313
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press, Inc.
Publisher address: New York, NY
Date: 1935
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 97
First line: Her oys mayn meydele, s'iz du a reydele yeder hot zayn...
First line (Yiddish): הער אויס מייַן מיידעלע, ס'איז דו אַ ריידעלע, ידער מענטש האָט...
Notes: Blue lettering, Yiddish/English/Transliteration. Photo in center of Aaron Lebedeff and Lucy Levin. From Sholom Secunda's newest wonderful operetta, "A Wedding on the East Side". Public Theatre Second Avenue at 4th Street, New York, NY. Lyrics/Chaim Tauber, Music/Sholom Secunda. Two verses in Yiddish on back cover. Cast of show listed on back cover in English/Yiddish. Two copies.

Title: Nishto Nishto Keyn Shenere Fun Dir -- נישטאָ מישטאָ קייִן שענערע פֿון דיר
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Subject: Attributes/Joy

Sheet music:


Folder: 356
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1942
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 131
First line: Got hot dikh tsu mir aropgeshikt, dir mit gegebn toyznt….
Notes: Brown lettering, Yiddish/English. From the Musical Production "Be Happy" by William Siegel. Photo inserts of Menasha Skulnik, Miriam Kressyn & Michal Michalesko on front cover. Playing at the Second Avenue Theatre, Second Avenue at Second Street, New York City. Price 30 cents. Cast of Characters in English/Yiddish on back cover. Yiddish words on back cover.

Title: A Mame Darf Men Hern -- אַ מאַמע דאַרף מען הערן
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Mother/Sacrifice/Children/Obedience
Additional song notes: From the play "A Home For Mother" - "A Heym Far A Mame"

Sheet music:


Folder: 386
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Trio Press Inc.
Publisher address: 28-30 East 4th Street
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 162
First line: Oy kinder, kinder ven ir zolt visen, vifil a mame laydet…
First line (Yiddish): אוי, קינדער, קינדער ווען איר זאָלט וויסן וויפֿיל אַ מאַמע לײַדעט פֿון אײַך,
Notes: Dark blue lettering, English/Yiddish. Photo inserts of Mr. Goldberg, Mrs Goldberg, Jacob Jacobs, Mrs. Betty Jacobs. Sung by Betty Jacobs in Siegel & Kalmanowitz's great masterpiece "A Home for Mother". At the Goldberg & Jacobs Grand Theatre. Grand & Chrystie Streets. Back cover includes Yiddish words and Cast of Characters in English/Yiddish.

Title: Mer Darf Ikh Nit -- מער דאַרף איך ניט
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Wants/Bread/LoveWife/Simplicity/Food
Additional song notes: From William Siegel and Sholom Secunda's musical production "Lucky Days"

Sheet music:


Folder: 394
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1943
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 172
First line: Vos iz deyn tsil in lebn, dertseyll vos iz deyn shtrebn…
First line (Yiddish): וואָס איז דייַן ציל אין לעבן, דערצייל וואָס איש דייַן שטרעבן,
Notes: Dark purple lettering Yiddish/English, on pink cover. Photo inserts of Sholom Secunda, Lilly Lilliana and Menasha Skulnik. "As sung in the Musical Production "Lucky Days" by Lilly Lilliana and Menasha Skulnik. Price 30 cents. "Now playing at the Second Avenue Theatre, 2nd Ave and 2nd Street, New York. Cast of characters on back cover in Yiddish/English. Five verses on song in Yiddish also on back cover.

Title: Der Mensh Fun Morgn -- דער מענש פֿון מאָרגן
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre
Subject: Future/Sin/Redemption/Improvement
Additional song notes: From Samuael Goldenberg's production of "Der Mensh Fun Morgn - The Man Of Tomorrow".

Sheet music:


Folder: 406
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1941
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 182
First line: Ven s'hot tsum ershtn mol der mensh farfilt di velt mit sam,
First line (Yiddish): ווען ס'האָט צום ערשטן מאָל דער מענש פֿאַרפֿילט די וועלט מיט סם,
Notes: Black lettering, Yiddish/English. As sung by Leon Gold in Samuel Goldenburg's production of "Der Mensh Fun Morgn" (The Man of Tomorrow). At the National Theatre, Second Ave & Houston St. New York. Photo inserts of Sholom Secunda, Leon Gold and Samuel Goldenburg. Yiddish words on back cover.

Title: Haneros Halolu (Secunda) -- הנרוֹת הללוּ (סעקונדאַ)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Religious/Holiday/Khanika/Chanuka
Subject: Lights/Candles/Khanike
Origin: Bugatch 246/Alb S-004(j)/Pasternak CH 112
Transliteration: Bugatch 246/Pasternak CH 87
Translation: Alb B-026(b)/Pasternak CH 112/Alb W-022(a)/

Recording:


On album: B-003(k) (Sidor Belarsky Chanukah Festival of Song)
Track ID: 6087
Artist Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Artist Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
Narrator Kramer, Mandel
First line: Haneyros halalu anakhu madlikin, Al hanisim ve'al hatshous..
First line (Hebrew):הנרוֹת הללוּ אנוּ מדליקין, על הנסים ואל התּשׂוּעוֹת ועל הנפלאוֹת...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Hebrew

Title: Di Epl Farkoyferin -- די עפּל פֿאַרקויפֿערין
Author: Reisen, Avrom -- רײזען, אַבֿרהם
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Occupation/Apple Vendor/Poverty/Misery
Origin: Reisen Lider 48

Sheet music:


Folder: 425
Series: 4
Arranged for: Mixed Chorus
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1937
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 200
First line: Drobne tropn gist der regn, lange shtundn nokh….
First line (Yiddish): דראָבנע טראָפּן גיסט דער רעגן, לאַנגע שטונדן נאָכאַנאַנד,
Notes: Black lettering, small folder, Yiddish/English. Price 20 cents. Four verses in Yiddish on back cover.

Title: Just My Luck -- דזשאָט מײַ לאָק
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Novelty/Humorous
Subject: Bus/Accident/Fate/Ill Luck/Lawsuit/Seduction/Jealousy

Sheet music:


Folder: 444
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1950
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 212
First line: S'iz gevezen farayorn, ikh bin af a ban geforn,
First line (Yiddish): ס'איז געוועזען פֿאַר אַ יאָרן, איך בין אויף אַ בוס געפֿאָרן
Notes: Cover: Title in English and Yiddish. From the musical comedy "Laugh and Be Happy", Libretto by Louis Freiman. Starring and Sung by the Celebrated Artist Leo Fuchs. Price 40 cents. Photo of Leo Fuchs. Photo inset of Sholom Secunda

Title: Yid Fil Zikh Nit Mid -- ייִד פֿיל זיך ניט מיד
Author: Heller, Jacob J.
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/
Subject: Election/Torah/Wisdowm/Enemies/Faith/Prayer/Victory
Origin: SM 1320
Transliteration: SM 1320
Music: SM 1320
Additional song notes: Jew, Don't Feel Tired Subtitled Ato Bochartonu)

Sheet music:


Folder: 514
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1943
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 258
First line: Yid, yid, mayn bruder yid, yid yid fil zikh nit mid…
First line (Yiddish): ייִד, ייִד, מײַן ברודער ייִד, ייִד ייִד, פֿיל זיך ניט מיד,
Notes: Dark brown lettering, Yiddish/English. Photo of Shomom Secunda and Jacob J. Heller on front cover. Hebrew translation "Ato Bokhartonu". Price 40 cents. Three verses in Yiddish on back cover.

Folder: 1320
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co
Publisher address: 64 Second Ave, NY
Date: 1943
Provenance: Gift of Debra Rasansky March 2017
First line: Yid, yid, mayn bruder yid, fil zikh nit mid(2), in tsaytn..
First line (Yiddish): ייִד, ייִד, מײַן ברודער ייִד(2), אין צײַטן פֿון אומעט זינג דײַן ליד,
Notes: Cover: photo inserts of Sholom Secunda and Jacob J. Heller

Title: Ikh Veys Nit Vi Men Tut Es -- איך ווייס ניט ןןי מען טוט עס
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Humorous
Subject: Occupations/Failure/
Additional song notes: From the William Siegal, Sholom Secunda musical "Lucky Days".

Sheet music:


Folder: 519
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1943
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 263
First line: Es iz do nem ikh zikh kleren azoyh fil millionerin…
First line (Yiddish): ס'איז דאָ נעם איך זיך קלערען אַזוי פֿיל מיליאָנערן,
Notes: Purple lettering, English/Yiddish on pink cover. As sung in the William Siegel-Sholom Secunda musical production "Lucky Days" by Menasha Skulnik. Photos of Sholom Secunda and Menasha Skulnik on cover. Now playing at the Second Avenue Theatre, 2nd Ave and 2nd St. New York. Price 30 cents. Yiddish words and cast of characters on back cover. Operetta in two acts and twelve scenes.

Title: Undzer Mishpokhe -- אונדזער משפּחה
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Pride/Rambam/Shpinoza/Brandeis/Cardozo/Rotshild/Warburg/…
Origin: Moskow SM 39
Transliteration: Moskow SM 39
Music: Moskow SM 39
Additional song notes: Our Family

Sheet music:


Folder: 607
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1950
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 346
First line: Vayzt mir nokh aza mishpokhe vi s'farmogt yisroel,
First line (Yiddish): ווײַזט מיר נאָך אַזאַ משפּחה ווי ס'פֿאַרמאָגט ישׂראל,
Notes: Brown lettering, English/Yiddish. Photo inserts of Sholom Secunda, Jacob Jacobs, Aaron Lebedeff. As Successfully introduced by the celebrated artist Aaron Lebedeff. Price 40 cents. Two verses in Yiddish, inside front cover.

Folder: 39
Series: 1
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co
Publisher address: 64 Second Ave, New York
Date: 1950
Provenance: Gift of Barbara Moskow, March 2014
First line: Vayst mir nokh aza mishpokhe, vi s'farmokt yisroel fun…
First line (Yiddish): ווײַסט מיר נאָך אַזאַ משפּחה ווי ס'פֿאַרמאָגט ישׂראל, פֿוון גרויסע מענטשן איז
Notes: Cover: Images of Sholom Secunda, Jacob Jacobs, Aaron Lebedeff, Price 60 cents

Title: Ven Libe Ruft -- ווען ליבע רופֿ
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Subject: Love/Importance
Additional song notes: From the musical "When Love Calls"

Sheet music:


Folder: 629
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Liberty Theater Co.
Publisher address: Brooklyn, NY
Date: 1928
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 377
First line: Libe iz a matuna fun got, s'iz gut a libe tsu shpiln…
First line (Yiddish): ליבע איז אַ מתנה פֿון גאָט, ס'איז גוט אַ ליבע צו שפּילן,
Notes: Purple lettering, English/Yiddish. "The Smashing Hit" at the Liberty Theatre, When Love Calls. The song gems of the season, Ven Libe Ruft and Tzigayner Lid. Photos of Anshel Schorr, Sholom Secunda, Anna Tabak, William Schwartz and Dora Weissman. Yiddish words and cast of characters on back cover.

Title: Tsigayner Lid (Secunda) -- ציגײַנער ליד (סעקונדע)
Author: Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Gypsy/Love/Passion/Warning/Jeolousy
Additional song notes: From the musical "When Love Calls".

Title: Itsikl Klezmer (Secunda) -- איציקל קלעזמער
Author: Wolfson, A. L. -- װאָלפֿסאָן, אַ. ל.
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Occupation
Subject: Klezmer/Fiddle/Virtuoso/Joy/Adulation
Additional song notes: From the musical "Oy Di Meydlekh"

Recordings:


On album: K-116(a)1 (Yitzchak Koller/ Songs from the Shtetl/ Disk 1)
Track ID: 35475
Vocal Koller, Yitzchak -- קאָלער, יצחק
Guitar Tal, Gabriella
First line: Ven yosele tsushpilt zikh vert freylekher in shtot, oy nemt er nor di fidl...
First line (Yiddish):ווען יאָסעלע צוששפּילט זיך, וועט פֿרייליכער אין שטאָט, אוי, נעמט ער נאָר די...
Language: Yiddish
Style: Folk
Length: 4:32

On album: K-116(a)1 (Yitzchak Koller/ Songs from the Shtetl/ Disk 1)
Track ID: 35476
Language: English
Style: Introduction/Explanation/Spoken Word
Length: 0:24

Title: Dayne Oygn Redn -- דײַנע אויגן רעדן
Author: Markowitz, Louis -- מאַרקאָוויטש, לואי
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Love/Romance/Expression/Eyes/Heart/Silence
Additional song notes: From Louis Freiman's play "It's Hard To be Honest"

Sheet music:


Folder: 651
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1945
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 408
First line: Ven tsvey farlibte redn vegn glik…
First line (Yiddish): ווען צוויי פֿאַרליבטע רעדן וועגן דליק קענען קיין טטערטער...
Notes: Brown lettering. Yiddish/English. From Louis Freiman's play "It's Hard to Be Honest". Photos of Sholom Secunda, Julius Adler, Lillian Lux and Louis Markowitz on front cover. Price 35 cents. Yiddish words on back cover.

Title: A Mames Brokhe -- אַ מאַמעס ברכה
Author: Mark, Sylvia
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin
Subject: Mother/Son/Blessing/War/Prayer/Victory/Return

Sheet music:


Folder: 656
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Date: 1945
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 419
First line: Oh, teyerer zun mayn, A hartzik gegarter…
First line (Yiddish): ..אָ, טײַערער זון מײַן, אַ האַרציק געגאַרטער, אָט, נאָר וואָס ביסטו נאָך
Notes: Black lettering, English hand written cover design. Price 30 cents. Three verses in Yiddish on back cover.

Title: Her Nit Oyf Tsu Zogn -- הער ניט אויף צו זאָגן
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Love
Subject: Comapatability
Additional song notes: From the musical production "My Lucky Days"

Sheet music:


Folder: 676
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1943
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 456
First line: Du bist mir azoy tayer, du bist mir azoy lib…
First line (Yiddish): דו ביסט מיר אַזוי טײַער, דו ביסט מיר אַזוי ליב, מײַן האַרץ דערפֿרייט זיך,
Notes: Purple lettering, English/Yiddish on pink backround. As sung in the William Siegel-Sholom Secunda musical production "Lucky Days", starring Menasha Skulnik. Photos of Sholom Secunda, Michal Michalsko and Mirian Kressyn. Now playing at the Second Avenue Theatre 2nd Ave and 2nd Street. New York. Price 30 cents. Yiddish lyrics on back cover. Cast of Characters in Yiddish and English also on back cover.

Title: Meydele Sheyns -- מיידעלע שיינס
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Intermarriage/Warning/
Additional song notes: From the musical "A Jewish Romance"

Sheet music:


Folder: 692
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: L. Kalmus
Publisher address: Brooklyn, New York
Date: 1933
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 476
First line: Meydele sheyns, vu krikhstu, meydele kleyns, vos zikhstu?
First line (Yiddish): מיידעל שיינס, וווּ קריכסטו, מיידעלע שיינס, וואָס קריכסטו?
Notes: Brown letterirng, Yiddish/English. Photos of Aaron Lebedeff, Lucy Levin and Sholom Secunda. From the Jewish romantic play, "A Jewish Romance". Now playing at the Rolland Theatre, Eastern Parkway at St. John's Place, Brooklyn, NY. Includes "Yidishe Meydelekh"

Title: A Sheyner Kholem -- אַ שיינער חלום
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Romance
Subject: Love/Dream/Hope
Additional song notes: From Secunda's operetta "A Sheyner Kholem"

Sheet music:


Folder: 716
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Samuel Secunda
Publisher address: Trio Press, Inc. 37 E. 18th St. New York, NY
Date: 1936
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 553
First line: Dayn getlikh geshtalt, iz vi glumen in vald….
First line (Yiddish): דײַן געטליך געשטאַלט, איז ווי בלומען אין וואַד,
Notes: Dark blue lettering, English/Yiddish. Photos of Aaron Lebedeff, Itzik Feld, Lucy Levin, Gertie Bulman, Leon Gold. From the theater production "A Beautiful Dream" playing at the Public Theatre, Second Ave. at 4th Street, New York. Yiddish lyrics on back cover. Cast of Characters in Yiddish and English also on back cover. Folder includes another song "Gis, Gis".

Title: Bay Mir Bistu Sheyn
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Author: Cahn, Sammy
Author: Chapin, Harry
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/American/Pop/Swing
Subject: Love/Beauty/Appearance
Origin: GYF 40/Alb F-024(e)/Alb K-029(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Estella 4/Alb K-007(a)/GYF 43/Alb K-059(d)/
Translation: GYF 43/
Music: Estalla 4/GYF 41/
Additional song notes: English Version

Sheet music:


Folder: 1192
Series: 4
Arranged for: Clarinet
Texts: Transliteration
Publisher: J. & J. Kammen Music Co.
Date: 1959
Provenance: Gendelman Gift
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bistu tayer vi di
First line (Yiddish): בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Notes: also with Yossel Yossel arranged for tenor sax damaged page

Recordings:


On album: F-019(b) (Bagels and Bongos/ Irving Fields Trio)
Track ID: 35284
Artist: Irving Fields Trio
Arrangement Fields, Irving
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental/Latin

On album: Z-010(m) (Paul Zim Sings Forever Yiddish 20 Yiddish "Golden Oldies")
Track ID: 18359
Artist Zim, Paul & Simcha Klezmer Band
Artist Barnes, Rolfe & M. Tornick, cond
Clarinet Pincus, Paul
First line: Of all the girls that I've known, and I've known some,
First line:װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האָסט אױגן ױי אַ...
Language: English/Yiddish

On album: K-063(a) (Kol Simcha Traditional Jewish Music)
Track ID: 18326
Artist Kol Simcha (Switzerland) קול שׂימחה (שװײץ)
Style: Instrumental

On album: B-060(a) (Baltimore Klezmer Orchestra)
Track ID: 19612
Artist Baltimore Klezmer Orch
Director Bussey, Aaron
Artist Wacks, Diane & Hannah Tobesmann
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the 1933 Yid Musical "I Would If I Could"
Language: English/Yiddish

On album: G-045(a) (Songs From "Go Fight City Hall" "Bay Mir Bistu Sheyn")
Track ID: 20365
Artist Chester, Allen & Doris Cohen
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Bay Mir Bistu Sheyn"
Language: Yiddish

On album: G-059(a) (Gesang Un Tants Das 2. Festival des Jiddischen Liedes... -- געזאַנג און טאַנץ)
Track ID: 20653
Artist Kempin, Daniel
First line: Bay mikh bistu sheyn, bay mikh hostu kheyn, bay mikh bistu..
First line:בײַ מיך ביסטו שײן, בײַ מיך האַסטו חן, בײַ מיך ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Recording made in Zurich
Language: English/Yiddish

On album: T-024(a) (Bei Mir Twist Du Schon The Temples)
Track ID: 20923
Artist Temples
Style: Instrumental/Twist

On album: J-022(b) (The Real Complete Jewish Party Collection Volume II / David & The High Spirit)
Track ID: 22102
Artist David & The High Spirit
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bist eyner bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, ביסט אײנער בײַ מיר אױף...
Track comment: Part of Jewish Swings/ Az Der Rebe Zingt/ Di Rebe Elimelekh
Language: Yiddish

On album: J-022(c) (The Real Complete Jewish Party Collection / Volume III / David & The High Spirit)
Track ID: 22140
Artist David & The High Spirit
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bist eyner bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, ביסט אײנער בײַ מיר אױף...
Track comment: Bay Mir Bistu Sheyn/ Az Der Rebe Zingt/ Der Rebe Elimeylekh
Language: Yiddish

On album: Y-020(a)2 (Byidish Ze Nishmma Yoteyr Tov 2(It Sounds Better In Yiddish) -- בּאידיש זה נשמע יותר טוב 2)
Track ID: 22196
Artist Harele Bar -- הראלה בר
First line: Ikh vil dir zogn, gib glaykh tsuhern, az du vilst mir libe..
First line:איך װיל דיר זאָגן, גיב גלײַך צוהערן,אַז דו װילסט מיר ליבע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Hebrew commentary at song program at Habima Theatre
Language: English/Yiddish

On album: T-015(f) (Talila Chante Le Yiddish Papirossn)
Track ID: 21582
Arranger Mortarelli, Pierre
Artist Talila
Accordion/Piano/Arranger Schaff, Eddy
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du halts oyf vi..
First line (Yiddish):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האַלטס אױף װי אַ...
Language: Yiddish

On album: Y-004(b) (S'benkt Zikh Aheym Di Beste Lider Fun Di Beste Zingers -- ס'בענקט זיך אַהײם די בעסטע לידער פֿון די בעסטע זינגערס)
Track ID: 21747
Vocal Shapiro, Yaacov -- שאַפּיראָ, יעקבֿ
Artist Israel Philharmonic Orch, Strings & Bass
Conductor/Arranger Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Tshiribim/ Tum Balalayke/ Di Grine Kuzine/ Sheyn Vi Di..
Language: Yiddish

On album: Y-021(a)1 (Yiddish New York - Paris - Varsovie 1910-1940 - CD 1)
Track ID: 23748
Vocal Marjane, Leo
Language: French

On album: K-059(d) (Daniel Kempin/ Mazl Un Shlamazl -- מזל און שלימזל)
Track ID: 22989
Artist Kempin, Daniel
First line: Un ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host...
First line:און װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האָסט אײגעלעך..
Language: English/Yiddish

On album: Y-022(a) (Yiddishe Cup Klezmer Band Klezmerized)
Track ID: 23790
Artist Yiddishe Cup Klezmer Band
Artist Weinberger, Irwin
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain,
Language: English/Yiddish

On album: N-020(a) (Honey Novick Rising Toward the Seraphim)
Track ID: 23807
Artist Novick, Honey
Artist Goldhamer, Brahm, piano
Artist Sacks, Richard M., percussion
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bist eyner bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, ביסט אײנער בײַ מיר אױף...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "A Tribute To Sholem Secunda"
Language: Yiddish

On album: K-068(b) (Klezamir Cooks for Tante Barbara -- קלעזאַמיר)
Track ID: 24037
Artist: Klezamir
Vocal Bernard, Rhoda
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Language: English/Yiddish

On album: Z-011(e) (Talila Ben Zimet et Eddy Schaff Yiddish Cafe)
Track ID: 24773
Vocal Zimet, Ben
Vocal Talila
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du halts oyf vi..
First line (Yiddish):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האַלטס אױף װי אַ...
Language: Yiddish

On album: G-063(a) (Boris Gammer The Jerusalem Jazz Band Songs My Father Played -- בוריס גאמר ג'אז בנד ירושלים שירים שאבא ניגן דיקסי-פֿרײלעך)
Track ID: 24788
Artist Jerusalem Jazz Band -- ג'אז בנד ירושלים
Style: Instrumental

On album: C-037(a) (Freylekh Zol Zayn! The Cincinnati Klezmer Project -- פֿרײלעך זאָל זײַן)
Track ID: 24970
Artist Moss, Gina
Artist Cincinnati Klezmer Project
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain,
Track comment: Oy Mama, Bin Ikh Farlibt/ Sheyn Vi Di Levone
Language: English

On album: Y-025(a) (Yiddish Theatre Ensemble Performance Tape)
Track ID: 25268
Artist Yiddish Theatre Ensemble
Artist Robboy, David/ Jennie Levinson
Artist Levine, Hilda-Price & Michael
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line (English):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Track comment: also Randy Stein and Barry Levine, piano
Language: English

On album: G-048(f) (Gojim Tscholent Jiddische Lieder / Klezmer Musik)
Track ID: 25406
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Language: Yiddish

On album: N-023(b) (Nunu! Klezmo-Copter)
Track ID: 26074
Artist: Nunu
Vocal Jakob, Willi
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Language: English/Yiddish

On album: F-041(a) (Freilach Express Plays Klezmer Music / East Goes West)
Track ID: 26089
Artist Bohm, Tomas & Freilach Exp
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bist eyner bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, ביסט אײנער בײַ מיר...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: Z-019(b) (Idish De Corazon Zoila -- האַכום ייִדיש)
Track ID: 26217
Vocal Aguinsky, Zoila
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Spanish translat with album - Para mi eres divina
Language: Yiddish

On album: L-025(f) (Zwischen den Welten 10 Jahre MANFRED LEMM & ENSEMBLE)
Track ID: 25517
Artist: Manfred Lemm Ensemble
Vocal Lemm, Manfred
Vocal Eckert, Achim
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bist eyner bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, ביסט אײנער בײַ מיר אוף...
Language: Yiddish

On album: B-080(a) (Boiberiker Klezmorim -- בױבעריקער קלעזמאָרים)
Track ID: 25653
Artist: Boyberiker Kapelye -- בױבעריק קאַפּעליע
Artist Mulder, Jaap
Artist: Boiberiker Kapelye -- בױבעריקער קאַפּעליע
Track comment: Hava Nagila - - Part of Khasene Freylekhs
Style: Instrumental

On album: A-040(a) (Luce Amen / Remember Me / Farges Mikh Nit / Zakhor Oti -- פֿאַרגעס מיך ניט \ זכר אותי)
Track ID: 25713
Artist Amen, Luce
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, בײַ מיר ביסטו שענסטער...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English/Yiddish

On album: A-041(a) (Alosza Awdiejew W Repertuarze Zydowskim)
Track ID: 25751
Vocal Awdiejew, Alosza
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Sung with "German" accent. Arrangement reminiscent of Django Reinhardt
Language: Yiddish

On album: L-047(a) (L'Chaim Music of the Jewish People)
Track ID: 26521
Artist Tracy, Arthur (The Street Singer)
Artist Studion Orchestra
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain,
Track comment: Recorded 1937
Language: English

On album: M-060(a)
Track ID: 26806
Artist Klezmerim [M-060(a)]
Track comment: From the 1933 Yid Musical "I Would If I Could"
Style: Instrumental

On album: L-048(a) (Rainer Lemke / Yiddish Songs / Davke -- דװקאַ)
Track ID: 26705
Artist Lemke, Rainer
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Language: Yiddish

On album: K-086(a) (The 24th Street Klezmer! Band Bagels & Grits)
Track ID: 27237
Artist Johnson, Lisa & 24th St Klezmer
Artist Johnson, Lisa, dir
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain,
Language: English

On album: F-045(a)1 (From Avenue A To The Great White Way/ Yiddish & American Popular Songs/ Disk 1)
Track ID: 28533
Vocal Baker, Belle
Artist: Gene Kardos Orchestra
First line: Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was..
Track comment: Originally recorded Dec 21, 1937, Brunswick 8042
Language: English
Style: Pop/Swing

On album: W-031(a) (Mauro Wrona / The Best Of Yiddish Vaudeville)
Track ID: 27860
Vocal Wrono, Mauro -- װראָנאָ, מאַוראָ
Artist: Klezmer Brazil Band
Artist: Klezmer Brazil Band
Piano Travossos, Tania Frankiel
Clarinet/Musical Direction Travossos, Alexandre Fracalanza
Violin Stein, Daniel
Acoustic Bass Dias, Neimar
Drums Marini, Ricardo
Trombone Moreira, Joao Paulo
Trumpet Jose de Melo, Luciano
Arranger Spielvogel, Erika
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu eyner oyf der velt,
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו אײנער אױף...
Language: Yiddish
Style: Theatre/Orchestral/Klezmer/Swing/Concert/Pop
Length: 001:37

On album: C-041(a) (Mike Curtis Klezmer Quartet Street Song)
Track ID: 27691
Clarinet Curtis, Mike
Keyboards/Accordion Leslie, David
Electric Bass Scollard, Dan
Drums Storrs, Dave
Artist: Curtis, Mike Klezmer Quartet
Arranger Curtis, Mike Klezmer Quartet
Style: Instr/Contemporary/Jazz
Length: 5:24

On album: C-041(a) (Mike Curtis Klezmer Quartet Street Song)
Track ID: 27692
Tarogato Curtis, Mike
Keyboards/Accordion Leslie, David
Electric Bass Scollard, Dan
Drums Storrs, Dave
Artist: Curtis, Mike Klezmer Quartet
Arranger Curtis, Mike
Style: Instr/Contemporary/Jazz
Length: 5:32

On album: S-096(b) (Gregori Schechter's Klezmer Festival Band /Echoes of the Shtetl)
Track ID: 27976
Director/Clarinet/Saxaphone Schechter, Gregori
Artist: Gregori Schechter Klezmer Festival Band
Saxophone/Clarinet/Flute Curtis, Stewart
Tuba Korn, Dovid
Trumpet, Flugelhorn Jayasinha, Paul
Keyboards Baron-Cohen, Erran
Guitar Gee, Ronnie
Drums Israeli, Eli
Drums Ferrao, Hans
Arranger Schechter, Gregori
Style: Instrumental/Klezmer/Swing/Jazz

On album: S-068(d) (Shirim / Oy! It's Good /The Art of Yiddish Song)
Track ID: 28199
Artist: Shirim
Clarinet Dickson, Glenn
Trombone Harris, David
Piano/Accordion McLaughlin, Michael
Drums Rosenthal, Eric
Tuba Gray, Jim
Banjo Fitzpatrick, Pete
Vocal Silberman, Betty
First line: Un nor du zolst zayn shvarts vi a toter, un host eygelekh vi a kuter, un ven..
First line:און װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, און האָסט אײגעלעך װי..
Language: Yiddish/English
Style: Swing/Jazz
Length: 004:26

On album: G-057(c) (Funny It Doesn't Sound Jewish/ Compilation by Jack Gottlieb accompaning book with same title.)
Track ID: 31670
Artist: Garland, Judy
First line: Baym mir bistu sheyn, please let me explain
Language: English
Style: Pop/Cabaret/Orchestra Accompaniment
Length: 2:52

On album: G-072(a) (Benny Goodman: Bay Mir Bistu Sheyn -- בעני גוטמאַן: בײַ מיר ביסטו שײן)
Track ID: 30992
Clarinet Goodman, Benny
Piano Wilson, Teddy
Vibraphone Hampton, Lionel
Drums Krupa, Gene
Vocal Tilton, Martha
Trumpet Ellman, Ziggy
First line: Bay mir bistu shayn, please let me explain, bay mir bistu shayn means that…
Track comment: Recorded December 1937, commercial release sides "A" and "B"
Language: Yiddish/English
Style: Swing/Klezmer

On album: G-072(a) (Benny Goodman: Bay Mir Bistu Sheyn -- בעני גוטמאַן: בײַ מיר ביסטו שײן)
Track ID: 30993
First line: Bay mir bistu shayn, please let me explain, bay mir bistu shayn means that…
Track comment: Recorded 1938, arrangement for Carnegie Hall concert by Jimmy Mundy
Style: Swing/Klezmer

On album: K-035(d)1
Track ID: 32879
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain da in jazz,
Language: English
Style: Jazz/Klezmer
Length: 4:14

On album: P-038(a) (Pressburger Klezmer Band [LAJV])
Track ID: 32546
Arrangement Pressburger Klezmer Band -- פּ ק בּ
Violin Werner, Andrej
Clarinet Lago, Miro
Viola Alexander, Daniel
Piano/Sampler Suska, Pavol
Zbor/Double Bass Alexander, Samo
Drums Oros, Martin
Vocal Ballova, Linda
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn,
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן,
Language: English/Yiddish
Style: Swing/Modern/Klezmer
Length: 7:22

On album: 052c (Andrews Sisters/ Bay Mir Bistu Sheyn/ Joseph! Joseph!)
Track ID: 30250
Artist: Andrews Sisters
Language: Yiddish

On album: K-094(a) (Tsigayner Klezmer, Rolinha Kross Trio)
Track ID: 30986
Accordion/Midibass/Arrangement van Tol, Theo
Vocals/Arrangement Kross, Rolinha
Cimbalom/Arrangement Vink, Bokkie
Artist: Rolinha Kross Trio
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host oygn vi bay a koter
First line (Yiddish):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האָסט אױגן װי בײַ אַ קאָטער
Track comment: toter = Tatar, koter = tomcat
Language: Yiddish
Style: Concert/Cabaret

On album: L-058(a) (Listen Up! A Capella - Jewphoria)
Track ID: 31113
Vocal Solo Singer, Rebecca
Vocal Mann, Moshe
Vocal/Arranger Mendelson, Michael
Vocal Singer, Steve
First line: Bay mir bistu shayn, please let me explain, bay mir bistu shayn means that…
Language: English
Style: A Cappella/Jazz/Swing

On album: R-048(a) (Romantic Jewish Songs / Nightclub Music)
Track ID: 28113
Soprano Sax/Tenor Sax Vratil, Ladislav
Violin/Viola Hudak, Zdenek
Piano, Keyboards Hindls, Richard
Keyboards, Programming Linhart, Radim
Arranger Linhart, Radim
Style: Instrumental/Jazz/Pop
Length: 01:46

On album: Z-040(a) (Zing / Yiddish Song Project -- זינג \ ייִדיש ליד פּרייִיעקט)
Track ID: 39790
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Language: Yiddish
Length: 5:37

On album: T-028(d)1 (Karsten Troyke / Live Klezmer Concert)
Track ID: 42530
Vocal Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
Violin Dessiatnik, Gennadi
Accordion Khoryshman, Valeri
Contrabass Jach, Michael
First line: Zolst mir libe derclaren, day vel ikh far dir libe shvern, ven du hingst oyf…
First line:זאָלסט מיר ליבע דערקלערן דאַן וועל איך דיט ליבע שווערן, ווען דו הינגסט ציביסלעך
Language: Yiddish/English
Style: Concert/Jazz/Swing/Klezmer
Length: 5:14

On album: R-042(c) (Vilde Mekhaye/Wild Ecstacy/Eleanor Reissa/Frank London/Klezmer Allstars)
Track ID: 42015
Vocal/Arranger Reissa, Eleanor
Trumpet London, Frank
Drums Alexander, Aaron
Tuba Caswell, Ron
Accordion Farrell, Patrick
Guitar Seabrook, Brandon
Clarinet Winograd, Michael -- ווינאָגראַד, מ.
Guitar Drye, Brian
Artist: Klezmer Brass Allstars
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host oygn vi a kuter, un ven du…
First line (Yiddish):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָאָטער, װען דו האָסט אױגן װי אַ קוטער,...
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Pop/Concert
Length: 2:53

On album: B-114(b)3 (Dan Blacksberg/ Eleanor Reissa/ Freedman Fifteenth Anniversary Concert/Highlights)
Track ID: 41599
Artist: Dan Blacksberg Modern Yiddish Ensemble
Vocal Reissa, Eleanor
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host oygn vi..
First line (Yiddish):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האָסט אױגן װי אַ...
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Pop/Concert
Length: 8:00

On album: C-071(a) (Mazl Tov Mis Amigos / Juan Calle and His Latin Lantzman/ Yiddish Favorites In Latin Tempos)
Track ID: 42381
Vocal Powell, Ed
Trumpet Cheatham, Doc
Trumpet Oles, Lou
Trumpet Terry, Clark
Timbals Rodriguez, Willie
Piano Palmieri, Charles
Lute/Arranger Cali, John
Conga/Bongos Barretto, Ray
Conductor, Latin Lantzman Calle, Juan
Clarinet/Bass Clarinet/Flute Russell, Shelly
Bass Marshall, Wendell
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu eyner oyf der velt,…
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַערע אױף דער וועלט...
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Concert/Pop/Latin/Dance/Merengue
Length: 2:41

On album: B-209(a) (Anatholy Bonder/Gevolt AlefBase)
Track ID: 42172
Vocal/Arranger Bonder, Anatholy
Synthesizers Lifshitz, Dmitry
Violins Iframov, Eva
Guitars Gimmervert, Michael
Bass Guitars Lekhovitser, Mark
Drums Weinstein, Vadim
Arranger Gevolt
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host oygn vi..
First line (Yiddish):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האָסט אױגן װי אַ...
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Hard Rock/Concert/Heavy Metal
Length: 4:30

On album: V0445 (Drexel Mediterranean Ensemble: Bruce Kaminsky, conductor (Video))
Track ID: 42309
Keyboard Posmontier, Dave
Clarinet Ulancy, Ken
Vocal DeLuca, Rosina
Vocal Wright, Janet
Artist: Mediterranean Ensemble
Conductor Kaminsky, Bruce
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English
Style: Klezmer/Swing/Concert/Duet
Length: 3:15

On album: D-041(a) (Lillian Davis: Yiddish Songs)
Track ID: 42413
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu eyner oyf der velt,…
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַערע אױף דער וועלט...
Language: Yiddish
Style: Folk/Acapella
Length: 0:47

On album: P-038(e) (Andre Ochodio & Pressburger Klezmer Band/ Shalom)
Track ID: 43068
Double Bass Alexander, Samo
Accordion Jovic-Werner, Snezana
Vocal Ochodlo, Andre
Percussion Instruments Oros, Martin
Artist: Pressburger Klezmer Band -- פּ ק בּ
Piano Suska, Pavol
Clarinet Tago, Miro
Fiddle Werner, Andrej
Double Bass/Music Supervisor Zuchowski, Adam
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven dos oygn vi a koter, un zenen…zogt ikh…un ven du host a narishn seykhl, un ven
First line (Yiddish):ווען דו זאָלסט זײַן שווערץ ווי אַ טאָטער, ווען דאָס אויגן ווי בײַ אַ קאָטער, און זענען...זאָגט איך...און ווען דו האָסט....
Language: Yiddish
Style: Concert/Klezmer/Swing
Length: 3:25

On album: S-022(c) (The 18 Pearls of Yiddish Songs Yaacov Shapiro -- די 18 פּירל פֿון ייִדישן ליד יעקב שפּירו)
Track ID: 2045
Vocal Shapiro, Yaacov -- שאַפּיראָ, יעקבֿ
Artist Israel Philharmonic Orch, Strings & Bass
Conductor/Arranger Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Tshiribim/ Tum Balalayke/ Di Grine Kuzine/ Sheyn Vi Di..
Language: Yiddish

On album: T-021(a) (Jewish Songs Sung By Golda Tenser The Small Town of Belz.. -- דאָס שטעטעלע בעלז... ייִדישע לידער געזונגען דורך גאָלדע טענצער)
Track ID: 2047
Vocal Tentser, Golda -- טענצער, גאָלדאַ
Conductor Baiazheieur, P. -- באַיאַדזשעיעור, פּ.
Arranger Dobzhansky, M. -- דאָבזשאַנסקי, מ.
Arranger Kozlowski, Leopold -- קאָזלאָװסקי, ל.
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du halts oyf vi..
First line (Yiddish):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האַלטס אױף װי אַ...
Track comment: Recording made in Poland
Language: Yiddish

On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 2048
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Adams, Joey
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Medley, Mayn Yidishe Meydele, Tshirbim
Language: Yiddish

On album: B-028(b) (Our Way (Tahka - Tahka) The Barry Sisters)
Track ID: 2049
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Artist Graff, Jerry, voc arr & orch cond
Artist Tyler, Jim, orchestrations
First line: Kh'vil dir zogn, ikh glaykh tsuhern, az du zolst mir libe..
First line (Yiddish):כ'װיל דיר זאָגן, איך גלײַך צוהערן,אַז דו זאָלסט מיר ליבע ערקלערן
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 2050
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
Vocal Kressyn, Miriam -- קרעסן, מיריאַם
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn" ? ("I Would If I Could"
Language: Yiddish

On album: P-004(d) (Molly Picon WEVD Memorial Program Henry Sapoznik, Narrator)
Track ID: 2051
Vocal Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
Narrator Sapoznik, Henry -- סאַפּאָזניק, הענעך
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: with Eng version- "In Mayne Oygn Bistu Sheyn" with M. Picon
Language: Yiddish

On album: F-024(e) (David Fisher My Mother's Language 22 Songs Mamma L'shon -- דודו פישר מאַמע לשון שפת אימי מיטב השירים ביידיש)
Track ID: 2052
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
Arranger Weiss, Roni -- וייס, רוני,
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Medley with Tshiribim/ Sheyn Vi Di Levone
Language: Yiddish

On album: M-034(a) (The Mazeltones ODESSA, Washington)
Track ID: 2053
Artist: Mazeltones
Vocal Marcus, Wendy
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line (English):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English

On album: K-035(a) (The Original Klezmer Jazz Band)
Track ID: 2054
Artist: Original Klezmer Jazz Band
Arranger/Piano/Musical Direction/Vocal Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
Banjo/Guitar Sapoznik, Henry -- סאַפּאָזניק, הענעך
Trumpet Gross, Ken
Clarinet/Alto Sax Chernet, Joel
Bass Abruzzo, Tom
Trombone Bragin, Ted
Drums Salzberg, Si
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain da in jazz,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English
Style: Jazz/Klezmer
Length: 4:14

On album: K-029(e) (The Klezmer Conservatory Band A Jumpin' Night...)
Track ID: 2055
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line (English):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Language: English

On album: S-019(a) (Yiddish American Sing-A-Long Solomon Schwartz Orchestra)
Track ID: 2056
Artist Schwartz, Solomon and his Orch
Artist Fisher, Emmanuel Singers
First line: Of all the girls that I've known, and I've known some,
First line (English):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Language: English

On album: S-035(a) (The Ed Sullivan Singers and Orchestra Sunrise Sunset)
Track ID: 2057
Artist: Sullivan, Ed Singers and Orchestra
Conductor Macero, Ted
Arranger Vincent, Warren
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
Language: English
Style: Jazz

On album: G-013(d)5 (Song of the Golden Land Lectures 09 and 10)
Track ID: 2058
Artist Andrews Sister
Narration Katzman, Dr. Jacob
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 10, Song of the Golden Land, Simkhas
Language: English

On album: A-014(a) (The Andrews Sisters The Fabulous Century 1930-40)
Track ID: 2059
Vocal Andrew Sisters
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Classic version
Language: English

On album: S-047(a) (Shalom Music of the Jewish People)
Track ID: 2060
Artist Goodman, Benny Quartet
Vocal Tilton, Martha
First line: Bay mir bistu sheyn, please let me explain,
Language: English

On album: A-033(a) (The Austin Klezmorim Texas Klez)
Track ID: 2061
Artist Austin Klezmorim
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line (English):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English

On album: F-022(b) (Yiddish Maestro Please The Feder Sisters)
Track ID: 2062
Vocal Feder Sisters -- פֿעדער שװעסטער
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Artist: Sloan, Mimi
Artist: Feder, Sylvia -- פֿעדער, סילװיע
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Of all the boys I've known and I've known some,
Language: English/Yiddish

On album: H-022(a) (More Than Chicken Soup Featuring Hasha Musha)
Track ID: 2063
Artist Hasha Musha
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley with "Sheyn Vi Di Levone"
Language: English/Yiddish

On album: B-014(a) (Wenn Die Jidden Lachen Belina Jens Brenke)
Track ID: 2064
Vocal Belina and Jens Brenke
First line: Oy, bay mir bistu sheyn, please let me explain,
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן,
Track comment: Recording made in Germany
Language: English/Yiddish

On album: L-034(a) (Dayne Oygn Francois Lilienfed und "Galizianer" -- דײַנע אױגן)
Track ID: 2065
Vocal Lilienfeld, Francois
Artist: Galitsianer
First line: Of all the boys that I've known, and I've known some,
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Language: English/Yiddish

On album: L-034(b) (Simkhes Un Tsures Francois Lilienfeld /Ensemble Galitsianer -- שׂמחות און צרות)
Track ID: 2066
Vocal/Arranger Lilienfeld, Francois
Artist: Galitsianer
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Of all the boys I've known and I've known some,
Language: English/Yiddish

On album: O-007(a) (The Old World Folk Band II Dancing In The Aisles -- קלעזמער)
Track ID: 2067
Vocal Leviton, Susan
Artist: Old World Folk Band
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English/Yiddish

On album: F-024(c) (Childhood Years Yiddish Soul Music David Fisher -- שנות ילדות שירי נשמה אידיים דודו פישר)
Track ID: 2068
Hebrew Adaptation Koren, Avi -- קורן, אבי
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
First line: Yafe beynai, akhat bekayai, akhat vikhida at beolam.
First line (Hebrew):יפה בּעיני, אחת בּחיי, אחת ויחידה אתּ בּעוֹלם.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley with "Tshiribim" and "Sheyn Vi Di Levone" - Heb
Language: Hebrew

On album: I-004(f) (Jewish Rhapsodies For Those In Love The Israeli Strings)
Track ID: 2069
Artist Israeli Strings
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

On album: J-009(a) (Soul of a People Arranged and Conducted by Gordon Jenkins)
Track ID: 2070
Artist Gordon Jenkins Orchestra
Arranger/Conductor Jenkins, Gordon
Style: Instrumental

On album: M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss -- מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID: 2071
Artist CBS Israel Dance Orchestra -- תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor Weiss, Alex -- וויס, אלעקס,
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Part of medley in "Shuffle" style.
Style: Instrumental

On album: R-028(a) (Paul Rothman & His Orchestra present A Taste of Israel)
Track ID: 2072
Artist: Paul Rothman Orchestra
Conductor Orchestra Rothman, Paul
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental/Funky

On album: S-011(b) (Traditional Jewish Melodies Orch & Chr of Benedict Silbverman)
Track ID: 2073
Artist Silberman, Benedict, Orch & Chorus
Arranger/Conductor Silberman, Benedict
Style: Instrumental

On album: S-027(b) (An Evening With Jacob Sandler -- אײן אָװענט מיט יעקבֿ סאַנדלער)
Track ID: 2074
Artist Sandler, Jacob -- סאַנדלער, יעקבֿ
Artist Negreanu, Mani, arr and cond a -- נעגריאַנו, מאַני, אַראַנ און דיריגענט
Style: Instrumental

On album: H-023(a) (The Hester Street Troupe Generation To Generation)
Track ID: 2075
Artist Hester Street Troupe
Track comment: Medley with Eyshes Khayil and Yosl Yosl
Style: Instrumental

On album: Z-016(b) (Nigunim Of Gold Israel Zohar -- ניגונים של זהב ישׂראל זוהר)
Track ID: 2076
Clarinet Zohar, Israel -- זוהר, ישׂראל
Track comment: From the 1933 Yid Musical "I Would If I Could"
Style: Instrumental

On album: B-028(i) (The Barry Sisters)
Track ID: 2080
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host oygn vi..
First line:װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האָסט אױגן װי אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English/Yiddish

On album: T-023(a) (Those Were The Days)
Track ID: 2081
Vocal Reissa, Eleanor
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
Accomp Golden Land Klezmer Orchestra
Vocal Adler, Bruce
Vocal Wilner, Lori
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host…
First line:װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האָסט אײגעלעך װי..
Track comment: From "Those Were The Days"
Language: English/Yiddish

On album: M-044(a) (Machaya Klezmer Band)
Track ID: 2082
Vocal Enoch, Frieda
Artist: Machaya Klezmer Band
Artist McCrensky, Jay, dir
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line:בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Modern Klezmer & Jazz Arrangement
Language: English/Yiddish

On album: K-059(a) (Daniel Kempin Yiddish Songs)
Track ID: 2083
Artist Kempin, Daniel
First line: Bay mikh bistu sheyn, bay mikh hostu kheyn, bay mikh bistu..
First line:בײַ מיך ביסטו שײן, בײַ מיך האַסטו חן, בײַ מיך ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English/Yiddish

On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 2085
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist: Bay Mir Bistu Sheyn Orchestra -- בײַ מיר ביסטו שײן אָרקעסטער
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

On album: A-022(a) (Aleph Duo A to Z in Jewish Music)
Track ID: 2038
Artist Aleph Duo
Vocal Albrecht, Avraham -- אלבריט, אַבֿרהם
Artist Moshiakh, Ilan, music dir & cond
Vocal Avsholom, Zfira
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Tshiribim/ Yome Yome/ Bay Mir Bistu Sheyn/ Sheyn Vi Di...
Language: Yiddish

On album: K-007(a) (Sing-Along IN Yiddish with Marv Kurz -- זינגט מיט מיר אין ייִדיש)
Track ID: 2039
Artist Kurz, Marv
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, Bist eyne bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Trasnliteration of chorus with album notes.
Language: Yiddish

On album: F-024(b) (Golden Yiddish Favorites 20 Songs David Fisher -- גולדענע לידער 20 לידער די בעסטע ייִדישע לידער דודו פישר)
Track ID: 2040
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
First line: Ikh vil dir zogn, gib glaykh tsuhern, az du vilst mir libe..
First line (Yiddish):איך װיל דיר זאָגן, גיב גלײַך צוהערן,אַז דו װילסט מיר ליבע...
Track comment: Medley with "Tshiribim" and "Sheyn Vi Di Levone"
Language: Yiddish

On album: K-017(a) (Music for a Jewish Wedding Lenny Kaye and His Orchestra)
Track ID: 2041
Artist: Kaye, Lenny and his Orchestra
Vocal Reid, Florence
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bist eyner bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, ביסט אײנער בײַ מיר אױף...
Track comment: Medley with Sheyn Vi Di Levone and Mayn Shtetele Belz
Language: Yiddish
Style: Pop

On album: M-032(a) (Maxwell Street Days Maxwell St. Klezmer Band)
Track ID: 2042
Artist Maxwell St. Klezmer Band
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, Bist eyne bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האָסטו חן, ביסט אײנע בײַ מיר אױף...
Track comment: Medley with Yosl, Yosl and Sherele
Language: Yiddish

On album: D-017(b) (Dany Delmin 19 chansons "yiddish" eternelles -- דאַני דעלמאַן 19 אײביקע ייִדיש לידער)
Track ID: 2043
Artist: Delmin, Dany, Orchestra & Chorus -- דעלמין, דאַני, אָרקעסטער און כאָב
Conductor Delmin, Dany, conductor -- דעלמין, דאַני, דיריגענט
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment: Recording made in France.
Language: Yiddish

On album: J-016(a) (Shalom America Jackie Jacob Sings)
Track ID: 2044
Vocal Jacobs, Jackie
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

On album: T-019(a) (Tamara Songs of a Soviet Jewess)
Track ID: 2357
Artist Tamara
Piano Shalit, Vladimir
First line: Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du halts oyf vi..
First line (English):װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער, װען דו האַלטס אױף װי אַץ..
Track comment: Medley with Ikh Hob Dikh Tsu Fil Lib and Grine Kuzine
Language: English

On album: R-016(g) (A..Caravan..Stars Featuring Seymour Rechtzeit & Molly Picon)
Track ID: 23641
Vocal Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
Track comment: with "In Mayne Oygn Bistu Sheyn - Eng & Yid
Language: Yiddish

Title: Dona Dona (Video) -- דאָנאַ דאָנאַ (ווידיאָ)
Author: Zeitlin, Aaron -- צײַטלין, אַהרן
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Theatre/Folk
Subject: Calf/Freedom/Choice/Subjegation/Wagon/Swallow (Bird)
Origin: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Alb A-001(h)/Alb Z-012(a)/Alb B-007(a)/Vinkov 4 45
Transliteration: Alb B-007(a)/Kinderbuch 104/Alb C-015(a)/Alb D-016(a)/Alb L-023(b)/Kinderland
Translation: Kinderbuch 104/Alb L-048(a)/Alb O-001(a)/Alb B-007(a)/Kinderland/Schwartz 6/
Music: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Z-012(a)/Vinkov 4 45/Schwartz 6
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell.

Recording:


On album: V0121 (The Humanaires In Concert (Video))
Track ID: 34010
Vocal Humanaires
Vocal Perlmutter, Fagie
Conductor/Arranger Berman, David
Pianist Baroyan, Zara
Narrator Sears, Sam Wade
English Adaptation Kramer, Aaron
Language: Yiddish/English
Style: Choral/Concert

(Error: Cannot display info for title id 23684 -- Contact diglib@pobox.upenn.edu to have this fixed)

Title: Di Bobe Mitn Zeydn -- די באָבע מיטן זיידן
Author: Rund, Morris
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Pop
Subject: Grandfather/Grandmother/Song/Embrace
Additional song notes: Grandmother with Grandfather

Sheet music:


Folder: 1257
Series: 4
Arranger: Richard Gendelman
Arranged for: Bb Clarinet/ Voice/Piano
Texts: Transliteration
Provenance: Gendelman Gift
First line: Bim bam bam, stidl didel dam, flegn zingen beyde, oy, bim..
Notes: with "Oyfn Pripitshik" for Bb tenor sax and clarinet

Title: Shlof Ayn Mayn Kind -- שלאָף אײַן מײַן קינד
Author: Frug, Shimon Shmuel -- פֿרוג, שמעון שמואל
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Lullaby
Subject: Night/Cold/Wind/Sleep/Child/Innocence/Sorrows/Joys/Tears
Origin: Sheet Music
Transliteration: Sheet Music
Additional song notes: Sleep My Child

Sheet music:


Folder: 18
Series: 1
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co
Publisher address: 58 Second Ave
Date: 1936
Provenance: Gift of Barbara Moskow, March 2014
First line: Di nakht iz kalt, es roysht di vint, shlof ayn mayn kind,..
First line (Yiddish): די נאַכט איז קאַלט, עס רוישט די ווינט, שלאָף אײַן מײַן קינד,
Notes: Printed Sheet Music/ Secunda's Lider/ Image of Sholom Secunda? Price 30 cents/

Title: Shir Hacheirut -- שיר החרות
Author: Shenhar, Yitskhak -- שנהר, יצחק
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Zionist
Subject: Pioneers/Liberation/Nation/Homeland/Redemption/Hope
Origin: Sheet Music
Transliteration: Sheet Music
Translation: Sheet Music
Music: Sheet Music
Additional song notes: Song of Liberation

Sheet music:


Folder: 19
Series: 1
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Hebrew/Transliteration/Translation
Publisher: Metro Music Co
Publisher address: 64 Second Ave
Date: 1952
Provenance: Gift of Barbara Moskow, March 2014
First line: Paneinu el hashemesh haolah, darkeinu shuz ponah mizrachah,
First line (Yiddish): פּנינו אל השמש העולה, דרכּנו שוב פּונח מזרחה אָנו צופים לקראת שעה גדולה
Notes: Printed Sheet Music/Title in English, Transliteration and Hebrew/Price 75 cents

Title: Al Chet (Der Nayer) -- על חתא (דער נײַער)
Author: Rund, Morris
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater/Humorous
Subject: Poverty/Forgiveness/New Year/Livelihood/Matchmaker/Sins
Transliteration: Peppler 2 34
Translation: Peppler 2 34
Music: Peppler 2 34
Additional song notes: The New Al Chet

Recordings:


On album: P068((e)
Track ID: 41457
Vocal Peppler, Jane
Vocal Kloko, Randy
First line: Vi oykh di shrayber mit di zibn vayber vos hot amol gehat amol gelt in di benk,
Language: Yiddish
Style: Concert/Duet
Length: 2:47

On album: P-068(e) (Jane Peppler, Randy Kloko, & friends/ Lebedik Yankel: Yiddish songs from Warsaw, volume 2)
Track ID: 41472
Vocal/Piano Peppler, Jane
Vocal Kloko, Randy
First line: Vi oykh di shrayber mit di zibn vayber vos hot amol gehat gelt in di benk,…
First line (Yiddish):ווי אויך די שרײַבער מיט די זיבן ווײַבער וואָס האָט אַמאָל געהאַט געלט אין די בענק..
Language: Yiddish
Style: Concert/Duet
Length: 3:59

Title: Bay Mir Bistu Sheyn (English) -- בײַ מיר ביסטו שײן (ענגליש)
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Author: Cahn, Sammy
Author: Chaplin, Saul
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Swing/Pop
Subject: Beauty/Language/Heart
Origin: SM General 116
Additional song notes: Englation Adaptation by Cahn & Chaplin

Other tracks with this artist


Title: Lechu Neranenoh -- לכו נרננה
Also known as: Shom'o
Composer: Katz, Cantor Sholom -- קאץ, חזן שלום
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35458
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: Lechu neranenoh laShem, nareeya L'Tzoor Yishenu
First line (Hebrew):לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו
Language: Hebrew
Style: Religious/Liturgical
Length: 0:39

Title: Hava Nagila (Nathanson) -- הבה נגילה
Also known as: Kene Hora (Hava Nagila)
Also known as: Living With the H Tune
Author: Nathanson, Moshe
Genre: Folk/Hora
Subject: Dance/Celebration/Joy
Song Comment: See Page 130 for extended info on the song
Origin: Coopersmith NJS 111/Nath 15/Alb S-033(a)/Alb Z-013(a)/Alb N-014(a)
Transliteration: Alb N-014(a)/Coopersmith NJS 111/Alb N-014(b)/Alb S-033(a)/Alb K-007(a)
Translation: Coopersmith NJS 111/Alb S-033(a)/Alb Z-013(a)/Alb N-014(b)/Alb B-032(a)
Music: Coopersmith NJS 111/Nath 15/Pasternak BHN 130/Metro Scher 15
Additional song notes: Originally Chassidic Sadigurer (Bukovina, Poland) nigun. Text - claimed by Idelsohn, but text usually attributed to Moshe - Nathanson. See Pasternak's "Beyond Hava Nagila" p 130: Nulman, p - 102.
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 6235
Arranger/Conductor Orchestra & Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Hava nagila, venismekha. hava neranena, venismakha. Uru...
First line (Hebrew):הבה נגילה ושׂמחה. הבה נרננה, ונשׂמחה. עורוּ אחים בּלב שׂמח.
Language: Hebrew

Title: Akavyo Ben Mahalalel -- עקביא בּן מהללאל
Genre: Religious/Commentary/Pirke/Mishna/Ethics/Pirke Aboth
Subject: Judgement/Death/Origins/AccountingPirkeOves/Pirke Aboth 3:01
Origin: Pirke 40
Translation: Pirke Aboth 40/Alb B-033(a)
Additional song notes: Knowest from whence thou comest, wither thou goest and before whom you are about to give a final reckoning
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 992
Vocal Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Orchestral Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line (Hebrew):עקביא בּן-מהללאל אוֹמר. הסתּכּל בּשׁלשׁה דברים ואין אתּה בא לידי...
Track comment: From "Pirke Oves"
Language: Hebrew
Style: Concert

Title: Hora (Secunda, Yid) -- האָראַ (סעקונדאַ, ייִדיש)
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 6775
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Ensemble -- אַנסאַמבל
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: Shabos Nokh Havdola -- שבּת נאָך הבדלה
On album: W-006(b) (Cantor Leibele Waldman 12 Concert Hits (Magidish))
Track ID: 13451
Author/Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocalist Waldman, Cantor Leybele -- װאַלדמאַן, חזן לײבעלע
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: Ikh dermon zikh in a bild in der alter heym, in shetl...
First line:איך דערמאָן זיך אין אַ בילד אין דער אַלטער הײם,

Title: Shabat Shalom (Gut Shabos Aykh) -- שבּת שלום (גוט שבּת אײַך)
On album: xS-036(a)
Track ID: 13403
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Shabot shalom...
First line:שבּת שלום
Track comment: Same melody as "Gut Shabos Aykh"

Title: Shir Hekharut (Heb) -- שיר החרות
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 13909
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Tsena, tsena tsena, tsena, habanot urena khayalim bemosheva
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: "Song Of Liberation" - Secunda credited , Lyrics???
Language: Hebrew

Title: Sisu V'simkha B'simkhas Tora (Heb) -- שׂישׂו ושׂמחוּ בּשׂמחת תּוֹרה
On album: L-033(a) (Dale Lind in Concert)
Track ID: 14527
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Lind, Dale
First line: Sisu v'simkha b'simkhas tora, usnu kovod latora, ki tov...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Rejoice and be glad in the joy of the Torah.
Language: Hebrew

Title: Social Security (Yid) -- סאָשעל סעקוריטי (ייִדיש)
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 14581
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Jacobs, Jacob & Charlotte Cooper -- דזאַקאָבס, דזאַקאָב & שאַרלאָט קאָפּער
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: ...a papir a vaybl gebn, az vos zi darf hobn tsum lebn,
First line:...אַ פּאַפּיר אַ װײַבל געבן, אַז װאָס זי דאַרף צום לעבן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: Lecho Dodi -- לכה דודי
Also known as: L'cho Dodi (Ashkenazic pronunciation)
Author: Alkabetz, Rabbi Solomon -- אלקבּץ, ר" שלמה
Composer: Bensoussan, Aaron
Genre: Liturgical/Cantorial/Choral
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35459
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: L'cho dodi likrat kallah, p'nei Shabbat nikabla, Shamor vezachor b'dibur echad
First line (Hebrew):לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדבור אחד
Language: Hebrew
Style: Religious/Liturgical
Length: 4:25

Title: Borchu -- ברכו
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35460
Vocal Tucker, Richard
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Borchu et Adoshem Hamevorach
First line (Hebrew):ברכו את ה' המברך
Language: Hebrew
Style: Religious/Liturgical
Length: 0:41

Title: Ahavas Olam -- אהבת עוֹלם
Also known as: Ahavat Olam
Genre: Religious/Liturgical/Biblical/Deuteronomy 06:4-09
Subject: Love/God/Heart/Mind/Teach/Children/Hand/Frontlets/Door Posts
Origin: Tanakh v.1 437
Transliteration: Ephemera 1124
Translation: Tanakh v.1 437
Additional song notes: Thou shall love thy Lord...
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35461
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: Ahavas olam beit Yisrael amcha ahavta
First line (Hebrew):אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות ומשפטים אותנו למדת
Language: Hebrew
Style: Religious/Liturgical
Length: 8:27

Title: Shabos Yontov Un Rosh Khoydesh -- שבּת ים טובֿ און ראש חודש
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre: Theater
Subject: Love/Lonliness
Origin: Gold Roz 61
Transliteration: D-004(k)/Gold Hesk 7
Translation: D-004(k)/Gold Hesk 7/CD K-081(a)
Music: Gold Roz 61/Gold Hesk 74
Additional song notes: From the operetta "Shulamis oder Bas Yerushalayim"
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 13471
Vocal Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Shabos, yontov un rosh khoydesh, daven ikh aleyn far zikh,
First line:שבּת, יום טובֿ און ראש חודש, דאַװען איך אַלײן פֿאַר זיך
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the operetta "Shulamis"

Title: Ale Felker Zingen -- אַלע פֿעלקער זינגען
On album: S-039(a) (Cantor Eleazer Shulman Yiddish & Israeli)
Track ID: 1139
Author Rosenberg, Yisroel -- רוזנבּרג, ישׂראל
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Shulman, Khazn Eleazer
Organ Reisenman, Bob
First line: Ale felker zingen, yeders hot ober zayn lid,
First line:אַלע פֿעלקער זינגען, יעדערס האָט אָבער זײַן ליד,
Track comment: Framework for medley of cantorial selections. "Yehi R'tson"
Language: Yiddish/Hebrew

Title: Ale Viln Zingen -- אַלע װילן זינגען
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 1152
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ale viln, ale viln, der vil koved, der vil gelt,
First line (Yiddish):אַלע װילן, אַלע װילן, דער װיל כּבֿוד, דער װיל געלט,
Track comment: Medley, Az Men Farzukht, Am Yisroel Khay, Vus Geven Iz Geven
Language: Yiddish

Title: A Pastekhl (Goldfadn) -- אַ פּאַסטעכל (גאָלדפֿאַדן)
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre: Theatre/Allegory
Subject: Shepherd/Slave/Place/Canaan/Moses/Commandments/
Origin: ML MTAG 130
Transliteration: ML MTAG 130/Alb B-031(a)/Ephemera 1636
Translation: Ephemera 1636
Music: ML MTAG 131
Additional song notes: A Shepherd From the operetta "Bar Kokhba oder Di Zun Fun Dem Shtern"
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 537
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: A pastekhl iz geven a mol, in dem land kenan,
First line (Yiddish):אַ פּאַסטעכל איז געװען אַ מאָל, אין דעם לאַנד כּנען,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the operetta "Bar Kokhba"
Language: Yiddish

Title: Vaylu -- װײַלו
Also known as: Shpil Mir Tsigayaner
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Genre: Literary Origin
Subject: Gypsy/Poverty/Wandering/Mother/Sorrow/Song
Origin: ML PYS 190/Alb B-211(a)
Transliteration: ML PYS 190/Alb B-211(a)
Translation: T-015(a)/Alb B-211(a)
Music: ML PYS 191
Additional song notes: Play (Perform Ffor Me Gypsy Masha Benya Mats also credited (aithor? Composer?) on Alb B-211(a)
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 14198
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Shpil mir tsigayner, shpil mir a lid, shpil mir un shpil…
First line (Yiddish):שפּיל מיר ציגײַנער, שפּיל מיר אַ ליד, שפּיל מיר און שפּיל מיר...
Language: Yiddish

Title: A Brivele Der Mamen -- אַ בריוועלע דער מאַמען
Also known as: Mikhtav Le'ima
Author: Smulewitz, Solomon -- שמוליװטש, שלמה
Composer: Smulewitz, Solomon -- שמוליװטש, שלמה
Composer: Smulewitz, Solomon -- שמוליװטש, שלמה
Genre: Theater
Subject: Mother/Son/Parting/Letter/Emigration/Class/Neglect/
Origin: ML MTAG 144/GYF 28/Levin N 65
Transliteration: ML MTAG 144/GYF 28/Levin N 65/Alb G-013(c)/Alb L-009(a)/SM Moskow 54
Translation: Silverman YSB 145/Alb D-004(k)/Alb D-016(a)/Levin N 65/Alb M-068(a)55
Music: ML MTAG 144/GYF 28/Levin N 65/SM Moskow 54
Additional song notes: A letter To Mother See also for translit and translate What's Not To Like Ephemera 1458 ---2017
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 44
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: A brivele der mamen, zolstu nit farzamen, shrayb geshvind...
First line (Yiddish):אַ בריװעלע דער מאַמען, זאָלסטו ניט פֿאָרזאַמען, שרײַב געשװינד...
Track comment: with Rozhinkes Mit Mandlen
Language: Yiddish

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 819
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: Medley Oy Mame, Bin Ikh Farlibt, Oy Malkele, In Mayne Oygn..
Language: Yiddish

Title: Artsa Alinu -- ארצה עלינוּ
Genre: Israeli/Pioneer/Agency Song/Hora/Folk
Subject: Land/Sowing/Reaping
Origin: Bugatch 25/Sheet Music 1267
Transliteration: Bugatch 25/Alb K-007(a)/CD S-085(a)/Alb H-012(a)/Vorbei 449/SheetMusic 1267
Translation: Alb H-012(a)/CD S-085(a)/Vorbei 449/Binder 10/Sheetmusic 1267
Music: Bugatch 25/Binder 10/Sheet Music 1267
Additional song notes: See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 9 for transliteration and music We have come to our land. We have plowed and we have sown, but have not yet reaped.
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 1466
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Artsa alinu k'var kharashnu vegam zaranu aval od lo katsarnu
First line (Hebrew):ארצה עלינו כּבר חרשנו וגם זרענוּ אבל עוֹד לא קצרנוּ.
Language: Hebrew

Title: Alles In Eynem -- אַלעס אין אײנעם
On album: F-009(b) (Leo Fuchs/ Yiddish American...Songs & Humor /Shalom Partner)
Track ID: 1190
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Author/Artist Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
First line: Ales in eynem iz nishto bay keynem, tsu raykh tsu orem,
First line:אַלעס אין אײנעם איז נישטאָ בײַ קײנעם צו רײַך צו אָרום,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Am Yisroel Khai -Yisroel Du Vest.. -- עם ישׂראל חי (ישׂראל דו װעסט װאַקס)
On album: xA-009(a)
Track ID: 1225
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Yisroel, yisroel, du vest vaksn, du vest blien, am yisroel..
First line:ישׂראַל, ישׂראל, דו װעסט װאַקסן, דו װעסט בליִען, עם ישׂראל חי,
Track comment: See "Yisroel Du Vest Vaksn" "װאַקסן װעסט דו ישׂראל"

Title: Az Men Farzukht -- אַז מען פֿאָרזוכט
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 1789
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Az men farzukht un s'iz gut, vilt zikh nokh a mol,
First line (Yiddish):אַז מען פֿאַרזוכט און ס'איז גוט, װילט זיך נאָך אַ מאָל,
Language: Yiddish

Title: Az Men Farzukht -- אַז מען פֿאָרזוכט
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 1790
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Az men farzukht un s'iz gut, vilt zikh nokh a mol,
First line (Yiddish):אַז מען פֿאַרזוכט און ס'איז גוט, װילט זיך נאָך אַ מאָל,
Language: Yiddish

Title: Avodim Hayinu (Secunda) -- עבדים היינו (סעקונדאַ)
Genre: Holiday/Peysekh/Passover
Subject: Slaves/Egypt/Memory
Origin: Alb M-029(a)/
Transliteration: Alb M-029(a)/
Translation: Alb M-029(a)/
On album: W-006(b) (Cantor Leibele Waldman 12 Concert Hits (Magidish))
Track ID: 1655
Author/Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocalist Waldman, Cantor Leybele -- װאַלדמאַן, חזן לײבעלע
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: In mitsrayim a mol hobn mir shark gelitn, fir hundert yor..
First line (Yiddish):אין מצרים אַ מאָל האָבן מיר שטאַרק געליטן, פֿיר הונדערט יאָר...
Language: Yiddish

Title: Az Men Farzukht -- אַז מען פֿאָרזוכט
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 1791
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Az men farzukht un s'iz gut, vilt zikh nokh a mol,
First line (Yiddish):אַז מען פֿאַרזוכט און ס'איז גוט, װילט זיך נאָך אַ מאָל,
Track comment: Medley, Ale Viln Zingen, Am Yisroel Khay, Vus Geven Iz Geven
Language: Yiddish

Title: Oy Vet Mir Der Rebe Shmeysn -- אױ װעט מיך די רבּי שמײסן
Also known as: Der Kheyder Yingele
Also known as: Yankeles Lid
Author: Chemerinsky, Mordkhele -- טשעמערינסקי, מרדכעלע
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater/Humorous
Subject: Kheyder/Student/Absence/Chores/Excuses/Whipping
Origin: Alb P-004(c)
Transliteration: Alb P-004(c)
Translation: Alb P-004(c)
Additional song notes: See Forward Oct 8, 1988. From the operetta "Yankele"
On album: M-024(b) (Our Musical Heritage I / The Yiddish Lied/ Cantor Benjamin Z. Maissner)
Track ID: 3178
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Maissner, Cantor Benjamin Z.
Piano Bell, Naomi
First line: Zuntik bin ikn nit geven in kheyder, vayl zuntik hob ikh...
First line (Yiddish):זונטיק בין איך ניט געװען אין חדר, װײַל זונטיק האָב איך פֿײַנט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: A/K/A "Oy Vet Mikh Der Rebi Shmeysn" See Forward Oct 7, 1988
Language: Yiddish

Title: Brokhes Lehavdola (Jacobs) -- בּרכות להבדלה דשאַקאָבס)
Genre: Theater
Additional song notes: See "Havdola"
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 2609
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Libgold, Leon & Ensemble -- ליבגאָלד, לעאָן און אַנסאַמבל
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"
Language: Yiddish

Title: Bukovina -- בוקאָװינאַ
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 2640
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Bukovina mayn, Bukovina sheyn, Bukovina - Dort bin ikh...
First line (Yiddish):בוקאָװינאַ מײַן, בוקאָװינאַ שײַן, בוקאָװינאַ - דאָרט בין איך געבױרען,
Language: Yiddish

Title: Di Grine Kuzine -- די גרינע קוזינע
Also known as: Kuzine (Di Grine Kuzine)
Author: Leyzerovitz, Yakov -- לײזעראָװיץ, יעקבֿ
Composer: Schwartz, Abe -- שװאַרץ, אײב
Genre: Immigration/Lament
Subject: Immigration/Poverty/Occupation/Milliner/Aging/Disillusion
Origin: Mayzl 600/Alb Z-012(a)/Levin N 92
Transliteration: Levin N 92/Alb B-007(c)/Alb Z-012(a)/Gottlieb 290/Alb B-095(b)
Translation: Levin N 92/Alb Z-012(a)/Alb B-007(c)/Gottlieb 290/Alb B-095(b)/Alb M-068(a)04
Music: Warem 45/Alb Z-012(a)/Levin N 92
Additional song notes: See "My Little Cousin" for American swing version. Lyrics claimed by Hyman Prizant and others. Text is by Leyzerovitz as credited by Meizel. See Max Rosenfeld's papers re respecting Leyzerovitz's loss of copyright lawsuit. See Gottlieb p. 147. See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. See also ephemera 1458 for tarnslit and translate What's Not To Like 2017
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 3592
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: S'iz tsu mir gekumen a kuzine, sheyn vi gold iz zi geven...
First line (Yiddish):ס'איז צו מיר געקומען אַ קוזינע, שײן װי גאָלד איז זי געװען...
Track comment: A Border Bay Mayn Vayb, Vus Lernt A Yingele, Gut Vokh
Language: Yiddish

Title: Der Tilim Yid (Incidental Music) -- דער תהלים ייִד (מוזיק)
On album: S-003(a) (Maurice Schwartz in Scenes and Episodes From Plays)
Track ID: 3427
Author Asch, Sholom -- אַש, שלום
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Schwartz, Menakhem, narration -- שװאַרץ, מנחם, נאַראַטאָר
Piano Rothpearl, Rochelle -- ראָטפּערל, ראָשעל
Track comment: Coordinated by Shmuel Bugatch
Style: Instrumental

Title: Di Brider Askenazi (Incid Music) -- די ברידער אַשכּנזי (מוזיק)
On album: S-003(a) (Maurice Schwartz in Scenes and Episodes From Plays)
Track ID: 3537
Author Singer, I. J. (1893-1943) סינגער, י. י. (1893-1943)
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Schwartz, Risa, narration -- שװאַרץ, ריסאַ, נאַראַטאָר
Piano Rothpearl, Rochelle -- ראָטפּערל, ראָשעל
Track comment: Coordinated by Shmuel Bugatch
Style: Instrumental

Title: Di Mizinke Oysgegebn -- די מיזינקע אױסגעגעבן
Also known as: Di Rod (Kales Tsad)
Also known as: Mizinke Tants
Also known as: The Krenzl Dance
Also known as: Wedding Dance (Di Mizinke...)
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Genre: Folk/Marriage/Family
Subject: Youngest Child/Marriage/Celebration/Klezmer/Guests/Family
Origin: Warsh Ye Yid 13/Alb G-026(a)/Alb O-001(b)/Alb R-022(a)/Alb B-007(b)ML MTAG 54
Transliteration: ML MTAG 54/Alb S-083(a)/Alb O-001(b)/Alb G-022(a)/Alb L-009(a)/Kinderbuch 172/
Translation: Kinderbuch 172/Alb G-022(a)/Alb O-001(b)/Alb S-083(a)/Alb B-007(b)/Sh Sh 198
Music: ML MTAG 55/Kinderbuch 172/SM Scher 13
Additional song notes: Originally entitled "Di Rod (Kales Tsad)" "(צד כּלהס) The Youngest Daughter Married/ Org, Translit & Translat in Alb B-211(a)/ Translit in Alb P-038(d)
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 3702
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Hekher! Beser! Di rod, di rod makht greser! Groys hot mikh..
First line (Yiddish):העכער! בעסער! די ראָד, די ראָד מאַכט גרעסער! גרױס האָט מיך גאָט..
Track comment: Originally entitled "Di Rod (Kales Tsad)" "(צד כּלהס) ראָד "די
Language: Yiddish

Title: Der Rebe, Di Rebitsn Un Ikh -- דער רבּי, די רבּיצין און איך
On album: R-013(a) (The Art of Henry Rosenblatt Vol 1)
Track ID: 3383
Author Halpern, Moyshe Leyb -- האַלפּערן, משה לײב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Rosenblatt, Henry -- ראָזענבלאַט, הענרי
Piano Zayde, Jascha
First line: Der mizrakh iz a sheyne zakh, di zun geyt fun dort aroys,
First line (Yiddish):דער מיזרח איז אַ שײנע זאַך, די זון גײט פֿון דאָרט אַרױס,
Track comment: Dosn't seem like Halpern's style of poetry?
Language: Yiddish

Title: Di Por Que (Zog Far Vos)
On album: xY-002(e)
Track ID: 3749
Author Jacobs, Jacob / J. Holtzman, Span -- דזאַקאָבס, דזאַקאָב / האָלצמאַן, שפּאַניש
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Yarkoni,Yaffa -- יפה ירקוני
First line (Yiddish):זאָג פֿאַר װאָס, ביסט דו מיר אַזױ טײַער? זאָג פֿאַר װאָס, גליט דאָס...
Track comment: Recorded under "Di Por Que"
Language: Yiddish

Title: Di Shvue (Shulamis) -- די שבֿועה (שולמית)
Also known as: Di Kats Un Der Brunem (Di Shvue)
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre: Theatre
Subject: Vow/Love/Wildcat/Well/Oath/Witnesses
Song Comment: From the operetta "Shulamis"
Origin: Gold Roz 49-51
Transliteration: Alb D-004(k)/Gold Hesk 6
Translation: Alb D-004(k)/Gold Hesk 6
Music: Gold Roz 50/Gold Hesk 73
Additional song notes: Also known as "Di Kats Un Der Brunem"
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 3779
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: O der brunem, o der! Un di kats, o di, o!
First line (Yiddish):אָ דער ברונעם, אָ דער! און די קאַץ, אָ דית אָ!
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the operetta "Shulamis"
Language: Yiddish

Title: Eyle Toldoys Noakh -- אלה תולדות נח
Author: Barditshever, Zelig -- באַרדיטשעװער, זעליג
Composer: Barditshever, Zelig -- באַרדיטשעװער, זעליג
Genre: Literary/Folk
Subject: Drink/Noah
Origin: Alb B-024(a)
Additional song notes: These Are The Generations Of Noah
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 4456
Composer Nardi, Nokhm -- נרדי, נחום
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Eyle toldoys noakh, fun bromfn hot men koyekh, a bisl vayn...
First line (Yiddish):אלה תולדות נח, פֿון בראָמפֿן האָט מען כּח, אַ ביסל ווײַן...
Language: Yiddish

Title: Eyn Botl Bir -- אײן באָטל ביר
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 4975
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Eyn botl bir, tsvey botl bir...
First line (Yiddish):אײן באָטל ביר, צװײ באָטל ביר...
Track comment: A Border Bay Mayn Vayb, Vus Lernt A Yingele, Gut Vokh
Language: Yiddish

Title: Dos Lid Fun Der Goldener Pave -- דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Seltzer, Dov -- זלצר, דב
Genre: Literary Origin
Subject: Peacock/Deriction/Fool/Tragedy/Past
Origin: Manger 433/Manger SB 49/Manger Illust
Transliteration: Pakn Treger, Winter 1985, p12
Translation: Leftwich GP 549
Music: Manger SB 50
Additional song notes: The Song of the Golden Peacock
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 4086
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Iz di goldene pave gefloygn avek, keyn mizrakh zukhn di...
First line (Yiddish):איז די גאָלדענע פּאַװע געפֿלױגן אַװעק, קײן מזרח זוכן די...
Track comment: Translation P 12 Winter 1985 issue of Pakn Treger
Language: Yiddish

Title: Faryomert Farklogt -- פֿאַריאָמערט פֿאַרקלאָגט
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 5140
Author/Composer Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Faryomert, farklogt, fun zayn heym faryogt,
First line:פֿאַריאָמערט, פֿאַרקלאָגט, פֿון זײַן הײם פֿאַריאָגט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the operetta "Dokter Almosada" "אַלמאַסאַדאַ "דאָקטאָר

Title: Faryomert Farklogt -- פֿאַריאָמערט פֿאַרקלאָגט
On album: G-013(d)4 (Song of the Golden Land Lectures 07 and 08)
Track ID: 5141
Author/Composer Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Narration Katzman, Dr. Jacob
First line: Faryomert, farklogt, fun zayn heym faryogt,
First line:פֿאַריאָמערט, פֿאַרקלאָגט, פֿון זײַן הײם פֿאַריאָגט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the operetta "Dokter Almosada" "אַלמאַסאַדאַ "דאָקטאָר

Title: Far Nile, Nokh Nile -- פֿאַר נעילה, נאָך נעילה
On album: K-030(b) (Kapelye Presents LEVINE AND HIS FLYING MACHINE)
Track ID: 5092
Vocal Alpert, Michael -- אַלפּערט, מישקע
Artist: Kapelye -- קאַפּעליע
Author Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Conductor Sapoznik, Henry -- סאַפּאָזניק, הענעך
First line: Far nile, nokh nile, a bokher, a psule, darf a yeder zayn...
First line:פֿאַר נעילה, נאָך נעילה, אַ בּחור, אַ בּתולה, דאַרף אַ יעדער זײַן אַ...

Title: Far Nile, Nokh Nile -- פֿאַר נעילה, נאָך נעילה
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 5093
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Author/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Far nile, nokh nile, a bokher, a psule, darf a yeder zayn...
First line:פֿאַר נעילה, נאָך נעילה, אַ בּחור, אַ בּתולה, דאַרף אַ יעדער זײַן אַ...

Title: Far Nile, Nokh Nile -- פֿאַר נעילה, נאָך נעילה
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 5094
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Author/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Far nile, nokh nile, a bokher, a psule, darf a yeder zayn...
First line:פֿאַר נעילה, נאָך נעילה, אַ בּחור, אַ בּתולה, דאַרף אַ יעדער זײַן אַ...

Title: Far Nile, Nokh Nile -- פֿאַר נעילה, נאָך נעילה
On album: O-007(b) (Old World Folk Band Hot Tracks)
Track ID: 5095
Artist: Old World Folk Band
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Leviton, Susan
First line: Far nile, nokh nile, a bokher, a psule, darf a yeder zayn...
First line:פֿאַר נעילה, נאָך נעילה, אַ בּחור, אַ בּתולה, דאַרף אַ יעדער זײַן אַ...

Title: Far Vos Zingt A Khazn -- פֿאַר װאָס זינגט אַ חזן
On album: K-004(a) (Yiddishe Lider by Cantor Moshe Koussevitzsky)
Track ID: 5108
Vocal Koussevitzky, Cantor Moyshe -- קאָוסעװיצקי, חזן משה
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Fregt di velt a kashe, fregt di velt a kashe? Far vos...
First line:פֿרעגט די װעלט אַ קשיא, פֿרעגא די װעלט אַ קשיא? פֿאַר װאַס זינגט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Far Vos Zingt A Khazn -- פֿאַר װאָס זינגט אַ חזן
On album: K-032(a) (David Kusevitzky / World Famous Cantor -- דוד קוסובֿיצקי דער װעלט באַרימטער חזן)
Track ID: 5109
Artist Kusevitzky, Dovid -- קוסעװיצקי, חזן דוד
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Winternitz, Dr. Khanan -- וינטרניץ, ד"ר חנן
First line: Fregt di velt a kashe, fregt di velt a kashe? Far vos...
First line:פֿרעגט די װעלט אַ קשיא, פֿרעגא די װעלט אַ קשיא? פֿאַר װאַס זינגט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Elhey Avrahom (Got Fun Avrom, Heb) -- אלהי אברהם (גאָט פֿון אַבֿרהם, עבֿרית)
On album: xF-024(c)
Track ID: 4554
Author Koren, Avi, Heb / Royzenblat, H. -- קורן, אבי, עבֿריתּ \ רױזענבלאַט, ה.
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
First line: Oy, sabta lo zman l"alkey avraham",
First line (Hebrew):אוֹי, סבּתּא לא ל"אלקי אברהם", מדוּע נחפּזתּ כּה לוֹמר,
Language: Hebrew

Title: Gib Mir Beserabia -- גיב מיר בעסעראַביאַ
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 5662
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Vos darf ikh forn zukhn glik, un oyszen vi a nar -
First line:װאָס דאָרף איך פֿאָרן זוכן גליקן, און אױסזען װי אַ נאַר,

Title: Gib Mir Beserabia -- גיב מיר בעסעראַביאַ
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 5663
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Vos darf ikh forn zukhn glik, un oyszen vi a nar -
First line:װאָס דאָרף איך פֿאָרן זוכן גליקן, און אױסזען װי אַ נאַר,

Title: Hashivenu -- השיבנו
Genre: Hymn/Religious/Prayer
Subject: Repentance/Return
Origin: Metro Album 49
Transliteration: Alb S-092(a)/Metro Album 42
Translation: Alb A-025(a)/Alb S-092(a)
Music: Metro Sher 42
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 6158
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Hashivenu eylekho v'noshuvo, khadash yomeynu k'kedem.
First line (Hebrew):השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
Language: Hebrew

Title: Flaker Fayerl Flaker -- פֿלאַקער פֿײַערל פֿלאַקער
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre: Theater/Operetta
Subject: Shepherds/Campfire/Occupation/Ancestors/Pride
Origin: Gold Roz 93/Coopersmith HCB 25
Transliteration: Gold Hesk 8/Coopersmith HCB 25
Translation: Gold Hesk 8/Coopersmith HCB 25
Music: Gold Roz 93/Gold Hesk 76/Coopersmith HCB 25
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 5277
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Flaker fayerl flaker, knak undz freylekh tsi,
First line (Yiddish):פֿלאַקער פֿײַערל פֿלאַקער, קנאַק אונדז פֿרײלעך צי,
Track comment: From the operetta "Shulamis"
Language: Yiddish

Title: Flaker Fayerl Flaker -- פֿלאַקער פֿײַערל פֿלאַקער
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre: Theater/Operetta
Subject: Shepherds/Campfire/Occupation/Ancestors/Pride
Origin: Gold Roz 93/Coopersmith HCB 25
Transliteration: Gold Hesk 8/Coopersmith HCB 25
Translation: Gold Hesk 8/Coopersmith HCB 25
Music: Gold Roz 93/Gold Hesk 76/Coopersmith HCB 25
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 5278
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Flaker fayerl flaker, knak undz freylekh tsi,
First line (Yiddish):פֿלאַקער פֿײַערל פֿלאַקער, קנאַק אונדז פֿרײלעך צי,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the operetta "Shulamis"
Language: Yiddish

Title: Folgn A Taten -- פֿאָלגן אַ טאַטן
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 5291
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Jacobs, Liebgold, Rekhtseyt -- דזאַקאָבס, ליבגאָלד, רעכצײַט
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Kavod es avekho, sheyt in der toyre geshribn, libe kind...
First line (Yiddish):...שטײט אין דער תּורה געשריבן, ליבע קינד...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"
Language: Yiddish
Style: Folk/Theatre

Title: Gut Shabos Aykh (Shabat Shalom) -- גוט שבּת אײַך (שבּת שלום)
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 5819
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Shabot shalom...
First line:שבּת שלום
Track comment: Same melody as "Gut Shabos Aykh"

Title: Gut Shabos Aykh (Shabat Shalom) -- גוט שבּת אײַך (שבּת שלום)
On album: F-002(c) (Songs Of My People Sarah Fershko, soprano)
Track ID: 5820
Author Ben Yehuda
Vocal/Soprano Fershko, Sarah -- פֿערשקאָ, שׂרה
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Piano Fershko, Chaim -- פֿערשקאָ, חיים
Track comment: Same melody as "Gut Shabos Aykh"

Title: Hatikva -- התקוה
Author: Imber, Naftali Herz -- אימבּר, נפתלי ה.
Genre: Anthem/Zionist
Subject: Hope
Song Comment: Yiddish Translation Ephemera 455
Origin: Netzer 5/Alb G-056(b)/Coopersmith SOZ 229/Metro Scher 31/Metro Album 36
Transliteration: Netzer 5/Alb G-056(b)/Alb S-092(a)/Alb B-067(a)/Vorbei 426/Metro Scher 28/
Translation: Alb B-067(a)/Alb J-007(a)/Alb S-092(a)/Vorbei 426/Binder 40
Music: Netzer 5/Coopersmith SOZ 229/Metro Scher 28/Binder 40/
Additional song notes: Remember that text changed after establishment of the State of - Israel. See Heskes 1, index for various entries respecting sheet - musi/ See also Vorbei 211 and 426 for history of the song. One Samuel Cohen set the text to a Moldavian Melody, "Carul ca Boi" (The Wagon and the Ox).
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 6193
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Kol od balevav penima, Nefesh yehudi homiya, Ulfa'atey...
First line:כּל עוֹד בּלבב פּנימה, נפש יהוּדי הוֹמיה. וּלפאתי מזרח קדימה עין...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: "So long as still within our breasts, The Jewish heart..."

Title: I'm Crazy For She -- אַם קרײזי פֿאַר שי
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund
Subject: Love/Food/Rejection/Chicken Shmalatz
Transliteration: Alb T-028(a)/W-031(a)/Alb L-002(a)
Translation: Alb L-002(a)/W-031(a)
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 7016
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oy, I'm crazy for she, but she's not crazy for me.
First line:אױ, אַם קרײזי פֿאָר שי, בוט שי'ס נאָט קרײזי פֿאָר מי.

Title: I'm Crazy For She -- אַם קרײזי פֿאַר שי
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund
Subject: Love/Food/Rejection/Chicken Shmalatz
Transliteration: Alb T-028(a)/W-031(a)/Alb L-002(a)
Translation: Alb L-002(a)/W-031(a)
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 7017
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oy, I'm crazy for she, but she's not crazy for me.
First line:אױ, אַם קרײזי פֿאָר שי, בוט שי'ס נאָט קרײזי פֿאָר מי.

Title: Ikh Bin A Border Bay Mayn Vayb -- איך בין אַ באָרדער בײַ מײַן װײַב
Author: Doctor, Rubin -- דאָקטאָר, רובין
Composer: Doctor, Rubin -- דאָקטאָר, רובין
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Humorous
Subject: Wife/Divorce/Relationship/Border/Double Entendre
Origin: ML PYS 254
Transliteration: ML PYS 254/Alb Z-010(n)/Alb W-031(a)/Alb M-068(a)04
Translation: Alb W-031(a)
Music: ML PYS 254
Additional song notes: I'M My Wife's Border
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 7093
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh bin a border bay mayn vayb, mener, iz dos a tayerer job,
First line (Yiddish):איך בין אַ באָרדער בײַ מײַן װײַב, מענער, איז דאָס אַ טײַערער דזאָב,
Track comment: A Border Bay Mayn Vayb, Vus Lernt A Yingele, Gut Vokh
Language: Yiddish
Style: Vaudeville/Theatre

Title: Hert Gezang -- הערט געזאַנג
On album: S-021(a) (Today & Tommorrow - Cantor M. Spektor - Miriam Sandler)
Track ID: 6453
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Sandler, Miriam -- סאַנדלער, מיריאַם
First line: Hert gezang, vi a foygl klang,
First line:הערט געזאַנג, װי אַ פֿױגל קלאַנג,

Title: Ikh For Aheym (Meyerovitz) -- איך פֿאָר אַהײם (מײעראָװיץ)
Also known as: I'm Going Home
Author: Meyerowitz, David -- מײעראָװיץ, דוד
Composer: Meyerowitz, David -- מײעראָװיץ, דוד
Genre: Zionist/Theater
Subject: Palestine/United States/Emigration/Return/Homeland
Origin: Ephemera 1365 (Yiddish)
Transliteration: Estella 34/Peppler 2 96
Translation: /Peppler 2 96
Music: Estella 34/Peppler 2 96
Additional song notes: I'm Going Home Also see "Mir Forn Aheym"
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 7128
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh for aheym, ikh for aheym, ikh veyn nit mer far...
First line:איך פֿאָר אַהײם, אַיך פֿאָר אַהײם, איך װײן ניט מער פֿאַר דעם און דעם,
Track comment: Medley, Oyfn Pripetshik, Zibn Gute Yorn, Ikh Vil Zikh Spliln

Title: Ikh Hob Dikh Lib (Dos Oybershte..) -- איך האָב דיך ליב (דאָס אַױבערשטע..)
On album: xL-002(d)
Track ID: 7145
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vel far dir, mayn Tsirele, boyen a sheyn shtibele,
First line:איך װעל פֿאַר דיר, מײַן צירעלע, בױען אַ שײן שטינעלע,
Track comment: Recorded under title "Ikh Hob Dikh Lib".

Title: Ikh Hob Dikh Tsu Fil Lib -- איך האָב דיך צו פֿיל ליב
Also known as: I Love You Much Too Much
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Olshanetsky, Alexander -- אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre: Theater/Lament
Subject: Anger/Love/Rejection/Fool/Revenge
Origin: Alb T-005(c)/Metro Scher 29
Transliteration: Alb K-007(b)/Alb K-029(f)/Alb K-022(b)/Alb J-024(a)1/CD B-075(a)/CD F-042(a)/
Translation: Alb K-022(b)/Alb T-015(c)/Alb K-029(f)/Alb J-025(a)1/CD B-075(a)/CD F-042(a)
Music: SM Scher 2
Additional song notes: I Love You Much To Much Transliteration and translation in Ephemera 1552 From the play "Di Katerinshtshik" (The Organ Grinder), 1934/ See Heskes 2533 Translate - Alb P-038(a)
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 7154
Arranger/Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh hob dikh tsufil lib, Ikh trog oyf dir keyn has,
First line (Yiddish):איך האָב דיך צו פֿיל ליב, איך טראַג אױף דיר קײַן האַס,
Language: Yiddish

Title: In Mayne Oygn Bistu Sheyn -- אין מײנע אױגן ביסטו שײן
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Author: Stutchkoff, N.
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater/Love
Transliteration: Alb H-007(a)/Alb S-022(f)
Additional song notes: From the operetta "The Love Thief" by Benjamin Ressler
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 7387
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Adams, Joey
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
First line: In mayne oygn bistu sheyn, sheyn vi di velt,
First line:אין מײַנע אױגן ביסטו שײן, שײן װי די װעלט,
Track comment: Medley, Oy Mame, Bin Ikh Farlibt, Abi Gezunt, Shloymele...

Title: Kalt Vaser -- קאַלט װאַסער
On album: B-007(c) (Theodore Bikel sings Yiddish Theatre and Folk Songs)
Track ID: 7811
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Bikel, Theodore
Arranger/Conductor Seltzer, Dov -- זלצר, דב
First line: Zetst un gis kalt vaser, kalt vaser, kalt vaser,
First line:זעצט און גיסט קאַלט װאַסער, קאַלט װאַסער, קאַלט װאַסער,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Katsir Baemek -- קציר בּעמק
Author: Harusi, Emanuel -- הרוּסי, עמנואל
Composer: Wilensky, Moshe -- וילנסקי, משה
Genre: Israeli/Jewish Agency/Pioneer/Place
Subject: Harvest/Emek
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 7848
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Hebrew

Title: Ikh Vil Zikh Shpiln -- איך װיל זיך שפּילן
Author: King, Adolf -- קינג, אַדאָלף
Composer: King, Adolf -- קינג, אַדאָלף
Genre: Theater/Pop/Double Entendre/Humorous
Subject: Father/Opposition/Sin/Play
Origin: Moskow SM 36/SM 1310
Transliteration: Moskow SM 36/SM 1310
Music: Moskow SM 36/SM 1310
Additional song notes: I Want To Play
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 7235
Author/Composer King, Adolf -- קינג, אַדאָלף
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vil zikh shpiln, s'iz azoy gut, ikh vil zikh sphiln,
First line:איך װיל זיך שפּילן, ס'איז אַזױ גוט, איך װיל זיך שפּילן,
Track comment: Medley, Oyfn Pripetshik, Ikh For Aheym, Zibn Gute Yor

Title: Ikh Volt Gevolt -- איך װאָלט געװאָלט
Genre: Theater
Subject: Love/Desires/Wishes
Transliteration: Alb L-002(a)
Translation: Alb L-002(a)
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 7241
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh volt gevolt un gevolt un gevolt un gevolt,
First line:איך װאָלט געװאָלט און געװאָלט און געװאָלט און געװאָלט,

Title: Itshe -- איטשע
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 7562
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Author/Artist Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
First line: Ikh hob a cousin, itshe, iz dos a carger yid,
First line:איך האָב אַ קוזין, איטשע, איז דאָס אַ קאָרגער ייִד,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: Itsikl Klezmer (Tauber) -- איציקל קלעזמער (טאַובער)
On album: R-016(a) (Sing and Dance Some Freilachs with Seymour Rechtzeit)
Track ID: 7584
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
Artist Abe Ellstein Orchestra -- אײב עלשטײַן אָרקעסטער
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ
First line: Ven Itsikl tsusphilt zikh, vert freylikher in shtub,
First line:װען איציקל צושפּילט זיך, װערט פֿרײלעכער אין שטוב,

Title: Itsikl Klezmer (Tauber) -- איציקל קלעזמער (טאַובער)
On album: T-005(b) (Chaim Towber Anniversary Record)
Track ID: 7585
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
First line: Itsikl klezmer, itsikl klezmer, shpil nor oyf dayn fidl...
First line:איציקל קלעזמער, איציקל קלעזמער, שפּיל נאָר אױף דײַן פֿידל מלה חן

Title: Lomir Zikh Iberbetn -- לאָמיר זיך איבערבעטן
Genre: Folk
Subject: Love/Reconciliation
Origin: Rubin Oak 91/Alb R-007(b)/Schack 30/Alb Z-012(a)/Alb R-024(d)/SH 1319
Transliteration: Rubin Oak 44/Alb J-011(a)/ML PYS 26/D-004(l)/G-48(d)/Alb R-024(d)/M-057(a)
Translation: Rubin Oak 44/Alb R-007(b)/ML PYS 26/D-004(l)/L-029(b)/R-024(d)/Alb M-057(a)/
Music: Rubin Oak 44/ML PYS 26/Schack 30/Alb Z-012(a)/SH 1319
Additional song notes: Let's Make Up/Let's Reconcile Transliteration is in SH 1319 Translat Alb P-038€
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 9378
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Adams, Joey
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
First line: Lomir zikh iberbetn, iberbetn, shtey nisht bay mayn fenster,
First line (Yiddish):לאַמיר זיך איבערבעטן, איבערבעטן, שטײ נישט בײַ מײַן פֿענסטער,
Track comment: Medley, Lomir Ale Zingen, Sha Shtil, Mayn Shtetele Belz
Language: Yiddish

Title: Khanike (Secunda, Eng) -- חנוכּה (סעקונאַ, ענגליש)
On album: Z-010(c) (Paul Zim presents A Celebration of Chanukah)
Track ID: 8058
Author/Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Zim, Paul and Children's Chorus
First line: When the winter wind starts blowing, it's just nature's...

Title: Mayn Shtetele Belz -- מײַן שטעטעלע בעלז
Also known as: Belz
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Olshanetsky, Alexander -- אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre: Theatre/Nostalgia/Memory/Literary Origin
Subject: Place/Belz/Childhood
Origin: GYF 20/ML PYS 260/Alb G-035(b)/Vinkov 5 309
Transliteration: Alb B-007(c)/GYF 23/Alb L-048(a)/Alb B-007(c)/Alb G-013(c)/ML PYS 260/
Translation: Alb H-006(a)/Alb L-023(b)/GYF 23/Alb J-024(a)1/Alb K-029(g)/Vinkov 5 311
Music: GYF 20/Estella 26/ML PYS 260/Vinkov 5 308
Additional song notes: From the play "Ghetto Song" or "Song of the Ghetto Also translation and transliteration published in Alb T-028(b) Characterized by Karsten Troyke as "Traditional"
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 9965
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Belz, mayn shtetele Belz, Mayn heymele vu ikh hob mayne...
First line (Yiddish):בעלז, מײַן שטעטעלע בעלז, מײַן היימעלע װוּ איך האָב מײַנע קינדערשע
Track comment: Medley, Lomir Ale Zingen, Lomir Zikh Iberbetn, Sha Shtil
Language: Yiddish

Title: Mai Ko Mash Me Lon -- מאַי־קאָ משמע־לן?
Also known as: Di Gemure
Also known as: Mika's Song
Author: Reisen, Avrom -- רײזען, אַבֿרהם
Genre: Literary Origin/Lament/Maskilic
Subject: Yeshiva/Student/Life/Meaning/Despair/Futility/Waste
Origin: YRD YPS 143/ML PYS 116
Transliteration: YRD YPS 143/ML PYS 116/Alb L-004(a)
Translation: Alb L-004(a)
Music: YRD YPS 143/ML PYS 117/SM Moskow SM 23
Additional song notes: What Does It Mean To Me? What Do We Learn From This?
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 9583
Aaranger Saslavsky, Nicholas L. -- סאַסלאַװסקי, נ. ל.
Vocal Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Mai ko masma-lon der regn? Vos'zhe lost er mir tsu hern?
First line (Yiddish):מאַי קאָ משמע־לן דער רעגן? װאָס־זשה לאָזט ער מיר צו הערן?
Language: Yiddish

Title: Lomir Ale Zingen A Zemerl (Medley) -- לאָמיר אַלע זינגען אַ זמרל (מעדלי)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 9320
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Lomir ale zingen, lomir ale zingen, a zemerl, a zemerl tsu..
First line (Yiddish):לאָמיר אַלע זינגען, לאָמיר אַלע זינגען, אַ זמרל, אַ זמרל צו גאָט,
Track comment: Medley, Lomir Zikh Iberbetn, Sha Shtil, Mayn Shtetele Belz
Language: Yiddish

Title: Makhst Mikh Filn Yunger -- מאַכסט מיך פֿילן יונגער
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 9644
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Richman, Rebecca
First line: Vifl ikh kuk oyf dir, vilt zikh kukn nokh a mol,
First line:װיפֿל איך קוק אױף דיר, װילט זיך קוקן נאָך אַ מאָל,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: Nign Un Havdala (Heb) -- ניגון און הבדלה
On album: L-030(a) (Hazzan Morris Levinson Prayer and Song)
Track ID: 11136
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Levinson, Cantor Morris
Language: Hebrew

Title: Nign Un Havdala (Heb) -- ניגון און הבדלה
On album: S-007(c) (Cantor Benjamin Siegal In Song and Prayer)
Track ID: 11137
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Siegel, Cantor Benjamin
Language: Hebrew

Title: Nign Un Havdala (Heb) -- ניגון און הבדלה
On album: B-003(b) (Hassidic Melodies Interpreted by Sidor Belarsky)
Track ID: 11138
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Hebrew

Title: Mayn Harts Flegt Zogn Mir -- מײַן האַרץ פֿלעגט זאָגן מיר
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 9860
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Kressyn, Miriam & Rebecca Richman -- קרעסן, מיריאַם און רבֿקה רישמאַן
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Mir hobn zikh oysbahaltn in di felder mit di partizaner,
First line:מיר האָבן זיך אױסבאַהאָלטן אין די פֿעלדער מיט די פּאַרטיזאַנער,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: New York -- ניו יאָרק
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 11005
Author Glantz Leyles, A. -- גלאַנץ לעיעלעס, אַ.
Composer Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Metal. Granit. Geroysh. Gebrozg. Gepilder. Automobiln.
First line:מעטאַל. גראַניט. גערױש. געבראַזג. געפּילדער. אױטאָמאָבילן.

Title: Medley (Adams 1, Yid) -- מעדלי (אַדאַמס 1, ייִדיש)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 10152
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Track comment: Ikh Vil Zikh Shpiln

Title: Medley (Adams 2, Yid) -- מעדלי (אַדאַמס 2, ייִדיש)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 10153
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vil zikh shpiln, s'iz azoy gut, ikh vil zikh sphiln,
Track comment: Vus Geven Iz Geven

Title: Medley (Adams 3, Yid) -- מעדלי (אַדאַמס 3, ייִדיש)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 10154
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Track comment: In Mayne Oygn Bistu Sheyn

Title: Medley (Adams 4, Yid) -- מעדלי (אַדאַמס 4, ייִדיש)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 10155
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Track comment: Lomir Ale Zingen, Lomir Zikh Iberbetn, Sha, Shtil, Belz

Title: Medley (Adams 5, Yid) -- מעדלי (אַדאַמס 5, ייִדיש)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 10156
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Track comment: Mayn Yidishe Meydele, Bay Mir Bistu Sheyn, Tshirbim

Title: Medley (Adams 6, Yid) -- מעדלי (אַדאַמס 6, ייִדיש)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 10157
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Track comment: A Border Baym Mayn Vayb, Vus Lernt A Yidngele, Gut Vokh

Title: Oriental Hora (Instr)
On album: T-007(j) (Dave Tarras Yiddish-American Klezmer Music 1925-1956)
Track ID: 11533
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ

Title: Oyfn Pripetshik (Warshavsky) -- אױפֿן פּריפּעטשיק (וואַרשאַווסקי)
Also known as: Der Alef Beys
Also known as: In The Fireplace
Also known as: Afn Pripetshik
Also known as: Oifm Pripezik
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Genre: Folk
Subject: Children/Alphabet/Education/Learning/Rebbe/Kheyder/School
Origin: ML MTAG 2/Alb K-014(a)/GYF 24/Alb A-001(h)/Alb G-026(a)/Alb R-022(a)
Transliteration: Alb R-022(a)/ML MTAG 2/Alb B-004(c)/Alb C-015(a)/Alb D-016(a)
Translation: Alb S-083(a)/Alb L-024(b)/GYF 27/Kinderbuch 167/Alb G-017(a)/Sh Sh 196/
Music: ML MTAG 2/GYF 25/SM Scher 13/Lefko Folk 72
Additional song notes: At The Fireplace See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Translation and Transliteration at Ephemera 1269 Org, Translit & Translt on Alb B-211(a) Ephemera 1458 See 2012 program for translat and trqqnslit. Alb V0290-- What's Not To Like -- 2012/ Eng Translit - Alb P-038€
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 11894
Arranger/Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oyfn pripetshik brent a fayerl, un in shtub iz heys.
First line (Yiddish):אױפֿן פּריפּעטשיק ברענט אַ פֿײַערל, און אין שטוב איז הײס.
Language: Yiddish

Title: My Song Goes Round The World (Eng)
On album: S-047(a) (Shalom Music of the Jewish People)
Track ID: 10848
Author/Composer May
Vocal Schmidt, Joseph
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: My song goes round the world, that song I made for you,

Title: Nakhes Fun Kinder (Jacobs) -- נחת פֿון קינדער (דזאַקאָבס)
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 10903
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Leibgold, Leon -- ליבגאָלד, לעאָן
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Voyl iz dem mentsh vos er geyt nit oyf fremde vegn
First line:װױל איז דער מענטש װאָס ער גײט ניט אױף פֿרעמדע װעגן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: Ovinu Malkeynu (Unknown) -- אבינו מלכּנו
Author: Akiba, Rabbi
Author: Amram Goan, Rabbi
Genre: Religious/High Holy Days/Liturgical/Prayer
Subject: Sin/Repentance/Confession/Forgivness
Origin: Alb C-005(b)/Alb B-033(b)/Seder Avo 466
Transliteration: Alb C-005(b)/Alb S-092(s)/alb M-129(a)
Translation: Alb B-026(b)/Alb B-033(b)/Alb C-005(c)/Seder Avo 466
Additional song notes: See Vorbei 293 for history of the text See Alb S-202(b) for synopsis of text
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 11647
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ovinu Malkeynu, ovinu oneynu, Ovinu Malkeynu, onaynu, anaynu
Track comment: Our Father, Our King, we have sinned before Thee.
Language: Hebrew

Title: Sha Sha Es Zol Zayn Shtil -- שאַ שאַ עס זאָל זייִן שטיל
Also known as: Oy Iz Dos A Rebetsn
Author: King, Adolf -- קינג, אַדאָלף
Author: King, Adolf -- קינג, אַדאָלף
Author: Moskowitz, Joseph
Composer: Moskowitz, Joseph
Composer: Moskowitz, Joseph
Composer: King, Adolf -- קינג, אַדאָלף
Genre: Theatre/Vaudville/Humorous
Subject: Rebe/Rebetsn/Khasidim/Food
Origin: ML PYS 148
Transliteration: Alb K-007(b)/ML PYS 148
Translation: Alb K-030(b)/ML PYS 150
Music: Kammen Jaf 06/ML PYS 148
Additional song notes: Gottlieb credits Moskowitz as composer. Others credit King as composer,
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 11738
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Sha sha, es iz shoyn shpet, Oy, oy, der rebe geyt,
First line (Yiddish):שאַ שאַ, עס איז שױן שפּעט, אױ, אױ. דער רבּי גײט,
Track comment: A Border Bay Mayn Vayb, Vus Lernt A Yingele, Gut Vokh
Language: Yiddish

Title: Oy Mame, Bin Ikh Farlibt -- אױ מאַמע, בין איך פֿאַרליבט
Author: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre/Love
Subject: Love/Mother/Daughter/Klezmer Youth/Violin
Transliteration: Warem 159/Alb I-013(a)
Translation: Alb T-015(c)/Alb S-068(a)/Alb I-013(a)/Alb M-068(a)04
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 11753
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oy, mame, bin ikh farlibt, A klezmer yingl, mame getraye,
First line (Yiddish):אױ מאַמע, בין איך פֿאַרליבט, אַ קלעזמער ייִנגל, מאַמע געטרײַער,
Language: Yiddish

Title: Oy Mame, Bin Ikh Farlibt -- אױ מאַמע, בין איך פֿאַרליבט
Author: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre/Love
Subject: Love/Mother/Daughter/Klezmer Youth/Violin
Transliteration: Warem 159/Alb I-013(a)
Translation: Alb T-015(c)/Alb S-068(a)/Alb I-013(a)/Alb M-068(a)04
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 11755
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oy, mame, bin ikh farlibt, A klezmer yingl, mame getraye,
First line (Yiddish):אױ מאַמע, בין איך פֿאַרליבט, אַ קלעזמער ייִנגל, מאַמע געטרײַער,
Track comment: Medley, Abi Gezunt, Oy Malkele, In Mayne Oygn Bistu Sheyn
Language: Yiddish

Title: Oyfn Pripetshik (Warshavsky) -- אױפֿן פּריפּעטשיק (וואַרשאַווסקי)
Also known as: Der Alef Beys
Also known as: In The Fireplace
Also known as: Afn Pripetshik
Also known as: Oifm Pripezik
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Author: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer: Warshavsky, Mark M. -- װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Genre: Folk
Subject: Children/Alphabet/Education/Learning/Rebbe/Kheyder/School
Origin: ML MTAG 2/Alb K-014(a)/GYF 24/Alb A-001(h)/Alb G-026(a)/Alb R-022(a)
Transliteration: Alb R-022(a)/ML MTAG 2/Alb B-004(c)/Alb C-015(a)/Alb D-016(a)
Translation: Alb S-083(a)/Alb L-024(b)/GYF 27/Kinderbuch 167/Alb G-017(a)/Sh Sh 196/
Music: ML MTAG 2/GYF 25/SM Scher 13/Lefko Folk 72
Additional song notes: At The Fireplace See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Translation and Transliteration at Ephemera 1269 Org, Translit & Translt on Alb B-211(a) Ephemera 1458 See 2012 program for translat and trqqnslit. Alb V0290-- What's Not To Like -- 2012/ Eng Translit - Alb P-038€
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 11906
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oyfn pripetshik brent a fayerl, un in shtub iz heys.
First line (Yiddish):אױפֿן פּריפּעטשיק ברענט אַ פֿײַערל, און אין שטוב איז הײס.
Track comment: Medley, Ikh For Aheym, Zibn Gute Yorn, Ikh Vil Zikh Spliln
Language: Yiddish

Title: Shloymele Malkele -- שלמהלע מלכּהלע
Also known as: Oy Malkele Oy Shloymele
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater
Subject: Brother/Sister/Love/
Origin: Metro Scher 30
Transliteration: Alb K-007(a)/SM Scher 9
Translation: Alb M-068(a)55
Music: SM Scher 9
Additional song notes: From the musical "Dos Galitsiyaner Rebele". Shloymele" is an imposter and not biologically related to (Malkele)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 14045
Author Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Adams, Joey
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
First line: Oy, malkele, oy, malkele, shvester kum neyenter tsu mir,
First line:אױ, מלכּהלע, אױ, מלכּהלע, שװעסטער קום נײענטער צו מיר,
Track comment: Medley, Oy Mame, Bin Ikh Farlibt, Abi Gezunt, In Mayne Oygn

Title: Raisins and Almonds
Also known as: Rozhinkes Mit Mandlen
Also known as: Shlof Mayn Kind Shlof
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 12929
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: In dem beys-hamikdosh, In a vinkl kheyder, zitst di almone..
First line (Yiddish):אין דעם בית־המקדש, אין אַ װינקל־חדר, זיצט די אַלמנה בת־ציון…
Track comment: From the operetta "Shulamis"
Language: Yiddish

Title: Raisins and Almonds
Also known as: Rozhinkes Mit Mandlen
Also known as: Shlof Mayn Kind Shlof
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 12934
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: In dem beys-hamikdosh, In a vinkl kheyder, zitst di almone..
First line (Yiddish):אין דעם בית־המקדש, אין אַ װינקל־חדר, זיצט די אַלמנה בת־ציון…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the operetta "Shulamis"
Language: Yiddish

Title: Raisins and Almonds
Also known as: Rozhinkes Mit Mandlen
Also known as: Shlof Mayn Kind Shlof
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
On album: G-013(d)4 (Song of the Golden Land Lectures 07 and 08)
Track ID: 12936
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Katzman, Dr. Joseph, Narration
First line: In dem beys-hamikdosh, In a vinkl kheyder, zitst di almone..
First line (Yiddish):אין דעם בית־המקדש, אין אַ װינקל־חדר, זיצט די אַלמנה בת־ציון…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 8, Yiddish Theatre (cont'd) - Goldfadn
Language: Yiddish

Title: Raisins and Almonds
Also known as: Rozhinkes Mit Mandlen
Also known as: Shlof Mayn Kind Shlof
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 12942
Vocal Cohen, Doris
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: In dem beys-hamikdosh, In a vinkl kheyder, zitst di almone..
First line (Yiddish):אין דעם בית־המקדש, אין אַ װינקל־חדר, זיצט די אַלמנה בת־ציון…
Track comment: with A Brivele Der Mame
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 13035
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 13038
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: R-024(a) (Rozhinkes Mit Mandlen A Montage/Documentary)
Track ID: 13041
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Vocal Grey, Joel
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Columbia KC 32252 and Lebedeff from Album L-02(a)
Language: Yiddish

Title: Rad Halayla (Khasidic Nign) -- רד הלילה (חסידיש ניגון)
Author: Orland, Yakov -- ארלנד, יעקב
Genre: Pop/Israeli/Zionist
Subject: Evening/Dusk/Night/Return/Dance/Continuity/Circle
Origin: Bugatch 60/Alb S-063(a)/
Transliteration: Alb K-001(c)/Alb S-063(a)/Bugatch 60/Alb L-009(a)/Alb C-016(a)
Translation: Alb K-001(c)/Alb S-063(a)/Alb C-016(a)
Music: Netzer 14/Bugatch 60/
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 12589
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Rad halayla, rad halayla, Habokeya lashamayim. Shuvi,...
First line (Hebrew):רד הלילה, רד הלילה, הבּוֹקע לשמים. שוּבי, שוּבי הוֹרתנו,
Language: Hebrew

Title: Tevye Der Milkhiker (Excerpt) -- טבֿיה דער מילכיקער (אױסצוג)
On album: S-003(a) (Maurice Schwartz in Scenes and Episodes From Plays)
Track ID: 14940
Author Sholom Aleichem -- שלום עליכם
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Schwartz, Risa and Menakhem -- שװאַרץ, ריסאַ און מנחם
Artist Mercur, Wolf -- מערקור, װאָלף
Vocal Schwartz, Maurice
First line:Scene between Khava and Tevya upon expulsion from village
Track comment: Shabos scene-Tevya lamenting after Khava's apostasy.

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: S-047(a) (Shalom Music of the Jewish People)
Track ID: 13050
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: O-008(a) (Claire Osipov & Others Cassette from Muny Boseman)
Track ID: 13052
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Vocal Grey, Joel
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Columbia KC 32252 and Lebedeff from Album L-02(a)
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: G-013(d)2 (Song of the Golden Land Lectures 03 and 04)
Track ID: 13063
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Narration Katzman, Dr. Jacob
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 4. Song of the Golden Land, Homesickness & Yearning/ Fragment
Language: Yiddish

Title: Sha Shtil! -- שאַ שטיל!
Genre: Anti-Khasidic/Humorous/Folk/Satire
Subject: Rebe/Khasidim/Dance/Sing/Activities
Origin: Vinkov 3 100/Alb L-022(a)/ML PYS 144/Alb B-007(b)/Alb B-036(a)/C-060(a)
Transliteration: Alb B-036(a)/Silverman YSB 96/Alb S-083(a)/Alb G-005(c)/Alb M-049(a)
Translation: Alb M-049(a)/Alb S-068(b)/Alb S-083(a)/Alb L-048(a)/Silver 96/C-060(a)
Music: Vinkov 3 100/Kremer 40/Silver 96/ML PYS 144/
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 13389
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Sha! Shtil! Makht nisht keyn gerider! Der rebe un di...
First line (Yiddish):שאַ! שטיל! מאַכט נישט קײן גערידער! דער רבּי און די רבּיצן גײען..
Track comment: Medley, Lomir Ale Zingen, Lomir Zikh Iberbetn, Belz
Language: Yiddish
Style: Fragment

Title: Shir Eres (Wilenski) -- שיר ערשׂ (וילנסקי)
Genre: Israeli/Lullaby
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 13794
Vocal Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Songs of similar name in Rubin, Yardeini and Netser
Language: Hebrew
Style: Concert

Title: Sher -- שער
Also known as: Rusishe Sher
Also known as: Rusisher Sher
Also known as: Russian Sher
Also known as: Sher, Rushisher
Also known as: Sher, Russian
Also known as: Galician Sher
Also known as: Sher, Galacian
Also known as: Sher, Galitsianer
Also known as: Galitsianer Sher
Also known as: Russian Scissors
Composer: Schwartz, Abe -- שװאַרץ, אײב
Genre: Dance
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 13640
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Title: Tsvey Briv Tsum Lyadier Rebn -- צװײ בריװ צום ליאַדער רבּין
Also known as: A Pintele
Also known as: A Briv Tsum Liader Rebn
Genre: Folk/Humorous
Subject: Rebbe/Letters/Wife/Business/Health/Pregnancy/Khosid
Origin: Kotlyan 104/Alb A-013(a)/Vinkov 3 102/
Transliteration: Alb B-007(c)/Alb L-023(b)/Alb L-038(a)/Vinkov 3 102/Alb L-023(b)
Translation: Kotlyan 104/Vinkov 3 102/Alb Z-013(a)/Alb L-038(a)/Alb L-023(b)
Music: Kotlyan 101/Vinkov 3 102
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 15720
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Uv mestetshko lyadenyu- a pintele, mogilyovski gubernyu,
First line (Yiddish):אוּװ מעסטעסשקאָ ליאַדענו-- אַ פּינטעלע, מאָלהילאָװסקי גובערניו,
Language: Yiddish

Title: Sheyn Vi Di Levone -- שײן װי די לבֿנה
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Love/Pop
Subject: Beauty/Moon/Stars/Confusion/Flustered
Origin: GYF 36/Alb F-024(e)/Alb T-004(c)/Alb M-059(a)/Metro Scher 29
Transliteration: Alb F-042(a)/Alb M-059(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb T-25(a)/Alb K-022(b)
Translation: GYF 39/Alb T-025(a)/Alb K-059(d)/Alb B-076(a)/Alb M-059(a)/Alb K-081(a)
Music: Warem 182/GYF 37/SM Scher 1
Additional song notes: Also translated on CD B-076(a)
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 13713
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Sheyn vi di levone, likhtik vi di shtern, fun himel a matone
First line:שײן װי די לבֿנה, ליכטיק װי די שטערן, פֿון הימל אַ מתּנה,

Title: Sheyn Vi Di Levone -- שײן װי די לבֿנה
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Love/Pop
Subject: Beauty/Moon/Stars/Confusion/Flustered
Origin: GYF 36/Alb F-024(e)/Alb T-004(c)/Alb M-059(a)/Metro Scher 29
Transliteration: Alb F-042(a)/Alb M-059(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb T-25(a)/Alb K-022(b)
Translation: GYF 39/Alb T-025(a)/Alb K-059(d)/Alb B-076(a)/Alb M-059(a)/Alb K-081(a)
Music: Warem 182/GYF 37/SM Scher 1
Additional song notes: Also translated on CD B-076(a)
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 13717
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Adams, Joey
Vocal Skulnick, Menasha -- סקולניק, מנשה
First line: Sheyn vi di levone, likhtik vi di shtern, fun himel a matone
First line:שײן װי די לבֿנה, ליכטיק װי די שטערן, פֿון הימל אַ מתּנה,

Title: Shir Hapalmakh -- שיר הפּלמ"ח
Author: Zerubavel -- זרובּבל
Composer: Zahavi, Dovid -- זהבי, דוד
Genre: Israeli/
Subject: Palmakh
Origin: Alb O-001(d)
Transliteration: Alb O-001(d)
Translation: Alb O-001(d)
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 13854
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Misaviv yehom hasaar, akh roshenu lo yishakh,
First line:מסביב יהום הסער, אך ראשנוּ לא ישח, לפקודה תמיד אנחנו,
Track comment: Medley with "Shtil, Di Nakht" and "You'll Never Walk Alone"

Title: Shir Hapalmakh -- שיר הפּלמ"ח
Author: Zerubavel -- זרובּבל
Composer: Zahavi, Dovid -- זהבי, דוד
Genre: Israeli/
Subject: Palmakh
Origin: Alb O-001(d)
Transliteration: Alb O-001(d)
Translation: Alb O-001(d)
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 13857
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Misaviv yehom hasaar, akh roshenu lo yishakh,
First line (Hebrew):מסביב יהום הסער, אך ראשנוּ לא ישח, לפקודה תמיד אנחנו,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Though the storm ranges around us, our heads are unbent,
Language: Hebrew

Title: Shtil Di Nakht Iz Oysgeshterent -- שטיל, די נאַכט איז אױסגעשטערנט
Also known as: The Night Is Still
Also known as: Mizmor Shir Lepartizanit
Also known as: The Jewish Partisan Girl
Author: Glik, Hirsh -- גליק, הירש (1922-1944)
Genre: Holocaust/Resistance/Love/Historical
Subject: Resistance/Partisan/Combat/Love/Night/Stars/Frost/Pistol
Origin: Kaczer 348/Alb V-001(a)/Alb Z-012(a)/Alb V-001(b)/Vinkov 4 142/Ephemera 1203
Transliteration: ML WAH 86/Alb A-036(a)/Alb B-007(o)/Alb W-001(a)/Vinkov 4 142/Kaczer 428
Translation: Kalisch 70/Alb F-035(a)/Alb V-001(d)/B-007(o)/Vinkov 4 142/Schwatz 4/Ephemera
Music: Rub Treas 181/Z-012(a)/Vinkov 4 142/Kaczer 428/Schwartz 5
Additional song notes: Quiet, The Night Is Starry Hebrew Text in album notes for V-001(b) and Ephemera 1203
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 14269
Vocal Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Orchestral Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Shtil, di nakht iz oysgeshternt. Un der frost - er hot...
First line (Yiddish):שטיל, די נאַכט איז אױסגעשטערנט, און דער פֿראָסט- ער האָט געברענט
Track comment: Medley with "You'll Never Walk Alone" and "Shir Hapalmakh"
Language: Yiddish

Title: Tsena Tsena -- צאנה צאנה
Author: Miron, Issacar -- מירון, ישׂשׂכּר
Composer: Khagiz, Yechiel -- הגיז, יהיאָל
Genre: Israeli
Subject: Girls/Soldiers/Courting
Origin: Alb O-001(d)/DeRoy 48
Transliteration: G-005(a)/Alb O-001(d)
Translation: Alb O-001(d)
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 15521
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Tsena, tsena tsena, tsena, habanot urena khayalim bemosheva
First line (Hebrew):צאנה, צאנה, צאנה, צאנה, הבּנוֹת וּראינה חילים בּמושבה.
Track comment: "Michrovsky" and to "Grossman" and to Mills Music
Language: Hebrew

Title: Tsena Tsena -- צאנה צאנה
Author: Miron, Issacar -- מירון, ישׂשׂכּר
Composer: Khagiz, Yechiel -- הגיז, יהיאָל
Genre: Israeli
Subject: Girls/Soldiers/Courting
Origin: Alb O-001(d)/DeRoy 48
Transliteration: G-005(a)/Alb O-001(d)
Translation: Alb O-001(d)
On album: T-004(a) (Richard Tucker, Goldfaden Songs/Israel Sings/Tenor with Orch under dir of Sholom Secunda)
Track ID: 15522
Artist Tucker, Richard
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Tsena, tsena tsena, tsena, habanot urena khayalim bemosheva
First line (Hebrew):צאנה, צאנה, צאנה, צאנה, הבּנוֹת וּראינה חילים בּמושבה.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Grossman also credited on album notes
Language: Hebrew

Title: T'aint Kosher (Yid, Eng) -- טײנט כּשר (ייִדיש, ענגליש)
On album: F-009(a) (Leo Fuchs in Bei Mir Bistu Shoen Original Cast Album)
Track ID: 14762
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Ensemble -- אַנסאַמבל
First line: T'aint kosher, t'aint kosher, no no, t'aint kosher...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From Musical "Bay Mir Bistu Sheyn"

Title: Tsig Tsigetsopl -- ציג ציגעטסאָפּעל
On album: S-036(a) (Sing A Little Something A Yiddish Sing-Along Sholom Secunda)
Track ID: 15586
Conductor Orchestra and Chorus Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Tsig, tsigetsopl...Di mayse hot sikh getrofn,
First line:ציג, ציגעסאָפּל...די מעשׂה האָט זיך געטראָפֿ,

Title: Tsen Kopikes -- צען קאָפּיקעס
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudeville/Shund
Subject: Money/Kopikes/Borrowing/Courtship
Song Comment: Similar to "I've Got Sixpence"
Origin: ML MTAG 42/
Transliteration: ML MTAG 42/Alb S-083(a)/Alb L-002(a)/
Translation: Alb L-002(a)/Alb S-083(a)/Alb P-030(a)/
Music: ML MTAG 42/
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 15510
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Tsen kopikes hob ikh, tsen vel ikh mir layen,
First line (Yiddish):צען קאָפּיקעס האָב איך, צען װעל איך מיך לײַען, כ'װעל נעמען אַ...
Track comment: Similar to "Ive Got Sixpence".
Language: Yiddish

Title: Tsen Kopikes -- צען קאָפּיקעס
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudeville/Shund
Subject: Money/Kopikes/Borrowing/Courtship
Song Comment: Similar to "I've Got Sixpence"
Origin: ML MTAG 42/
Transliteration: ML MTAG 42/Alb S-083(a)/Alb L-002(a)/
Translation: Alb L-002(a)/Alb S-083(a)/Alb P-030(a)/
Music: ML MTAG 42/
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 15511
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Tsen kopikes hob ikh, tsen vel ikh mir layen,
First line (Yiddish):צען קאָפּיקעס האָב איך, צען װעל איך מיך לײַען, כ'װעל נעמען אַ...
Track comment: Similar to "I've Got Sixpence".
Language: Yiddish

Title: Vos Geven Iz Geven Un Nito -- װאָס געװען איז געװען און ניטאָ
Also known as: Vos Geven Iz Nishtu
Author: Meyerowitz, David -- מײעראָװיץ, דוד
Composer: Meyerowitz, David -- מײעראָװיץ, דוד
Genre: Theatre/Vaudeville/Lament
Subject: Aging/Memory
Origin: ML PYS 274
Transliteration: Warem 224/ML PYS 274/Alb J-024(a)1/Estella 8
Translation: Alb T-015(a)/Alb J-024(a)1/Alb M-068(a)04
Music: Warem 224/ML PYS 275/Estella 8
Additional song notes: What Was Once Is No More
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 16679
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Vos geven iz geven un nito. Shoyn avek yene yor, yene sho.
First line (Yiddish):װאָס געװען איז געװען און ניטאָ. שױן אַװעק יענע יאָר, יענע שעה,
Track comment: Medley, Az Men Farzukht, Ale Viln Zingen, Yisroel Du Vest..
Language: Yiddish

Title: Vos Lernt A Yingele -- װאָס לערנט אַ ייִנגעלע
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 16708
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Vos lernt a yingele? Aleph, vos iz der teytsh fun aleph?
First line:װאָס לערנט אַ ייִנגעלע? אַלף, װאָס איז דער טײטש פֿון אַלף?
Track comment: A Border Bay Mayn Vayb, Vus Lernt A Yingele, Gut Vokh

Title: Yih'yu Leratson (Heb) -- יהיוּ לרצוֹן
On album: S-021(a) (Today & Tommorrow - Cantor M. Spektor - Miriam Sandler)
Track ID: 17567
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Spektor, Mordkhe
First line: Yih'yu l'ratson imrey fi v'hegyon libi l'fonekha.
First line (Hebrew):יהיוּ לרצוֹן אמר-פי והגיוֹן לבּי לפניך. יי צוּרי וגוֹאלי:
Track comment: "May the words of my mouth and the meditation of my heart.."
Language: Hebrew

Title: Vu Zaynen Mayne Zibn Gute Yor? -- וווּ זענען מײַנע זיבן גוטע יאָר
Author: Meyerowitz, David -- מײעראָװיץ, דוד
Composer: Meyerowitz, David -- מײעראָװיץ, דוד
Genre: Theater/Lament
Subject: Fate/Complaint/Hope/Folk Belief/Bargin/Few
Origin: SH 1322
Transliteration: SH 1322
Music: SH 1322
Additional song notes: Where Are My Seven Good Years
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 16851
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Vu zaynen mayne zibn gute yor? Oyb nisht zibn zol khotsh....
First line:װוּ זײַנען מײַנע זיבן גוטע יאָר? אױב נישט זיבן זאָל כאַטש זײַן אַ…
Track comment: Medley, Oyfn Pripetshik, Ikh For Aheym, Ikh Vil Zikh Shpiln

Title: What Can You Mach S'iz America!
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Olshanetsky, Alexander -- אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre: Theater/Humorous/Klezmer
Subject: Gender Reversal/Peyes/Marriage/Children/Morals/Money
Transliteration: Ephemera 1600
Translation: Ephemera 1600
On album: xL-002(c)
Track ID: 16946
Vocal/Author Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Keyn amerike tsu kumen, hob ikh keyn mi geshport,
First line:קיין אַמעריקע צו קומען, האָב איך קײן מי געשפּאָרט,
Track comment: Recorded under "What Can You Mach S'iz America"

Title: Yehi Rotson (Rosh Khodesh, Blitental) -- יהי רצוֹן (רש חודש, בליטענטאַל)
Author: Rosenberg, Yisroel -- רוזנבּרג, ישׂראל
Composer: Blitental, Dan -- בליטענטאַל, דן
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 17239
Vocal Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ale felker zingen, yedes folk hot zikh zayn lid.
First line:אַלע פֿעלקער זינגען, יעדעס פֿאָלק האָט זיך זײַן ליד.
Track comment: "May It Be Thy Will" from blessing for new month.
Language: Hebrew/Yiddish

Title: Yisroel Du Vest Vaksn -- ישׂראל דו װעסט װאַקסן
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 17649
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Yisroel, yisroel, du vest vaksn, du vest blien, am yisroel..
First line:ישׂראַל, ישׂראל, דו װעסט װאַקסן, דו װעסט בליִען, עם ישׂראל חי,
Track comment: Medley, Az Men Farzukht, Ale Viln Zingen, Vus Geven Iz Geven

Title: Yafe Beynai (Bay Mir Bistu...) -- יפה בּעיני (בײַ מיר ביםטו שײן)
On album: xF-024(c)
Track ID: 17070
Author Koren, Avi, Heb / Jacobs, Jacob -- קןרן, אבי, עבֿרית \ דזאַקאָבס, דזאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
First line: Yafe beynai, akhat bekayai, akhat vikhida at beolam.
First line:יפה בּעיני, אחת בּחיי, אחת ויחידה אתּ בּעוֹלם.
Track comment: Medley with "Tshiribim" and "Sheyn Vi Di Levone" - Heb

Title: Yakh Tshiri Bim -- יאַך טשירי בים
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 17084
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vel zingen yetst far aykh a lidele, fun a rebns zun,
First line:איך װעל זינגען יעצט פֿאַר אײַך אַ לידעלע, פֿון אַ רבּנס זון,

Title: Yakh Tshiri Bim -- יאַך טשירי בים
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 17085
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh vel zingen yetst far aykh a lidele, fun a rebns zun,
First line:איך װעל זינגען יעצט פֿאַר אײַך אַ לידעלע, פֿון אַ רבּנס זון,

Title: Yankeles Lid (Der Kheyder Yingele) -- יאַנקעלעס ליד (דער חדר ייִנגעלע)
On album: M-024(b) (Our Musical Heritage I / The Yiddish Lied/ Cantor Benjamin Z. Maissner)
Track ID: 17159
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Maissner, Cantor Benjamin Z.
Piano Bell, Naomi
First line: Zuntik bin ikn nit geven in kheyder, vayl zuntik hob ikh...
First line:זונטיק בין איך ניט געװען אין חדר, װײַל זונטיק האָב איך פֿײַנט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded -"Der Kheyder Yingele" See Forward 10-7-88 P-04(c)

Title: Zol Es Geyn Vi Es Geyt -- זאָל עס גײן װי עס גײט
On album: P-011(c) (Max Perlman Sing Israel Sing -- מאַקס פּערלמאַן זינג ישׂראל זינג)
Track ID: 18193
Author Perlman, Max -- פּערלמאַן, מאַקס
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Perlman, Max -- פּערלמאַן, מאַקס
Artist Rubinstein, Eli -- רובינשטײַן, עלי
First line: Mayne zeyde fleg zogn, keseyder tsu mir, gedenk du di...
First line:מײן זײדע פֿלעג זאָגן, כּסדר צו מיר, געדענק דו די װערטער...

Title: Yerusholaim Shel Zahav -- ירושלים של זהב
Also known as: Jerusalem Of Gold
Also known as: Yerusholaim Shtot Fun Gold
Author: Shemer, Naomi -- שמר, נעמי
Composer: Shemer, Naomi -- שמר, נעמי
Genre: Place/Israeli
Subject: Jerusalem/67 War
Song Comment: Yiddish Translation Ephemera 250
Origin: Alb I-001(b)/Bekol Ram 9/Alb B-032(a)/Alb F-007(c) [Yid]/
Transliteration: Bekol Ram 9/Alb B-032(a)/G-069(a)
Translation: G-069(a)/Alb B-076(a)/Alb C-023(h)/Alb F-007(c) [Yid]/Alb B-032(a)
Music: Netzer 21
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 17327
Vocal Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Avir harim tsalul kayayin, Vereakh oranim, Nisa bereaukh...
First line:אויר הרים צלול כּיין וריח ארנים, נשׂא בּרוח הערביים עם קול...
Language: Hebrew/English

Title: Yizkor, In Memory... (Eng)
On album: Y-010(a) (Yizkor In Memory of the Six Milliion An Oratorio)
Track ID: 17678
Author Rosembaum, Samuel
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Tucker, Richard, Howard DaSilva
Vocal Schwarztman, Cantor Seymour
First line: Yizkor! Remember! Remember the holy, the pure, the innocent,
Track comment: Presented on the ABC-TV News Features "Directions"

Title: You'll Never Walk Alone
Author: Hammerstein, Oscar
Composer: Rodgers, Richard
Genre: Pop/Inspirational/Theater
Subject: Storm/Fear/Strength/Persistance/Hope/Courage
Origin: Ephemera 1029
Additional song notes: From the musical "Carousal"
On album: L-001(c) (Bina Landau sings of The Golden Peacock and others. -- בינה לאַמדאו זינגט דאָס ליד פֿון דער גאָלדענער פּאַװע און אַנדערע.)
Track ID: 17869
Author Hammerstein, Oscar
Composer Rodgers, Richard
Artist Landau, Bina -- לאַנדאַו, בינה
Arranger Orchestral Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: When you walk through a storm, hold your head up high,
Track comment: Medley with "Shtil, Di Nakht Iz ..." and "Shir Hapalmakh"

Title: Faith Alone (Eng)
On album: G-005(a) (Isaac Goodfriend sings Sholom Secunda)
Track ID: 18621
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Goodfriend, Cantor Isaac
First line: If you have ever known despair, and never had someone to...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: The Wandering Jew (Eng) -- דאָס ייִדישע ליד (ענגליש)
On album: xG-005(a)
Track ID: 18625
Author/Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Goodfriend, Cantor Isaac
First line: Though he may be poor, the Jew owns wealth untold,
First line:דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment: Recorded as "The Wandering Jew" Melody of "Dos Yidishe Lid"

Title: Mayn Harts Flegt Zogn Mir -- מײַן האַרץ פֿלעגט זאָגן מיר
On album: G-045(a) (Songs From "Go Fight City Hall" "Bay Mir Bistu Sheyn")
Track ID: 20363
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Chester, Allen & Doris Cohen
First line: Vi a farblundzet shefele, in tifn vald aleyn, vos vi er...
First line (Yiddish):װי אַ פֿאַרבלאָנדזעט שעפֿעלע, אין טיפֿן װאַלד אַלײן, װאָס װי ער...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Bay Mir Bistu Sheyn"
Language: Yiddish

Title: Makhst Mikh Filn Yunger -- מאַכסט מיך פֿילן יונגער
On album: G-045(a) (Songs From "Go Fight City Hall" "Bay Mir Bistu Sheyn")
Track ID: 20364
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Chester, Allen & Doris Cohen
First line: Du makhst mir filn yunger, yunger, ven ikh kuk oyf dir,
First line (Yiddish):דו מאַכסט מיר פֿילן יונגער, יונגער, װען איך קוק אױף דיר,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Bay Mir Bistu Sheyn"
Language: Yiddish

Title: Dos Yidishe Lid (Medley) -- דאָס ייִדישע ליד (מעדלי)
On album: H-002(c) (Cantor Jacob Hass Jewish Folk Songs..&..Hebrew...Melodies)
Track ID: 20715
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Hass, Cantor Jacob
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Moyshele Mayn Fraynd/ Ot Azoy Neyt A Shnayder/ Dos Talesl
Language: Yiddish

Title: Yafe Be'eny (Heb, Medley) -- יפה בּעיני (עבֿרית, מעדלי)
On album: xG-035(c)
Track ID: 21085
Hebrew Adaption Taher Lev, Yoram -- טהר לב, ירום
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Gevatron -- הגבטרון
Arranger/Musical Director Gilboa, Ilan -- גלבּוע, אילן
First line: Yafe beynai, akhat bekhai, akhat vikhida at beolam.
First line:יפה בּעיני, אחת בּחיי, אחת ויחידה אתּ בּעוֹלם.
Track comment: Tshirbim/ Sheyn Vi Di Levone/ Tum-Balalayka/ Ve Nemt Men A..

Title: Yiru Eyneynu (Heb) -- יורו עינינו (עבֿרית)
On album: M-028(b) (Cantor Benjamin Muller/Jewish Male Voice Choir of ManchesterEastern -- חזן בּנימין מילר)
Track ID: 21207
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Muller, Cantor Benjamin -- מילר, חזן בּנימין
Artist Jewish Male Voice Choir Manchester -- מילר, חזן בּנימין
Artist Salter, Paul, piano
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Hebrew

Title: Der Faryugter Yid (Dos Yidishe...) -- דער פֿאַריאָגטער ייִד (דאָס ייִדישע ליד)
On album: xM-053(a)
Track ID: 21683
Author Schorr, Anshel -- שאָר, אַנשעל
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Meredith -- מערעדיט
Artist Biota, Pablo, arr & piano
First line: Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment: Recorded under "Der Farjugter Yid"
Language: Yiddish

Title: A Dudele -- אַ דודעלע
Also known as: Dem Berditshevers Rovs Dudke
Author: Barditshever, Reb Levi Yitskhok -- באַרדיטשעװער, רעב לוי יצחק
Composer: Barditshever, Reb Levi Yitskhok -- באַרדיטשעװער, רעב לוי יצחק
Genre: Religious
Subject: Khasidic/Faith/Praise/Presence/Melody
Origin: Kotylan 36Album/L-038(d)
Transliteration: Kotylan 36/Album R-034(k)/Album L-038(d)
Translation: Alb B-001(a)/Alb D-002(b)/Album R-034(k)/Album L-038(d)
Music: Kotylan 37
On album: B-068(a) (Ben Belfer, baritone/ Florence Belfer, piano Yiddish Songs)
Track ID: 23546
Artist Belfer, Cantor Ben
Piano Belfer, Florence
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Reboynu shel olam, Ikh vel dir a dudele zingen, du du du du,
First line (Yiddish):רבוֹנוֹ של עוֹלם, איך װעל דיר אַ דודעלע זינגען, דו דו דו דו,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Words and music traditionally credited to Reb Levi Yitskhok
Language: Yiddish

Title: A Tribute To Sholem Secunda -- בײַ מיר ביםטו שײן
On album: xN-020(a)
Track ID: 23808
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Novick, Honey
Artist Goldhamer, Brahm, piano
Artist Sacks, Richard M., percussion
First line: Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bist eyner bay...
First line (Yiddish):בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, ביסט אײנער בײַ מיר אױף...
Track comment: Recorded under "A Tribute To Sholem Secunda"
Language: Yiddish

Title: Miki Mayzl -- מיקי מײַזל
Author: Tseler, Shmuel -- צעסלער, שמואל
Composer: Yomen, Ben -- יאָמען, בען
Genre: Children
Subject: Mickey Mouse
Transliteration: Alb N-020(a)
Translation: Alb N-020(a)
On album: N-020(a) (Honey Novick Rising Toward the Seraphim)
Track ID: 23809
Author Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Novick, Honey
Artist Goldhamer, Brahm, piano
Artist Sacks, Richard M., percussion
First line: Shtelt zikh kinder, ales oys, lomir shpiln miki moyz,
First line (Yiddish):שטעלט זיך קינדער, אַלע אױס, לאָמיר שפּילן מיקי מױז,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Mickey Maizl"
Language: Yiddish

Title: Kalt Vaser -- קאַלט װאַסער
On album: Z-010(n) (Paul Zim New York City Klezmer Jazz Band A Yiddish Delight)
Track ID: 24827
Author/Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Artist Zim, Cantor Paul
Artist NY City Klezmer Jewish Jazz Band
Arranger Barnes, Rolf
First line: Zetst un gis kalt vaser, kalt vaser, kalt vaser,
First line:זעצט און גיסט קאַלט װאַסער, קאַלט װאַסער, קאַלט װאַסער,

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-045(a)1 (From Avenue A To The Great White Way/ Yiddish & American Popular Songs/ Disk 1)
Track ID: 28534
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Orchestra Leader Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ
First line: Ekh! Rumenye (6x), geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen iz..
First line (Yiddish):עך, רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע, דאָרט צו װױנען איז אַ ...
Track comment: Originally Recorded Feb 13, 1941, Columbia 8306F
Language: Yiddish
Style: Theatre/Vaudville/Song and Dance/Klezmer

Title: Zol Nokh Zayn Shabos -- זאָל נאָך זײַן שבּת
Also known as: Got Fun Avrom (Golub)
Also known as: Bobenyu (Golub)
Author: Roisenblat, Chaim -- רױזענבלאַט, הײם
Composer: Golub, Solomon -- גאָלוב, סאָלאָמאָן
Genre: Literary Origin
Subject: Shabos/Havdola/Grandmother
Origin: ML PYP 274/ML PYS 207/Alb F-024(e)/GYF 68/Alb G-044(a)Sh Sh 273/SM 183/Box 8
Transliteration: Alb B-007(c)/GYF 71/Alb K-047(a)/ML PYS 207
Translation: Alb B-007(c)/GYF 71/Alb K-047(a)/Alb G-044(a)Sh Sh 272
Music: Golub Songs 24
Additional song notes: Shabos Should Not Be Over
On album: K-029(i) (The Klezmer Conservatory Band / Dance Me To The End Of Love)
Track ID: 27784
Artist: Klezmer Conservatory Band
Tambourine/Vocal Bressler, Judy
Clarinet Stahl, Ilene
Violin Strauss, Deborah
Flute/Piccolo Miller, Robin
Cornet Berney, Mark
Trombone Hamilton, Mark
Alto Saxaphone/Accordion/Piano Netsky, Hankus
Piano Bailey, Art
Mandolin/Guitar/Tenor Banjo/Background Vocal Warschauer, Jeff
Drums/Percussion Smith, Grant
Arranger Netsky, Hankus
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Oy, bobenyu, zog nokh nit "Got fun Avrom," Vos iz dos mit dir haynt der ayl?
First line (Yiddish):אױ, באָבעניו, זאָג נאָך נישט "גאָט פֿון אַבֿרהם", װאָס איז דאָס מיט..
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 004:12

Title: Tevye Starring Maurice Schwartz
Genre: Drama
Subject: Intermarriage/Shtetl/Family/Daughters/Parents
On album: V0007 (Tevye Starring Maurice Schwartz (Video))
Track ID: 33833
Producer Ziskin, Henry
Performer/Tevye/Screenplay/Director Schwartz, Maurice
Actor Riselle, Miriam
Actor Liebgold, Leon
Actor Weintraub, Rebecca
Music Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Language: Yiddish
Style: Drama
Length: 90:00

Title: Motl Der Opereyter/Motel The Operator -- מאָטל דער אָפּרייטאָר
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Genre: Film/Drama
Subject: Labor/Management/Strike/Union/Lawyer/Family/Poverty/Class
Transliteration: Ephemera 1458
Translation: Ephemera 1458
Additional song notes: Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: V0004
Track ID: 33835
Director Seiden, Joseph
Performer Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Performer Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
Performer Zwerling, Yetta
Music Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Language: Yiddish
Style: Drama
Length: 89:00

Title: Yehi Rotson (Rosh Khodesh, Secunda) -- יהי רצוֹן (רש חודש, סעקונדאַ)
On album: 030l (Tucker, Richard/ Yehi Rotzon/ Yir'u Enenu)
Track ID: 29628
Vocal Tucker, Richard
Director Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Language: Hebrew
Style: Cantorial

Title: Mi Chomocho -- מי כמוך
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35559
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: Mi Chomocho ba'eilim Adoshem, mi komocho ne'edar bakodesh
First line (Hebrew):מי כמכה באלים ה', מי כמכה נאדר בקדש
Language: Hebrew
Length: 1:16

Title: Hashkiveinu -- השכיבנו
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35560
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: Hashkiveinu Adoshem Eloheinu leshalom, veha'amideinu Malkeinu l'chaim
First line (Hebrew):השכיבנו ה' אלהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרש עלינו סכת שלומך, ותקננו...
Language: Hebrew
Length: 9:58

Title: V'Shomru -- ושמרו
Also known as: V'shom'ru
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35561
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: V'shomru B'nei Yisrael et haShabbat, la'asot et haShabbat l'dorotom brit olam
First line (Hebrew):ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם ברית עולם
Language: Hebrew
Length: 6:06

Title: Eloheinu Velohei Avoseinu -- אלהינו ואלהי אבותינו
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35562
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: Eloheinu Velohei Avoseinu, retzei b'menuchateinu, kadshenu bemitzvotecha v'ten..
First line (Hebrew):אלהינו ואלהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו...
Language: Hebrew
Length: 4:39

Title: Kiddush L'Shabus -- קידוש לשבת
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35563
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: Baruch Ata Adoshem Eloheinu Melech Ha'olam Asher Kidshanu B'mitzvotשה
First line (Hebrew):ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, ורצה בנו, ושבת קדשו באהבה...
Language: Hebrew
Length: 5:21

Title: Yigdal -- יגדל
Composer: Bar Yehudah of Rome, Daniel
Genre: Religious/Liturgy/Hymn
Subject: Praise/Unity/God/Sovreignty/Attributes/Eternal/
Origin: Coopersmith NJS 94/Cardozo 21
Transliteration: Coopersmith NJS 94
Translation: Alb B-033(g)/Cardozo 21/Coppersmith NJS 94
Music: Coopersmith NJS 94
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35564
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
First line: Yigdal Elohim Chai Veyishtabach, nimtza ve'ein eit el metziuto. Echad, ve'ein..
First line (Hebrew):יגדל אלהים חי וישתבח, נמצא, ואין עת אל מציאותו. אחד, ואין יחיד כיחודו, נעלם...
Language: Hebrew
Length: 3:08

Title: Shabat Shalom -- שבת שלום
Genre: Religious/Sabbath
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35565
Vocal Tucker, Richard
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Organ Huston, John
First line: With love I raise my cup as I drink to Sabbath Day. In peace I welcome thee...
Language: English
Length: 1:54

Title: Passover Kiddush
Genre: Religious/Liturgical
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35571
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
Language: Hebrew
Length: 4:33

Title: Tzadik Adoshem -- צדיק ה'
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35572
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
Language: Hebrew
Length: 4:09

Title: Blessing of the Month:Yehi Rotzon -- יהי רצון
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35573
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
Language: Hebrew
Length: 4:10

Title: Evening Prayer: Yir'U Eineinu -- יראו עינינו
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(d) (Richard Tucker / Welcoming the Sabbath/ Friday Evening Service/ Composed and Conducted by Sholom Secunda -- קבלת שבת)
Track ID: 35574
Organ Huston, John
Arranger Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Vocal Tucker, Richard
Language: Hebrew
Length: 4:00

Title: Kidush -- קידוש
Genre: Liturgical/Religious
Subject: Blessing/Wine/Sanctification
Origin: Zim 11/Alb K-047(d)
Transliteration: Zim 11/Alb K-047(d)/
Translation: Alb M-030(a)Alb R-026(b)/Zim 11/Alb K-047(d)/CD B-076(a)/Vorbei 235
Additional song notes: See Cardozo 96 for the the text, translation and melody line of the Kidush recited on the evenings of the Three Festivals
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40057
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Barukh ata hashem eloheynu meylekh hoalam, borey pri hagafen
First line:בּרוּך אתּה יי עלהינוּ מלך העוֹלם בּוֹרא פּרי הגפן

Title: Havdola -- הבדלה
Also known as: Brokhes Lehavdola
Also known as: Havdola Blessings
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40058
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: henai al yishuoti evitach v'ku efchad, ki azi v'zimrat ya hashem
First line:הנה אל ישועתי אבמח ולא אפחר פי עזי וזמרת יה יי

Title: Tzadik Adoshem -- צדיק ה'
Genre: Religious/Liturgical
Transliteration: T-004(d)
Translation: T-004(d)
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40059
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Title: Ki K'simcho
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40060
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Title: Yehi Rotson -- יהי רצוֹן
Translation: Vorbei 256
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40061
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Title: Yir'u Enenu
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40062
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Title: Sim Shalom -- שים שלום
Genre: Choir/Biblical/Chassidic/Z'mira
Subject: Prayer
Song Comment: the daily morning prayer
Origin: Alb B-033(g)/HAL 24/Zim 27/Alb C-003(j)/Alb K-047(d)
Transliteration: Goldfarb 1 214/HAL 24/Zim 26/CD K-047(d)
Translation: Alb P-002(g)/Alb M-042(c)/HAL 24/Zim 27/Alb B-033(g)/Alb C-003(j)/Alb V-004(a)
Additional song notes: Give Peace
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40063
Vocal Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Sim sholom, tova uvrakha, kheyn vokhesed verakam
First line:שׂים שׂים שלום טובה טובה וברכה חן וחסד ורחמים

Title: L-el Boruch -- לאל ברוך
Genre: Cantorial
Subject: God / Devotion
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40065
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Title: Ko Omar Adonoy -- כּה אָמר יי
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Biblical/Prophetic
Subject: Sins/Justice/Forgiveness/Return
Additional song notes: From the Prophets Amos 02:4-6, Hosea 06:01, 14:2, 3, 6. Subtitled "Azoy Hot Gezogt Got".
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40066
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Title: Vehu Rakhem -- והוּא רחוּם
Also known as: Psalm 078:38;020:10)
Genre: Biblical/Psalms 078:38;020:10
Subject: Mercy/Forgiveness
Origin: Alb F-034(a)
Translation: Alb R-009(b)/Alb R-009(f)
On album: T-004(f) (Richard Tucker/ Cantorial Jewels)
Track ID: 40067
tenor Tucker, Richard
conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום

Contact: yidsong@pobox.upenn.edu